Vragen over project Burgemeester Roelenweg

Zwolle – Swollwacht, bij monde van fractievoorzitter Freddy Eikelboom zegt zich ongerust te maken over de voortgang van bovengenoemd project.

 Swollwacht_Logo.jpg

Kort de historie: Eind november 2010 is medegedeeld dat de uitvoering van het project aan de Burgemeester Roelenweg Oost steeds dichterbij komt. Het is de bedoeling dat aan de Burgemeester Roelenweg een geclusterde zorgvoorziening, studentenhuisvesting (circa 475 studenteneenheden) en een parkeergarage voor deze voorzieningen komt. Met de komst van deze voorzieningen kan ook de infrastructuur aan de Pannekoekendijk en de Burgemeester Roelenweg verbeterd worden. Het gaat dan om het vergroten van de rotonde en de aanleg van een vrij liggend fietspad. Verder brengt de ontwikkeling met zich mee dat de zeer vervuilde bodem en het grondwater gesaneerd worden. Na de vaststelling van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen is medegedeeld dat er op verschillende fronten vooruitgang is geboekt. Zo is mede dankzij de provincie het tekort voor het project teruggebracht en zijn de lokale en regionale woningcorporaties en lokale onderwijsinstellingen intensief betrokken bij het project. Belangrijke dragers in het project zijn regionale en lokale woningbouwcorporaties.

Swollwacht constateert dat het wel heel stil geworden is rond dit project en heeft eigen onderzoek gedaan. Freddy Eikelboom: Zo is mij gebleken dat de interesse van regionale, maar ook lokale woningbouwcorporaties is weggeëbd. Indien dit het geval is, dan zou dit kunnen betekenen dat het gehele project als onhaalbaar beschouwd kan worden. Temeer daar naar mijn mening de gemeente Zwolle zelf op dit moment niet financieel draagkrachtig genoeg is om het hierdoor ontstane financiële gat te dichten.

U begrijpt dat Swollwacht zich wel heel erg zorgen maakt over de realisatie van het project Burgemeester Roelenweg, omdat hier op het gebied van maatschappelijke opvang en ook studentenhuisvesting op een en ander is gerekend!

Naar aanleiding van bovenstaande zien wij onderstaande vragen zo spoedig mogelijk beantwoord: 1. Is het juist dat het project Burgemeester Roelenweg financieel onhaalbaar is geworden doordat woningbouwcorporaties zich hebben teruggetrokken? 2. Zo ja, sinds wanneer was u hiervan op de hoogte en waarom heeft u niet de raad geïnformeerd? 3. Zo nee, wat is de stand van zaken en wanneer kunnen wij concrete informatie tegemoet zien over realisatie van het project Burgemeester Roelenweg? 4. Kunt u aangeven, wat de consequenties zijn voor realisatie van het project wanneer belangrijke dragers als corporaties zich zouden terugtrekken? 5. Indien het gehele project geen doorgang vindt, wat zijn hiervan de financiële gevolgen breed gezien voor de gemeente Zwolle? 6. Hoe ziet de toekomst eruit voor een geclusterde opvangvoorziening, wanneer deze niet zal verijzen aan de Pannekoekendijk? 7. Hoe staat Zwolle er voor qua benodigde studentenhuisvesting, wanneer de geplande 475 eenheden niet worden gerealiseerd?

Artikel delen: