Reactie gemeente op situatie DMI

Zwolle – De plek van DMI in Zwolle op de landelijke risicolijst die het ministerie van VROM deze week heeft bekend gemaakt is niet terecht. De gemeente Zwolle stelt dat DMI momenteel geen onverantwoorde risico’s oplevert voor de omgeving. Risicobedrijven moeten zorgen dat ze hun (veiligheids)zaken goed op orde hebben en de overheid moet daar goed op controleren. Op basis van die uitgangspunten heeft de gemeente Zwolle de afgelopen jaren gehandhaafd bij de BRZO-bedrijven in de stad, waaronder DMI. Op dit moment zijn de risicofactoren waardoor DMI op de lijst van het ministerie beland is niet (meer) aanwezig.

Het ministerie baseert de lijst op gegevens uit 2009 en 2010. Toentertijd zijn bij controles door gemeente, provincie en Veiligheidsregio overtredingen geconstateerd. Het bedrijf is daar op aangesproken. DMI heeft voor alle geconstateerde overtredingen actie ondernomen. Zo is bijvoorbeeld een adequaat afzuigsysteem geinstalleerd en is een nieuwe opslag aangelegd. Een andere factor waardoor DMI op de VROM-lijst is terecht gekomen betreft het (vermeend) ontbreken van een goed onderhoudsmanagementsysteem. Ook hierop handhaafde de gemeente al: DMI had tot 1 juni van dit jaar de tijd op zo’n systeem op te zetten. Dat systeem is er inmiddels ook. De Veiligheidsregio heeft als bevoegd gezag ten slotte geoordeeld dat DMI op dit moment geen bedrijfsbrandweer hoeft te hebben.

De gemeente en DMI overlegden en overleggen zoals aangegeven al over de bedrijfsactiviteiten. Op basis van die contacten en van een concreet plan van aanpak verwacht de gemeente dat de risico’s van de activiteiten bij DMI de komende tijd nog verder afnemen. Vanzelfsprekend blijft Zwolle risico-bedrijven binnen de gemeente controleren en indien nodig aanspreken op veiligheidsrisico’s

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer