Lange variant voor N35 Zwolle–Wijthmen valt af

Zwolle – Het Rijk, de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle zijn met elkaar overeengekomen dat de lange variant van het aan te leggen tracé van de N35 tussen Zwolle en Wijthmen afvalt. Rijkswaterstaat krijgt de opdracht om de korte variant verder uit te werken in het Ontwerp-tracébesluit en de Milieueffectrapportage. De eerste stap daarbij is het nader detaileren van het ontwerp en de kostenraming om te kunnen bepalen of kosten en budget met elkaar overeenkomen. De gemeenten Dalfsen en Raalte hebben aangegeven geen voorkeur te hebben voor een van beide varianten.

De N35 tussen de kruispunten Oldeneelallee (Zwolle) en de Koelmansstraat (bij Wijthmen) is nu ingericht als één rijbaan met twee rijstroken (2×1) met een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Om de doorstroming en de verkeersveiligheid op dit tracé te verbeteren willen het Rijk en de provincie Overijssel deze rijksweg opwaarderen. Daarnaast wordt een deel van deze weg ter hoogte van Wijthmen richting zuiden verlegd om meer ruimte te creëren voor de aansluiting met de Kroesenallee en om de leefbaarheid in Wijthmen te verbeteren.

Lange of korte variant
In januari 2010 heeft de provincie Overijssel de eerste verkenning naar mogelijke alternatieven voor het tracé afgerond. Bij het opstellen van de verkenning waren de plaatselijke belangengroepen, omwonenden en maatschappelijke organisaties betrokken. Het Rijk, de provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle en Dalfsen hebben de verschillende alternatieven beoordeeld en hun voorkeur aangegeven. Binnen dit voorkeursalternatief waren twee varianten mogelijk: een ‘lange’ en een ‘korte’ variant. De ‘lange’ verlegging betreft een langer nieuw tracé door het landelijk gebied. De ‘korte’ verlegging volgt langer het huidige tracé.

Keuzedocument
Om een goed afgewogen keuze te kunnen maken, zijn de effecten van beide varianten in beeld gebracht in een ‘keuzedocument’. Op basis van dit document heeft de definitieve keuze plaatsgevonden. De drie belangrijkste argumenten om te kiezen voor de korte variant zijn: het rijksmonument Soeslo wordt zo veel mogelijk ontzien, er worden zo min mogelijk agrarische bedrijven doorsneden en de kosten zijn lager.

Beide varianten lossen de problemen van leefbaarheid en doorstroming op en zijn verkeersveilig. Deze aspecten hebben dan ook geen rol gespeeld bij de variantkeuze.

Dorpsplan Wijthmen
Een nadeel van de korte variant is dat het dorpsplan Wijthmen niet volledig kan worden uitgevoerd. De essentiële onderdelen kunnen echter wel uitgevoerd worden. Daarom weegt dit nadeel niet op tegen de voordelen van de korte variant. Hoewel de voorkeursvariant minder gunstig is voor het dorpsplan, verbetert ook in deze variant de situatie in Wijthmen. Bij beide varianten komt de N35 verder van het dorp te liggen.

Vervolg: Ontwerp-tracébesluit en MER
Voor de korte variant wordt het ontwerp en de kostenraming nader uitgewerkt. Vervolgens worden de benodigde onderzoeken gedaan en de inpassingsmaatregelen bepaald. De verwachting is dat het Ontwerp-tracébesluit (OTB) en de Milieueffectrapportage (MER) medio 2012 zijn in te zien. De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in 2013 en 2014.

Samenwerking
De N35 is een Rijks N-weg. De verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N35 Zwolle–Wijthmen gebeurt in nauwe samenwerking met de provincie Overijssel, die hieraan ook een financiële bijdrage verleent.

Artikel delen: