Studenten positief over hulp schoolmaatschappelijk werkers

Harderwijk/Raalte/Zwolle – Studenten geven het schoolmaatschappelijk werk van Landstede MBO een mooie 8,3. Ook de schoolmaatschappelijk werkers zelf zijn positief. Dit blijkt uit een evaluatie van Landstede MBO naar de kwaliteit van het schoolmaatschappelijk werk dat de Landstede-locaties in Harderwijk, Raalte en Zwolle nu ruim een half jaar bieden.

Landstede MBO heeft binnen een kort tijdsbestek een goed functionerend traject opgezet, zo blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd door drie studenten van Hogeschool Windesheim. Onderzocht is hoe Landstede MBO de kwaliteit van twee van haar begeleidingstrajecten – waaronder het schoolmaatschappelijk werk – voor studenten kan verbeteren. In totaal vulden 42 studenten een enquête in. Naast een studentbegeleider/coach zijn de vier schoolmaatschappelijk werkers (twee in Zwolle, één in Harderwijk en één in Raalte) geïnterviewd.

De studenten zijn tevreden over de behulpzaamheid, de anonimiteit, de goede tips, de diepgaande gesprekken, de belangstelling en de betrokkenheid van hun schoolmaatschappelijk werker. Verder vinden zij het prettig dat de hulp op school wordt aangeboden, dat zij vrij zijn in de beslissingen die ze nemen en dat ze hun verhalen in vertrouwen kwijt kunnen. Ook de schoolmaatschappelijk werkers oordelen positief: zo is er ruimte voor betrokkenheid en het zoeken naar passende oplossingen, bijvoorbeeld door het eigen netwerk van de student in te zetten. Daarnaast zijn ze tevreden over de geboden faciliteiten en geven ze aan zich gewaardeerd te voelen door Landstede.

“Dat er binnen de muren van een school schoolmaatschappelijk werk wordt aangeboden heeft een toegevoegde waarde volgens Els Vijfhuizen, directeur Landstede Student Advies & Begeleiding: “Mbo-docenten en coaches krijgen steeds meer te maken met studenten die problemen hebben die buiten het onderwijs liggen maar die hun leerloopbaan wel beïnvloeden. Door op school tijdig professionele hulp te bieden wordt de drempel voor de studenten om hulp te zoeken verlaagd en kunnen student, docent, coach en maatschappelijk werker makkelijker overleggen.” Ze vervolgt: “Eén van onze doelen bij de start van het traject schoolmaatschappelijk werk was dat 75% van de studenten die geholpen zijn door de schoolmaatschappelijk werkers zich beter zouden kunnen concentreren op hun leerloopbaan. Dit doel is volgens het onderzoek behaald.”

Zowel de studenten als de schoolmaatschappelijk werkers noemen ook een aantal verbeterpunten. Zo hebben de studenten behoefte aan meer tijd en meer dan de huidige vijf gesprekken. Daarnaast zouden ze het prettig vinden dat ze zonder afspraak bij de schoolmaatschappelijk werker kunnen binnenlopen en dat deze meer weet van wat de docent en stagebegeleider van hun welzijn vinden.

De schoolmaatschappelijk werkers willen de communicatielijnen verder inkorten en het traject nog laagdrempeliger maken: bijvoorbeeld door tijdens een inloopspreekuur de behoeften van studenten te peilen. Ook blijken studenten vaak praktische vragen over onder andere financiën en huisvesting te hebben: groepsgesprekken zouden hiervoor een efficiënte oplossing zijn. “De komende tijd gaan we met de genoemde punten aan de slag, zodat we de studenten nog beter kunnen helpen”, zegt Vijfhuizen.

De schoolmaatschappelijk werkers die vanaf 1 november 2010 bij Landstede MBO werken worden ingehuurd vanuit drie instellingen waarmee Landstede een samenwerkingsverband is aangegaan: Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe in Harderwijk, Carinova in Raalte en de Kern in Zwolle. Hierdoor kunnen de studenten laagdrempelig en dicht bij huis van het maatschappelijk werk gebruikmaken. Dit past goed bij de Landstede-filosofie om diensten lokaal en dicht bij de klant aan te bieden. Het ministerie van Onderwijs stelde subsidie beschikbaar voor het traject: schoolmaatschappelijk werk sluit aan op het beleid van het ministerie om vroegtijdig schoolverlaten binnen het mbo te voorkomen.

Landstede MBO heeft een intensieve advies- en begeleidingsstructuur met meerdere trajecten waarmee Landstede wil voorkomen dat studenten afhaken en de school voortijdig verlaten. Belangrijk onderdeel van deze structuur is Student Advies & Begeleiding, dat studenten met vragen op het gebied van studie- en loopbaanoriëntatie, sociaal-emotionele problemen of moeilijkheden met leren en studeren begeleidt. Dit aanvullend op de begeleiding vanuit de opleiding. De studentadviseurs van Student Advies & Begeleiding bepalen welke zorg studenten nodig hebben om hen uiteindelijk binnen de school te houden. Eén van de individuele trajecten is het schoolmaatschappelijk werk: een vorm van doelgroepgerichte hulpverlening die fungeert als brugfunctie tussen student, ouders, school en hulpverleningsinstellingen. Een schoolmaatschappelijk werker signaleert, biedt begeleiding, geeft informatie en advies, verwijst indien nodig door en gaat zonodig op huisbezoek.

 

Artikel delen:

Reageer