Investeringen SWZ lijden niet onder economische crisis

Zwolle – De afgelopen week presenteerde Woningstichting SWZ haar jaarverslag over 2010. In het jaarverslag verantwoordt de woningcorporatie haar maatschappelijke en financiële prestaties. Heldere en consequente verantwoording van de inzet van middelen acht  SWZ zeer belangrijk. SWZ heeft in 2010 een substantiële bijdrage geleverd aan de woonopgaven in Zwolle.

Al enkele jaren geleden heeft SWZ een nadrukkelijke focus bepaald op de huisvesting van mensen met lagere inkomens en bijzondere doelgroepen. Investeringen door SWZ in 2010 hebben dan ook niet geleden onder de economische crisis. In de stad Zwolle werden in 2010 467 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Ruim 30% (147 woningen) hiervan werd door SWZ gebouwd. Bijvoorbeeld aan het Assendorperplein, de  Ambachtsschool, de Roode Molen nabij de Indische Buurt en aan de Potgietersingel. Nagenoeg allemaal sociale huurwoningen. De vraag naar sociale huurwoningen in Zwolle is dan ook nog hoog. In 2010 heeft SWZ de bouw van ruim 200 nieuwe woningen gestart in Stadshagen, de Kamperpoort en de Muziekwijk. Deze woningen worden in 2011 opgeleverd.

In het jaarverslag staat per stadsdeel aangegeven waar renovatie, planmatig onderhoud en nieuwbouw heeft plaatsgevonden. In het oog springt de grootscheepse wijkvernieuwing in Ittersumerlanden.

De verkoop van huurwoningen uit de bestaande voorraad liep volgens planning. De begroting was om 75 huurwoningen te verkopen; dit werden er 77. Bijzonder gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt en de economische situatie in z’n algemeenheid. De verkoop van huurwoningen is voor SWZ van groot belang om investeringen te kunnen doorzetten. De woningmarkt wordt dan ook nauwgezet gevolgd.

SWZ wil er zijn voor mensen met lagere inkomens en bijzondere doelgroepen. De afdeling Sociaal beheer heeft zich in 2010 dan ook nadrukkelijk ingezet voor het terugdringen van huurachterstanden. Huurders met betalingsproblemen worden actief en persoonlijk benaderd. In 2010 golden voor SWZ vier prioriteiten: duurzaamheid, wonen, welzijn en zorg, klantgedrevenheid en een efficiënte organisatie. De resultaten op deze terreinen staan in het jaarverslag vermeld.

SWZ heeft het jaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ongeveer 300.000 euro. SWZ is al jarenlang een grote investeerder in Zwolle. In 2010 was SWZ verantwoordelijk voor ruim 30% van de woningproductie in Zwolle, in 2011 wordt dit zelfs ruim 50%. De totale onderhoudsuitgaven bedroegen in 2010 bijna 9 miljoen euro.

Vanaf 2014 wordt SWZ geconfronteerd met een forse heffing vanuit Den Haag. Het gaat om ruim 2 miljoen euro per jaar. SWZ wil dat haar maatschappelijke prestaties zo weinig mogelijk laten leiden onder deze heffing. Inmiddels is dan ook een traject gestart om te bewerkstelligen dat de interne kosten met 20% zijn verlaagd in 2014.

U kunt het gehele jaarverslag van SWZ lezen op de website www.swz.nl.

Artikel delen:

Reageer