De Digitale Bibliotheek heeft de toekomst

Zwolle – De opmars van het nieuwe winkelconcept voor bibliotheken zet gestaag door. Na de landelijke primeur in Zwolle Zuid, was de vestiging in de Aalanden in 2010 aan de beurt. Ondertussen wordt het concept op basis van klantonderzoek waar nodig verbeterd, bijvoorbeeld door de bewegwijzering uit te breiden. Ook ledenwerving en ledenbehoud zorgen voor een groter bereik.

Directeur Astrid Vrolijk: "Het jaar 2010 is wederom een succesvol jaar. Zo neemt het gebruik van de vestigingen in Zwolle met 7 % toe. De samenwerking met het onderwijs en ombouw naar de winkelformule werpen hun vruchten af. We zitten op de goede weg. De digitale bibliotheek wordt volwassen en vraagt om een voortdurende aanpassing. De succesvolle uitlening van E-readers leert ons dat de belangstelling groot is, ondanks het geringe aantal beschikbare titels. Vanuit een goede uitgangspositie gaan we vol vertrouwen de toekomst tegemoet."

Als resultaat van een wervingsactie onder niet-leden maken 220 wijkbewoners met de nieuwe bibliotheek in de Aalanden kennis. Ruim 40% besluit daarna om definitief lid te worden. In het najaar krijgen ruim 2000 potentiële afhakers een uitnodiging om een gratis boekje van de Nederland Leestcampagne in de bibliotheek op te halen. Ongeveer 15 % van deze groep gaat daarna ook weer iets bij de bibliotheek lenen. Hiermee wordt de kans dat ze ook daadwerkelijk gaan afhaken kleiner.

Het Klantsegmentatieonderzoek “De Klant is Koningin” krijgt een vervolg in een landelijk jongerenonderzoek. Dit levert een aardig beeld, maar geeft te weinig houvast voor verdere actie. Met meer content en een sterke groei van het aantal gebruikers wordt de digitale bibliotheek steeds meer een volwaardig alternatief voor de fysieke bibliotheek. Van de service die we digitaal bieden wordt steeds meer gebruik gemaakt. Hierdoor is bijvoorbeeld het aantal reserveringen explosief gegroeid.

In het onderwijs scoort de bibliotheek goed met de uitbreiding van contracten bij het MBO, een 3-jarige overeenkomst met de Thorbecke Scholengemeenschap en met een aanbod in het basisonderwijs en een bijdrage aan de Brede School. In het aanbod ligt een sterke focus op mediawijsheid. Voor laaggeletterden en inburgeraars is de bibliotheek in Zwolle een samenwerkingspartner geworden voor de gemeente en andere instellingen die actief zijn op dit gebied. Voor het project taalcoaches is de biblliotheek verantwoordelijk voor de projectorganisatie. Laaggeletterden biedt de bibliotheek bezoeken en leeskringen aan. Ook voor inburgeraars organiseert de bibliotheek bezoeken. De bibliotheek speelt daarmee in op het participatiebeleid van de gemeente Zwolle.

In 2009 ontving de bibliotheek incidentele subsidies van de gemeente Zwolle, één voor het doorontwikkelen van het project Biebsearch, de bibliotheek op school, voor het voortgezet onderwijs en een subsidie voor het ontwikkelen van een programma mediawijsheid. Daarnaast ontving de bibliotheek ook subsidie voor het project Taalcoaches en voor de aanstelling van twee combinatiefunctionarissen in het kader van de Impuls regeling Brede School. Bibliotheek Zwolle maakt deel uit van het Netwerk van Overijsselse bibliotheken. Het netwerk heeft een vierjarig beleidsprogramma waarin bibliotheekinnovatie centraal staat. Dat programma wordt financieel door de Provincie Overijssel gesteund. Doordat de bibliotheek eigen beleidsprogramma koppelen aan het Overijssels innovatieprogramma lukt het langs die weg optimaal gebruik te maken van deze provinciale middelen. In 2011 gaat de bibliotheek voort op de in 2010 ingeslagen weg. De bibliotheek verwacht ook in 2011 nog een groei in bereik en gebruik van de bibliotheek te zien.

Artikel delen:

Reageer