Begroting 2012; Samen naar vernieuwing

Zwolle – Zwolle heeft een sterke positie en de stad zal de komende jaren nog verder groeien. Toch maken de onzekere economische omstandigheden en onduidelijkheid over de gevolgen van de rijksbegroting dat Zwolle duidelijke prioriteiten moet stellen om sterker uit de crisis te komen.

De begroting is de weerslag van de keuzes die gemaakt zijn, deels in het voorjaar bij de PPN, deels nu bij de begroting. Daarin zijn twee lijnen zichtbaar: blijven investeren in de stad, zorgdragen voor een sociaal fundament.

Het thema voor de begroting 2012 is vernieuwing. Zwolle streeft naar vernieuwing, naar een andere manier van werken zowel binnen als buiten de organisatie. Schotten tussen afdelingen verdwijnen en maatschappelijke vraagstukken worden gezamenlijk aangepakt. Om dit te realiseren zoekt Zwolle verbinding met haar inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven.

In de begroting voor 2012 heeft de gemeente circa € 8 miljoen voor incidentele bestedingen uitgetrokken. Zwolle heeft verder een bedrag van ruim 1 miljoen. gereserveerd om de te verwachten tegenvallers uit de Miljoenennota op te kunnen vangen. Wethouder Gerrit Piek: “De begroting 2012 is een financieel solide programma dat bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van de stad”.

Zo gaat er € 75.000 naar verkeersveiligheid rondom scholen Het project meldpunt ernstige overlast wordt in 2012 voortgezet, hiervoor is € 60.000 opzijgezet. Verder wordt er geïnvesteerd in de verkeersveiligheid rondom scholen, wordt het project meldpunt ernstige overlast in 2012 voortgezet en het bewonerstoezicht, waar op dit moment 29 vrijwillige toezichthouders actief zijn, wordt nog met een jaar financieel mogelijk gemaakt. Het participatiebudget wordt eenmalig verhoogd met € 713.000. Dit is bedoeld voor extra inzet om het sociale beleid te kunnen uitvoeren. Voor de maatschappelijke opvang van asielzoekers trekt de gemeente in 2012 € 300.000 uit.

Zoals gezegd heeft Zwolle een sterke positie. Zo laten bevolkingsprognoses zien dat de stad de komende decennia zal groeien tot 140.000 inwoners. Toch heeft de crisis de woningmarkt ingrijpend gewijzigd. De markt is een echte vragersmarkt geworden. Dit betekent dat het aanbod en de kwaliteit nog beter moet aansluiten bij de vraag en wensen van de klant. Voor 2012 verwacht de gemeente een nieuwbouwproductie van circa 500 woningen.

Als gevolg van de fluctuerende economische omstandigheden zijn de effecten van de crisis vooral merkbaar in de vastgoedmarkt. De gemeente ontvangt minder inkomsten uit grondexploitaties. Zij zal daarom kritischer kijken naar haar vastgoedprogramma’s. Tegelijkertijd wil de gemeente voldoende kantoren-, bedrijven- en voorzieningenlocaties ontwikkelen en aanbieden om haar sterke positie in de regio en ook landelijk, te behouden. Een goede prognose maken voor de effecten op de economie en vastgoed, blijft door de onzekere markt, lastig te maken. Zwolle zal daarom continue moeten monitoren om, indien nodig, financieel bij te sturen.

Ging het bij Samen maken we de Stad vooral over ontwikkelingen van de stad. Iedereen doet mee gaat verder. Hierbij wordt vooral ook ingezet op verbindingen met de inwoners en partners in de wijk. Er wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht van de inwoners waarbij we samen zorgen dat niemand in de kou komt te staan.

Op het gebied van sociale zekerheid zet de gemeente de komende tijd vooral in op uitstroom naar werk. Zelfredzaamheid naar vermogen is het streven. Het jaar 2012 is voor de sociale zekerheid met name een ontwikkel- en overgangsjaar. In 2012 vindt de eerste besluitvorming plaats over de drie decentralisatiedossiers Wet werken naar Vermogen, Awbz en Jeugdzorg.

Een aantal tarieven wijzigt in 2012. De kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen wordt in de tarieven opgenomen. De afvalstoffenheffing gaat met 3,5% omhoog. De rioolheffing gaat daarentegen met 9% omlaag. Een bewoner van een gemiddeld woonhuis is hierdoor gemiddeld € 8,- per jaar meer kwijt. Andere tarieven, zoals bijvoorbeeld de leges en de precario worden met de inflatiecorrectie (2,6%) verhoogd. Een meevaller voor diegene die Zwolle met de auto bezoeken, de parkeertarieven blijven in 2012 ongewijzigd.

De gemeenteraad besluit op vrijdag 11 november 2011 over de begroting. De begroting is vanaf vrijdag 14 oktober te vinden op www.zwolle.nl, ga naar beleid, beleidsnota’s, politiek bestuur en organisatie beleidsnota’s.

Artikel delen: