Regio moet innovatiekansen benutten

Zwolle – Zwolle Kampen Netwerkstad moet bij de verdere ontwikkeling profiteren van de strategische ligging in een knooppunt van landelijke wegen en spoorwegen en de centrumfunctie die de regio heeft in het noordoosten van Nederland. Het ligt voor de hand de knooppuntfunctie te versterken via goede verbindingen met andere centra in de regio en met bijvoorbeeld de Kennisregio Twente.

logo_netwerkstad.jpg

De netwerkstad is een groeiregio in het verlengde van de Noordvleugel van de Randstad, met sterke woon- en werkrelaties met Almere en Amsterdam. Belangrijk daarbij is de ligging in de IJssel-Vechtdelta, die kansen biedt voor innovatieve ontwikkelingen door mee te bewegen met water. Anderzijds staat de regio ook voor de uitdaging om bij de verdere ontwikkeling in te spelen op waterveiligheid en klimaatverandering.

Met die conclusie uit de Strategische Verkenning Zwolle Kampen Netwerkstad 2040 hebben de colleges van B en W van Zwolle en Kampen en Gedeputeerde Staten van Overijssel deze week ingestemd. De verkenning wordt nu voorgelegd aan de beide gemeenteraden en Provinciale Staten van Overijssel.

De regio staat aan de vooravond van een schaalsprong en zal de komende twintig jaar flink groeien. Daarom hebben de gemeenten en de provincie samen met maatschappelijke organisaties verkend hoe die ruimtelijke ontwikkeling vorm moet krijgen. “Het is duidelijk dat er de komende jaren veel gaat veranderen en dat deze regio blijft groeien. We hebben daarvoor drie perspectieven geschetst”, aldus gedeputeerde Bert Boerman, die voorzitter is van de stuurgroep voor de strategische verkenning.

Bestuurders van de provincie en de beide gemeenten hebben de perspectieven uitvoerig besproken met ondernemers en andere partners, zoals culturele instellingen en onderwijsinstellingen. Boerman: “We hebben ervaren dat alle partijen die een rol hebben gespeeld in het proces zich met overgave en passie hebben ingezet voor Zwolle Kampen Netwerkstad. Zonder hen hadden we dit niet kunnen doen en ik spreek mede namens medebestuurders Gerrit Piek (Zwolle) en Gerrit Jan Veldhoen (Kampen) mijn waardering uit voor hun inzet en betrokkenheid”.

In de strategische verkenning is bewust geen definitieve keuze gemaakt voor één van de drie perspectieven. “Want er is de komende tijd nog beslisruimte nodig om te kunnen reageren op al in gang gezette ontwikkelingen waarvan de effecten nu nog onzeker zijn, waaronder de Hanzelijn, en besluiten die het rijk nog moet nemen, bijvoorbeeld over de peilverhoging van het IJsselmeer in het kader van het Deltaprogramma.”

Op basis van de verkenning maken de drie overheden met hun partners nu een werkprogramma. Centrale vraag daarin is volgens Boerman of de programma’s en projecten die de provincie en beide steden op stapel hebben staan (zoals de verdere verbetering van de A28, IJsseldelta-Zuid en de doorontwikkeling van de spoorzone Zwolle) voldoende bijdragen aan de uitdagingen voor de toekomst: in hoeverre sluiten ze aan bij de perspectieven of blokkeren ze bepaalde ontwikkelingen? Van ieder project zal worden bepaald wat de meerwaarde is van samenwerking op het niveau van de Netwerkstad. Ook zijn in de strategische verkenning nieuwe projectkansen geformuleerd, onder meer voor pilots op het gebied van de klimaatverandering en de wateropgave in de IJssel-Vechtdelta. Het werkprogramma zal in het voorjaar van 2012 worden voorgelegd aan de gemeenteraden en Provinciale Staten.

Artikel delen: