GL verder aan de slag met Stadslandbouw

Zwolle – De fractie van GroenLinks is redelijk tevreden met de beantwoording van de vragen over Stadslandbouw (zie Lees verder). Nog niet op alle concrete mogelijkheden wordt ingegaan, maar de gemeente Zwolle is positief over het fenomeen.  

Na het stellen van de vragen kreeg de fractie enorm veel respons van mensen die op diverse manieren betrokken zijn met het onderwerp. De fractie gaat nu zelf ook verder aan de slag om, samen met mogelijke partners, nadere ideeen en locaties voor stadslandbouwprojecten te verzamelen. Deze zullen door GroenLinks ingebracht worden bij de gemeente of op andere wijze ondersteund worden.

Vraag 1: Hoe staat u tegenover stadslandbouw?

Antwoord gemeente:

Wij staan positief tegenover Stadslandbouw. Het kan bijdragen aan het besef dat we weten waar ons voedsel vandaan komt. We zijn langzamerhand steeds verder af komen te staan van de bronnen van ons voedsel (zoals wordt geschetst in het boek de Hongerige Stad (C. Steel)). Dit heeft ongewenste effecten. Stadslandbouw kan er aan bijdragen dit effect te keren.

Vraag 2: Zijn bij u initiatieven in de stad bekend die zich richten op stadslandbouw, zoals de activiteiten van Transition Town Zwolle? Zo ja in hoeverre ondersteunt u deze initiatieven?

Antwoord gemeente:

Het belang om inwoners van Zwolle kennis te laten maken met de productie van voedsel onderschrijven we al heel lang. Zo zijn er delen van het Zwolse openbare groen uitgegeven als zogenaamde Nutstuinen. De omvang van de complexen is flexibel. Wanneer er in de buurt weinig behoefte is aan een nutstuin, wordt het terrein anders ingericht (groenstrook, trapveld, hondenlosloopterrein e.d.d). Wanneer er een toenemende behoefte is, kan het complex worden uitgebreid (als dat niet conflicteert met het gebruik van het naast gelegen gebied). Zwolle kent daarnaast gemeentelijke en particuliere volkstuincomplexen. We weten dat er voor sommige volkstuincomplexen wachtlijsten zijn en kennen hun wens tot uitbreiding. Op de terreinen van de wijkboerderijen zijn eveneens moestuinen die door buurtbewoners onder begeleiding van vrijwilligers van de wijkboerderijen worden bewerkt. Daarnaast kennen we het fenomeen jeugdtuinen, hier krijgen kinderen de kans te leren hoe ze hun eigen voedsel kunnen telen. Hierop heeft de gemeente Zwolle enkele jaren geleden echter wel fors moeten bezuinigen (van 6 naar 3 complexen). Dit alles zou Stadslandbouw “avant la lettre” genoemd kunnen worden.

Momenteel wordt beleid ontwikkeld voor het gebruik van tijdelijk braakliggende terreinen. Stadslandbouw is daarbij zeker een potentiële gebruiksfunctie. De activiteiten van Transition Town Zwolle bestaan pas sinds maart 2011 en kenmerken zich door een brede insteek (niet alleen voedselproductie/stadslandbouw). Dergelijke groepen in de samenleving willen wij graag faciliteren door heldere procedures af te spreken hoe wij omgaan met private initiatieven (bijvoorbeeld door het beleid in ontwikkeling voor tijdelijk gebruik ontwikkellocaties).

Wij ondersteunen initiatieven op het vlak van stadslandbouw door lokale agrariërs graag. Daarbij moet staatssteun worden vermeden. Wel werken we graag mee aan initiatieven voor “verbrede” landbouw, mogelijkheden voor verkoop van streekproducten, natuur- en milieuvoorlichting en biologische landbouw. Dit geldt in het bijzonder in onze stadsranden en binnen projecten als: Ruimte voor de Rivier, Buurtschap IJsselzone, Nationaal Landschap IJsseldelta (Noordelijke Stadsrand) en Ruimte voor de Vecht (Vechtcorridor/Langenholte).

Vraag 3: Bent u bereid om binnen uw organisatie na te denken over wat de rol van de gemeente kan zijn bij stadslandbouw, bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken, en het een concrete plaats te geven in het groenbeleid?

Antwoord gemeente:

Gelet op de bezuinigingsdoelstelling (20 % reductie van de beleidsontwikkeling) wordt er voorlopig niet gewerkt aan de actualisatie van het inmiddels gedateerde Groenbeleidsplan (1998-2010). Voor het ontwikkelen van beleid voor tijdelijk gebruik ontwikkellocaties (waarbij Stadslandbouw slechts één van de tijdelijke functies is) zijn ook middelen en/of formatieruimte nodig. Wij zien vooral kans in het faciliteren van private initiatieven (zie ook antwoord bij vraag 2).

Vraag 4: Ziet u op korte termijn mogelijkheden om het begrip stadslandbouw in Zwolle vanuit de gemeente inhoud te geven? Bijvoorbeeld door het planten van plukfruit.

Antwoord gemeente:

Zoals uit de beantwoording van vraag 2 valt op te maken, doen we al veel op dit vlak. Als we hier meer op willen inzetten, bijvoorbeeld bij tuinen van wijkboerderijen, gaat dit gepaard met extra kosten. Daarnaast willen we dit oppakken bij het beleid voor tijdelijk braakliggende terreinen, waarover binnenkort een informatienota komt. Daarbij willen we juist ook graag initiatieven van derden faciliteren. Voor het Buitengebied hebben we hiertoe een tot en met 2013 een Gebiedsmakelaar aangesteld (samen met Kampen en Zwartewaterland). Voor het meer stedelijke gebied is er de ideeënmakelaar die een vergelijkbare rol vervult.

Artikel delen: