Raadsvragen Swollwacht over uitbreiding Fundatie

Zwolle – Op 13 september jl. is de Swollwacht fractie ingegaan op de uitnodiging van museum de Fundatie, betreffende de presentatie over de voorgenomen uitbreiding van het museum. De Fundatie is naar mening van Swollwacht zeer goed bezig en daarmee op weg om niet alleen een begrip in Zwolle te worden maar ook landelijk.

Het museum staat al geruime tijd met goede exposities in zeer grote publieke belangstelling binnen maar ook buiten de regio en dat is natuurlijk fantastisch te noemen. Tijdens de bijeenkomst is het de fractie gebleken dat de directie van de Fundatie, maar ook de aanwezigen zeer enthousiast zijn over het uitbreidingsmodel van de Fundatie.

Dit geldt overigens ook voor de Swollwacht fractie, maar na een afkoelingsperiode waarin zij het plan op zich hebben laten inwerken en ook uitvoerig hebben besproken, is er ook een sprake van enig realisme over hen gekomen kijkende naar het financiële plaatje met betrekking tot de bouwkosten. De reden hiervan is dat zij op zoek zijn naar extra garanties en zekerheden wanneer er tijdens of na de verbouwing sprake is van tegenvallers. Temeer om te voorkomen dat er achteraf een "zure" bijsmaak overblijft wanneer er bij tegenvallers een greep gedaan moet worden uit onze eigen algemene reserves om eventuele tekorten aan te vullen.

Kortom, Swollwacht staat positief tegenover de uitbreiding van de Fundatie, maar wil niet achteraf geconfronteerd worden met tegenvallers waar de Zwolse burgerij later voor op moet draaien.

Derhalve verwachten zij dan ook van B en W dat er spoedig een antwoord komt op onderstaande vragen, aangezien de oplevering eind 2012 is gepland.

1. Wie is risicodrager wanneer de bouw achteraf duurder uitvalt dan nu is voorzien? 2. Is het juist dat provincie reeds heeft aangegeven, dat zij niet garant staan of verantwoordelijk zijn voor eventuele tekorten bij of na de verbouwing? 3. Kunt u ons de garantie geven, dat de gemeente Zwolle zelf niet aansprakelijk is voor tekorten en later genoodzaakt is om hier incidenteel of structureel financieel te moeten bijpassen? 4. Bent u met ons van mening, alvorens er gestart wordt met de bouw er eerst op zwart en wit moet komen te staan wie, waar verantwoordelijk is en wie uiteindelijk de tekorten gaat aanvullen? 5. Kunt u aangeven wanneer ons hierover de benodigde duidelijkheid kan worden verschaft en wanneer dit is geregeld, mede gezien de naderende start van de verbouwing?

De Swollwacht fractie verwacht dan ook dat men spoedig bovengenoemde vragen beantwoordt, zodat de ongerustheid over risico’s van financiële tegenvallers zal worden weggenomen.

Artikel delen:
Reacties 3
 1. 1. Dat zal de gemeente wel weer zijn.
  2. Dat is correct
  3. Nee, dat kunnen ze niet.
  4. Dat kan wel op papier komen te staan, maar uiteindelijk kan de Fundatie hier toch geen zorg voor dragen.
  5. Waarschijnlijk 2 weken voor oplevering van de nieuwbouw.

  Mischien simpel gedacht, maar bovenstaande is vaak wel de realiteit.

  Daarnaast blijf ik erbij dat we de binnenstad en haar historische karakter moeten beschermen. Deze verbouwing doet daar imho afbreuk aan.  ⚠️ Meld

 2. Boeiende vragen, maar op 7 november 2011 zullen ook de raadsleden van Swollwacht de geheimhouding moeten bekrachtigen:

  “Op basis van Artikel 10, lid 2 van de Wet Openbaarheid van Bestuur drie vertrouwelijke bijlagen (Risicoanalyse, Investeringsraming en Bijdrage museum de Fundatie) bij de Beslisnota “Uitbreiding museum de Fundatie” d.d. 18 oktober 2011. De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.”

  “Deze Beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de Besluitvormingsronde A van het Raadsplein.
  Het afgelopen jaar zijn er veel stappen gezet in de planvorming voor uitbreiding van museum de Fundatie. Door uitbreiding van het museum komt er meer ruimte voor tentoonstellingen, de eigen collectie en het ontvangen van grote groepen en scholen ter educatie. Hiermee wordt de cultureel-economische waarde van het museum voor de binnenstad versterkt.
  De raad is meerdere keren geïnformeerd en bij de behandeling van de Perspectiefnota 2012-2015 is besloten in te stemmen met een structurele en een tijdelijke subsidieverhoging, die het gevolg zijn van de aanstaande uitbreiding. Het college heeft inmiddels met verschillende partijen overeenkomsten gesloten om de uitbreiding te kunnen bekostigen. Om de middelen die de partijen inbrengen daadwerkelijk in te kunnen zetten voor de uitbreiding van het museum is een (krediet)besluit van de raad nodig.
  Over de looproute van het station naar de binnenstad vindt separate besluitvorming plaats, vanuit het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad.
  De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het definitieve ontwerp, middelen beschikbaar te stellen en deze te dekken conform de vertrouwelijke bijlage.”  ⚠️ Meld

 3. Swollwacht heeft op 20 oktober ??11 schriftelijke vragen gesteld aan ons college over de uitbreiding van museum
  de Fundatie. De partij staat positief tegenover het uitbreidingsplan, maar maakt zich zorgen over het financiële
  risico van de Gemeente Zwolle.
  Deze vragen kwamen op hetzelfde moment dat er een raadsvoorstel door ons college werd behandeld,
  aangaande het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de uitbreiding. In dit voorstel (OW1109-0197)
  staat ook de benodigde informatie ter beantwoording van uw vragen. Bij dat voorstel is tevens een geactualiseerde
  (vertrouwelijke) risicoanalyse gevoegd.
  In deze informatienota beantwoorden wij uw specifieke artikel 45-vragen.

  Kernboodschap

  1. Wie is risicodrager wanneer de bouw achteraf duurder uitvalt dan nu is voorzien?
  2. Is het juist dat provincie reeds heeft aangegeven, dat zij niet garant staan of verantwoordelijk zijn voor eventuele
  tekorten bij of na de verbouwing?
  3. Kunt u ons de garantie geven, dat de gemeente Zwolle zelf niet aansprakelijk is voor tekorten en later
  genoodzaakt is om hier incidenteel of structureel financieel te moeten bijpassen?
  4. Bent u met ons van mening, alvorens er gestart wordt met de bouw er eerst op zwart en wit moet komen te
  staan wie, waar verantwoordelijk is en wie uiteindelijk de tekorten gaat aanvullen?
  5. Kunt u aangeven wanneer ons hierover de benodigde duidelijkheid kan worden verschaft en wanneer dit is
  geregeld, mede gezien de naderende start van de verbouwing?

  Ad 1: De gemeente. De Provincie Overijssel en museum de Fundatie betalen samen de uitbreiding (bouw- en
  bijkomende kosten) van het museum. De gemeente draagt bij door de exploitatiesubsidie te verhogen ?? hierover
  heeft uw raad besloten bij de Perspectiefnota afgelopen zomer – en door te investeren in de (kunst)looproute van
  het station naar de binnenstad.
  De middelen van de provincie zijn via een subsidie ter beschikking gesteld aan de gemeente, die de projectleiding
  heeft en dus ook hoofdrisicodragende partij is. Ook de bijdrage van het museum wordt via de gemeente ingezet
  ten behoeve van het project.
  Ad 2: Ja, de provincie heeft bij de besluitvorming in de Provinciale Staten in januari 2011 aangegeven dat ?? 5
  miljoen (en de structurele subsidieverhoging) de maximale bijdrage is van de provincie aan de uitbreiding van het
  museum. Ook het museum heeft gesteld dat de afgesproken bijdrage maximaal is.
  Ad 3: Een garantie is niet mogelijk, omdat er (altijd) sprake is van een risico in de uitvoeringsfase van het project.
  Hiervoor is dan ook een reële post onvoorzien opgenomen in het project, waarmee wij het risico menen te kunnen
  managen. De directievoerder die wij aanstellen, krijgt een duidelijke taakstelling in tijd en geld mee.
  Met zowel de provincie als het museum is afgesproken dat als zich deze situatie zich onverhoopt voordoet er
  overleg plaatsvindt over oplossingsmogelijkheden. Alle betrokken partijen hebben de bereidheid zich maximaal in
  te spannen. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de drie samenwerkende partijen. Het museum werkt in alle
  lagen van het project actief mee.
  Ook is er in de huidige aanbestedingsfase nog sprake van een go/no go moment voordat gegund wordt. Na de
  presentaties en biedingen van de inschrijvende partijen wordt in december a.s. bekend of het project gerealiseerd kan worden binnen de door ons opgestelde investeringsraming en bijbehorende dekkingsmogelijkheden. Op dat
  moment bestaat nog de mogelijkheid om niet te gunnen.
  Ad 4: In de samenwerkingsovereenkomst, de subsidiebeschikking en de organisatiestructuur zijn ons inziens
  heldere afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en financiële risico??s.
  Ad 5: Deze duidelijkheid is er al. Zie ad 4 en raadsvoorstel OW1109-0197.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.