Corporaties en gemeente bouwen samen aan Zwolle

SWZ, Openbaar Belang, deltaWonen en de gemeente Zwolle bouwen samen verder aan Zwolle. De prestatieafspraken van 2006 zijn opnieuw bekrachtigd en geactualiseerd. Het overzicht over de stand van zaken 2006 over de prestatieafspraken laat een positief beeld zien. 90% van de afgesproken acties is in 2006 gehaald of gedeeltelijk gehaald.

Naast de bestaande afspraken is voor 2007 afgesproken dat de corporaties gemiddeld jaarlijks 50 nieuwbouw koopwoningen voor starters opleveren waarvoor de koperslasten overeenkomen met een maximale verkoopprijs van € 120.000 (prijspeil 2006), waarbij het aan de individuele corporatie is onder welke regeling dit gebeurt (kortingsvarianten). Wel passen alle corporaties dezelfde leeftijd en inkomensgrenzen toe, die in overleg met de gemeente in het voorjaar van 2007 worden vastgesteld. Nieuw is dat voor 2007 samen met de zorginstellingen de vraag voor seniorenwoningen opnieuw bepaald wordt (aantallen, type en locatie). Ook wordt er samen met de instellingen onderzocht hoe het staat met de vraag naar begeleid wonen.

In 2005 is de Woonvisie door de gemeenteraad vastgesteld. De Woonvisie gaat in op het aantal te bouwen woningen en het bouwen voor speciale doelgroepen als ouderen, studenten en starters. De hoofdopgave van het woonbeleid is de bestaande kwaliteiten van Zwolle als woonstad minimaal te handhaven, maar het liefst nog te versterken. Dat geldt voor de kwaliteit van nieuw te bouwen woonwijken, maar zeker ook voor bestaande wijken. Om dit te realiseren werkt de gemeente samen met partners in de stad. Corporaties leveren een duurzame bijdrage bij het sociaal beheer in de wijken en doen investeringen in het openbaar gebied. Dat was dan ook de reden dat de Woonvisie in overleg met de corporaties is opgesteld.

Artikel delen:

Reageer