Meerdere gegadigden voor Ruimte voor de Rivier

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland heeft vijf aannemers(combinaties) geselecteerd om de Ruimte voor de Rivierplannen bij Zwolle uit te voeren. De maatregelen aan de IJssel bij Zwolle maken deel uit van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier en bestaan uit de twee projecten Dijkverlegging Westenholte en Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. De projecten zijn in één werk samengevoegd.

Na de eerste selectieronde, waaraan negen partijen deelnamen, zijn de volgende vijf aannemers(combinaties) geselecteerd om een aanbieding te maken: • (combinatie) Van den Biggelaar aannemingsbedrijf B.V. / Ploegam B.V. • (combinatie) Ballast Nedam Infra B.V. / FL Liebregts B.V. • Boskalis B.V. • Aannemingsmaatschappij de Vries & Van de Wiel B.V. • Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V. Na een periode van zorgvuldige voorbereiding is de daadwerkelijke uitvoering van de Zwolse Ruimte voor de Rivierplannen een belangrijke stap dichterbij. De vijf overgebleven combinaties hebben tot begin september 2011 de tijd om hun bieding op te stellen. In de weken daarna worden deze biedingen beoordeeld op prijs én kwaliteit. Naast de prijs weegt het waterschap bij de beoordeling ook vier kwalitatieve criteria mee: planning, risico’s, wijze van bouw van de nieuwe dijk bij Westenholte en het zoveel mogelijk beperken van hinder voor de omgeving tijdens de uitvoering. Naar verwachting start de geselecteerde aannemer eind dit jaar met de voorbereiding van de werkzaamheden. Eind 2015 moet de klus zijn geklaard.

Westenholte: dijk 300 meter landinwaarts en ‘aantakking’ nieuwe watergeul op Vreugderijkerwaard Om de IJssel bij Zwolle meer ruimte te geven wordt de ruim twee kilometer lange dijk bij Westenholte ongeveer driehonderd meter landinwaarts verplaatst. Er wordt een geulensysteem gegraven dat aansluit op de bestaande watergeul in de Vreugderijkerwaard. De aan te leggen geulen stromen mee in periodes van hoogwater. Naast vergroting van de veiligheid is er ook aandacht voor het landschap. Het nieuwe buitendijkse gebied wordt ingericht als natuurgebied.

Schelle en Oldeneel: vergraven uiterwaard en aanleggen nieuwe watergeul Om Zwolle en achterland veilig en droog te houden gaat het waterschap ook aan de slag in ‘de voortuin van Zwolle’. In de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden, ten zuidwesten van de stad, wordt de uiterwaard vergraven en komt er een nieuwe watergeul tussen Oldeneel en de plassen van het Engelse werk. Dankzij de uiterwaardvergraving daalt het niveau van de IJssel bij Zwolle in situaties van hoogwater. Daarnaast wordt ook hier aandacht geschonken aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Zo wordt een gedeelte ingericht als natuurgebied waar via laarzenpaden omheen kan worden gewandeld.

Ruimte voor de Rivier in het kort In de afgelopen eeuwen hebben de rivieren steeds minder ruimte gekregen. De rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken en achter die dijken wonen steeds meer mensen. Tegelijk is door bodemdaling het land achter de dijken lager komen te liggen. Ook regent het vaker en harder waardoor de rivieren steeds meer water moeten verwerken. Bij een overstroming zijn in het ongunstigste geval 2 tot 4 miljoen Nederlanders in gevaar. De regering neemt daarom maatregelen om de veiligheid te vergroten en daarmee in de toekomst het rivierengebied te beschermen tegen overstromingen. De rivier krijgt op meer dan 30 plaatsen meer ruimte. Deze maatregelen vormen samen het programma Ruimte voor de Rivier. Naast veiligheid investeert het programma Ruimte voor de Rivier in ruimtelijke kwaliteit: het rivierengebied wordt mooier en aantrekkelijker gemaakt en biedt meer ruimte aan natuur en recreatie.

Kijk ook op www.wgs.nl/ruimtevoorderivier

Artikel delen:

Reageer