Lintjes uitgereikt aan negen Zwollenaren

Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle heeft vrijdag 27 april 2007 de Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan negen inwoners van de stad. De jaarlijkse lintjesregen werd bijgewoond door familie en vrienden van de verraste en trotse gedecoreerden. Henk Jan Meijer sprak hen persoonlijk toe. In de pauze van de uitreiking werd een optreden verzorgd door de Neutrale Zang- en Operettevereniging Zwolle.

Henk Jan Meijer reikte aan acht personen een onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau uit. Deze orde kent zes graden waaronder Lid en Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Voor deze orde komen mensen in aanmerking met (langdurige) bijzondere verdiensten voor de samenleving, veelal op vrijwillige basis. De oudste orde voor maatschappelijke verdiensten is de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze orde kent drie graden waaronder die van Ridder. Eén Zwollenaar werd onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Bij ‘Lees verder’ vindt u een nadere toelichting…

Voor deze orde komen mensen in aanmerking met zeer uitzonderlijke verdiensten voor de samenleving zoals baanbrekend wetenschappelijk werk, innovatief ondernemerschap of een unieke creativiteit op het gebied van kunst en cultuur.

Ridder in de Orde van de Nederlands Leeuw

Deze uitzonderlijke onderscheiding is door Henk Jan Meijer uitgereikt aan de heer J.W. Hazelaar. De heer Hazelaar is een nationaal en internationaal erkend florist, een bloemsierkunstenaar met een uitstekende reputatie in binnen- en buitenland. Hij wordt gezien als iemand met een uitzonderlijk artistiek en innovatief talent die een grensverleggende bijdrage heeft geleverd aan de (inter)nationale innovatieve ontwikkeling van de bloemsierkunst en het onderwijs daarin. In het boek Wim Hazelaars Arrangements met vele foto´s van zijn werk wordt zijn betekenis voor het vak bevestigd.


 

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Henk Jan Meijer reikte aan zes personen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau uit.

De heer G.C. de Groot is al jarenlang voor de inwoners van De Keersluis een grote steun en toeverlaat, aanvankelijk als huismeester en na zijn pensionering als vrijwilliger. Zijn echtgenote mevrouw E. de Groot – Dijkstra heeft haar man al die jaren daarbij gesteund en geholpen. Zij wordt gezien als een betrokken vrouw waarop bewoners van de Keersluis altijd een beroep kunnen doen.

De heer A. Vaarkamp heeft na veertig dienstjaren afscheid genomen van het politiekorps IJsselland. Hij heeft veel gedaan om de dienstverlening van de politie aan de burger effectief en klantvriendelijker te laten zijn. Hij is één van de initiatiefnemers geweest om Slachtofferhulp binnen het politiekorps onder de aandacht te brengen. Een waardevolle bijdrage leverde hij om een veilige woonomgeving voor de individuele burger te realiseren. De heer Vaarkamp heeft zich daarnaast zeer verdienstelijk gemaakt voor de Algemeen Christelijke Politievakbond, de Gereformeerde kerk en de inkooporganisatie Over de IJssel.

Mevrouw H. Terwisga-de Roos werd bij het 25-jarig jubileum van de Stichting Sportbond voor Geestelijk Gehandicapten in 1999 onderscheiden met de titel Vrijwilliger van de Maand. In 2006 vierde zij haar 25-jarig jubileum als bestuurslid van het huidige VG Sport. De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking loopt als een rode draad door haar leven.

Mevrouw C. van Duren was verpleegkundige in hart en nieren, aanvankelijk in Deventer later in Zwolle. Inmiddels is zij 90 jaar. Na haar arbeidzaam leven is zij zich blijven inzetten voor de oudere, hulpbehoevende medemens. Zij is 25 jaar lang vrijwilliger geweest in het ziekenhuis en verpleeghuis De Weezenlanden in Zwolle. Daarnaast heeft zij zich ingezet voor de stichting Welzijn Ouderen Zwolle, de Zonnebloem, het Koningin Wilhelmina Fonds en tot op heden, al vijftig jaar, voor het Leger des Heils.

De heer O.H. Cazemier heeft zich gedurende ruim dertig jaar op vrijwillige basis ingezet voor de samenleving. Hij was naast zijn baan als decaan, conrector en docent lichamelijke opvoeding van het Carolus Clusius College, bijna twintig jaar raadslid voor het CDA. Hij zet zich tot op heden actief in voor de Hervormde gemeente Zwolle, de Penitentiaire Inrichtingen Overijssel in Zwolle, de Bijenhoudersvereniging en de Protestants Christelijke Ouderen Bond.

 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Henk Jan Meijer reikte aan twee personen de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau uit.

De heer T. van den Brink was directeur van het Theater- en congrescentrum De Nieuwe Buitensociëteit. Hij heeft zich – aanvankelijk in zijn werk en later als vrijwilliger in zijn vrije tijd – gedurende vele jaren bijzonder verdienstelijk gemaakt voor een levendige stad met evenementen waaraan veel mensen in en buiten Zwolle plezier beleven. In 1991 werd hij onderscheiden met de VVV erepenning. Hij heeft zich ondermeer ingezet voor de Centrale Commissie Oranje, de Zwolse Oranjevereniging de Neutrale Zang- en Operettevereniging en de Stichting Zwolle Culinair.

Mevrouw J. Cazemier-Hilarides is zich na haar werk als docent lichamelijke vorming actief gaan toeleggen op vrijwilligerswerk waaronder voor de Vereniging Kinderzorg in Zwolle, de Samen Op Weg kerken en Slachtofferhulp Nederland. Mevrouw Cazemier wordt getypeerd als een sociaal-maatschappelijk zeer betrokken vrouw die zich uitstekend in mensen en situaties kan verplaatsen, waarbij zij het algemeen belang in het oog houdt en tegenstellingen weet te overbruggen.

 

 

Gedecoreerden Lintjesregen 2007 (in volgorde van uitreiking)       

 

  1. De heer G.C. de Groot (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

De heer De Groot is voor de inwoners van De Keersluis al jarenlang een steun en toeverlaat. Aanvankelijk als huismeester, waarin hij tot in de avonduren buiten werktijd inzetbaar was als een beroep op hem werd gedaan. Zijn grote liefde voor het werk en de bewoners maken dat hij na zijn pensionering in 2001 in zijn vrije tijd voor de bewoners is blijven zorgen. Zijn zorg en inzet varieert van de organisatie van uitstapjes en activiteiten, het doen van ad-hoc technische klussen, het helpen in het winkeltje in de Keersluis, de actieve begeleiding bij kerkdiensten en ziekenbezoek en het bieden van de helpende hand bij klusjes. Bijzonder is dat hij zelfs waakt bij terminale bewoners. Hij is kortom een man die dag en nacht voor ‘zijn mensen’ klaarstaat. Met een groot inlevingsvermogen voorziet hij in een grote behoefte, juist waar de professionele zorg tegenwoordig onder grote druk staat. Een man kortom, die in zijn vroegere werk en huidige vrije tijd op allerlei fronten voor een kwetsbare groep in de samenleving inzetbaar is.

 

  1. Mevrouw E. de Groot – Dijkstra (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Mevrouw De Groot heeft zich bij directie, bewoners en relaties van de Keersluis doen kennen als een sociaal zeer betrokken vrouw, waarop belangeloos een beroep kan worden gedaan. Zij is voor velen een vertrouwensfiguur, iemand die oog en oor heeft voor de grote en kleine noden van de vaak zo kwetsbare bewoners. Zij ondersteunde haar man in zijn voormalige functie van huismeester van de Keersluis en ondersteunt hem nog steeds in diens vrijwillige intensieve voortzetting van organisatorische taken. Zij zorgt voor het realiseren van praktische zaken waardoor bewoners onafhankelijker kunnen functioneren, maar evenzeer voor de onderlinge samenhang en goede sfeer. Hierdoor is zij in staat mensen een gevoel van ‘thuis’ te geven, waar zij hun oorspronkelijke thuis noodgedwongen hebben moeten verruilen voor aanleunwoning of ziekenhuis. Bijzonder is dat zij voor veel bewoners de rol van het zo onmisbare lid van de familie vervult als die familie er eenvoudig niet is. Mevrouw De Groot is kortom een onmisbare schakel in het leven van de bewoners. Daarmee draagt zij wezenlijk bij aan hun welzijn. Dag en nacht staat zij op vrijwillige basis al gedurende bijna 20 jaar voor hen klaar. Met haar sociale antenne en inlevingsvermogen voorziet zij in een behoefte.

 

      3.   De heer A. Vaarkamp (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

De heer Vaarkamp heeft vorig na veertig dienstjaren afscheid genomen van het politiekorps IJsselland. Hij heeft veel gedaan om de dienstverlening van de politie aan de burger effectief te laten zijn. Hij is met zijn tijd is meegegroeid maar is daarbij nooit de eerder zo vanzelfsprekender aandacht voor de mens achter de burger en de functionaris uit het oog verloren. Hij was een man die niet alleen resultaatgericht maar ook duidelijk mensgericht werkte. Daarin passen zijn verdiensten voor de Algemeen Christelijke Politievakbond, zijn initiatief om slachtofferhulp binnen het politiekorps onder de aandacht te brengen, zijn waardevolle bijdrage aan recherchewerk en een veilige woonomgeving voor de individuele burger, zijn initiatieven voor een klantvriendelijker dienstverlening van de politie, alsmede zijn oog voor kunst en cultuur en het belang daarvan voor de samenleving. Het zijn allemaal elementen die bijdragen aan zijn bijzondere verdiensten in politieland. Hij bracht de organisatie dichter bij de mensen en het blauw letterlijk op straat. Daarnaast heeft hij zich ook in andere opzichten voor de samenleving niet onbetuigd gelaten getuige zijn inzetbaarheid en betrokkenheid bij de gereformeerde kerk en de inkooporganisatie Over de IJssel.     

 

      4.            Mevrouw H. Terwisga-de Roos (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Bij het 25-jarig jubileum van de Stichting Sportbond voor Geestelijk Gehandicapten in 1999 werd mevrouw Terwisga onderscheiden met de titel Vrijwilliger van de Maand. In 2006 vierde zij haar 25 jarig jubileum als bestuurslid van het huidige VG Sport. Daarnaast was zij ook op andere terreinen in de zorg vrijwillig actief. Haar belangeloze en grote verdiensten voor VG Sport en daarmee voor de gehandicapten in onze samenleving zijn bijzonder waardevol. Gedurende ruim 30 jaar zet zij zich zowel bestuurlijk als uitvoerend krachtig in voor het behoud van sport en bewegingsactiviteiten voor deze doelgroep in Zwolle en de regio. Dankzij haar inzet is de destijds jonge Sportbond financieel en bestuurlijk overeind gebleven en uitgegroeid tot de huidige florerende organisatie. Iets dat de doelgroep in al zijn facetten ten goede komt. Een doelgroep die mede dankzij de grote bestuurlijke en praktische inzet van mevrouw Terwisga volwaardiger aan de samenleving kan deelnemen. Daarmee worden ook ouders en familie in belangrijke mate ondersteund in hun zorg voor hun gehandicapte kind of familielid. Daarnaast is mevrouw Terwisga voor Zorginstelling Frion al jarenlang van onschatbare waarde door haar pro-actieve houding en haar belangeloze inzet om de kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid in de zorg en dienstverlening te bewaken. Kortom, de zorg voor de mens met een verstandelijke beperking loopt als een rode draad door haar leven. Mensen zoals zij ‘maken het verschil’ en vervullen een belangrijke maatschappelijke voorbeeldfunctie.

 

  1. De heer T. van den Brink (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

De heer Van den Brink is een van de mensen die je vaak tegenkomt bij de vele evenementen in de stad, variërend van Koninginnedag tot Zwolle Culinair. Een  aimabele, hoffelijke man die hecht aan traditie. Een man van consensus ook, die in samenwerking met derden actief bijdraagt aan de sfeer in de stad. Voorheen als directeur van Theater- en congrescentrum De Nieuwe Buitensociëteit en nu nog steeds als vrijwilliger op diverse terreinen in de Zwolse samenleving. Toen hij om gezondheidsredenen niet langer in staat was de functie van directeur van een film- en congrescentrum uit te oefenen, heeft hij zijn kwaliteiten van goed gastheerschap sinds 1994 volledig en om niet in dienst gesteld van de Zwolle samenleving. Daarbij op passende wijze gebruik makend van zijn netwerk. Want het bloed kroop waar het niet gaan kon; de heer Van Den Brink is met hart en ziel aan het horeca-, annex evenementenvak verknocht. Dit komt tot ondermeer tot uiting in zijn inzet voor de Centrale Commissie Oranje, de Neutrale Zang- en Operettevereniging en de Stichting Zwolle Culinair. Het is mede dankzij de inzet van vrijwilligers als de heer Van den Brink dat de Zwolse Oranjevereniging erin is geslaagd met haar tijd mee te gaan en tegelijkertijd tradities in ere te houden. Samenvattend heeft de heer Van den Brink zich – aanvankelijk in zijn werk en sindsdien als vrijwilliger in zijn vrije tijd – gedurende vele jaren bijzonder verdienstelijk gemaakt voor een levendige stad met evenementen waaraan veel mensen in en buiten Zwolle plezier beleven. Reden waarom hij in 1991 werd onderscheiden met de VVV erepenning.

 

PAUZE (optreden NZOV)

 

     6.            Mevrouw C. van Duren (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Mevrouw van Duren was verpleegkundige in hart en nieren. Aanvankelijk werkzaam in Deventer en later in het voormalige Sophia ziekenhuis in Zwolle. Een vrouw met het hart op de juiste plek, die zich na haar arbeidzaam leven is blijven inzetten voor de oudere, hulpbehoevende medemens. Inmiddels heeft zij de respectabele leeftijd van 90 jaar bereikt en woont zij zelf in Woon- en zorgcentrum De Molenhof, vanwege haar zeer beperkte gezichtsvermogen. In haar vrije tijd is zij 25 jaar lang vrijwilliger geweest in ziekenhuis en verpleeghuis De Weezenlanden in Zwolle. Behalve in de verpleging is zij bovendien vrijwillig actief geweest voor de stichting Welzijn Ouderen Zwolle, de Zonnebloem, het Koningin Wilhelmina Fonds en tot op heden voor het Leger des Heils. Voor iedere organisatie heeft zij zich langdurig en met volle overtuiging ingezet. Mevrouw Van Duren staat bekend als een sociaal bewogen mens die het als haar plicht voelt er te zijn voor mensen die hulp nodig hebben. Vanuit haar rotsvast geloof is zij in haar element als ze iets voor anderen kan betekenen. Gedurende ruim 50 jaar is zij nog steeds voor het Leger des Heils actief. Ook binnen de Molenhof biedt zij medebewoners graag de helpende hand en steekt hen een hart onder de riem.

 

     7.   De heer O.H. Cazemier (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

De maatschappelijke betrokkenheid van de heer Cazemier is sterk in de Zwolse samenleving verankerd. Een samenleving waarvoor hij zich reeds gedurende ruim 30 jaar op vrijwillige basis inzet. Zo was hij jarenlang naast zijn baan als decaan, conrector en docent lichamelijke opvoeding van het Carolus Clusius College, raadslid voor het CDA en inzetbaar voor kerk en samenleving. De heer Cazemier kent Zwolle in vele geledingen, niet alleen omdat hij bijna twintig jaar raadslid was, maar ook omdat hij bewust in mensen investeert. Zowel in de raad als daarbuiten heeft hij zich doen kennen als een man met open oog en oor voor anderen. Iemand die in de eerste plaats constructief denkt en handelt maar tevens kritisch blijft. In gecompliceerde situaties, ongeacht of het over politieke of kerkelijke aangelegenheden gaat was en is hij een bindende factor. De afstand tussen politiek en burgerij en tussen kerk en gelovigen, wist en weet hij als geen ander te overbruggen. Door zijn oprechte interesse in wat mensen beweegt staat hij ook na zijn vervroegde uittreding uit het onderwijs en beëindiging van het raadslidmaatschap, nog midden in de samenleving. Zo is hij actief voor de Hervormde gemeente Zwolle, de Penitentiaire Inrichtingen Overijssel in Zwolle, de Bijenhoudersvereniging en de Protestants Christelijke Ouderen Bond. In al die functies vervult hij tot op heden belangeloos een actieve en verbindende rol.

 

  1. Mevrouw J. Cazemier-Hilarides (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

Mevrouw Cazemier is een sociaal-maatschappelijk zeer betrokken vrouw. In staat juist ingrijpende en emotionele processen goed te begeleiden. Na haar werk als docent lichamelijke vorming bij de Christelijk Opleidingsschool voor kleuterleidsters is zij zich actief gaan toeleggen op vrijwilligerswerk in de Zwolse samenleving. Als lid van het dagelijks bestuur van Vereniging Kinderzorg in Zwolle heeft zij actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de kinderdagopvang in Zwolle en een kwaliteitsverbetering van de zorg. Ook gelieerde instellingen hebben veel aan haar betrokkenheid en inzet te danken. Daarnaast is haar inbreng in het ingrijpende proces van de Samen Op Weg kerken van onschatbare waarde geweest. Dat geldt evenzeer voor haar pionierswerk voor Slachtofferhulp Nederland in de regio IJsselland/Flevoland. Kenmerkend is haar vermogen zich in mensen en situaties te verplaatsen waarbij zij het algemeen belang in het oog houdt en tegenstellingen weet te overbruggen. Haar persoonlijke bijdrage aan het functioneren en opvangen van mensen in de samenleving is van wezenlijk maatschappelijk belang en hebben een regionale uitstraling.

 

      9.   De heer J.W. Hazelaar (Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw)

Zwollenaar Wim Hazelaar is een nationaal en internationaal erkend florist. Recentelijk nog genomineerd voor de Joan Celeprijs. Een bloemsierkunstenaar met een uitstekende reputatie in binnen- en buitenland. Een man met een uitzonderlijk artistiek en innovatief talent waarmee hij zijn brood verdient, maar dat hij ook actief in dienst stelt van de samenleving. Dat doet hij door zich in binnen- en buitenland voor zowel grote als kleinschalige opdrachten in te zetten, bloemisten en een nieuwe generatie bloemisten in opleiding te inspireren en het geven van demonstraties en het jureren bij manifestaties. Door kortom grensverleggend bezig te zijn voor de branche en het (internationale) vakonderwijs, vanuit de ambitie dit naar een hoger plan te tillen. Origineel, bevlogen, perfectionistisch en veeleisend als hij is, is hij eveneens een eigenzinnig man, wars van schone schijn. In commercieel opzicht geeft hij weinig ruchtbaarheid aan zijn werk. Daarom is het gelukkig dat anderen het initiatief hebben genomen zijn talent ook voor niet-kenners zichtbaar te maken door de uitgave van het Engelstalige boek ‘Wim Hazelaar Arrangements’. In het boek wordt zijn betekenis voor het vak, het vakonderwijs en de branche bevestigd. De vele foto’s van zijn werk getuigen van zijn bijzondere gave. Vormgeving, kleur en materialen: alles vormt een geraffineerd, uitgebalanceerd en minimalistisch, Japans geïnspireerd geheel. Door Japanse collega’s wordt zijn talent voor licht en donker vergeleken met de Nederlandse schilderkunst. Ook zijn gevoel en liefde voor de natuur spreekt de Japanners van nature aan. Tijdens de presentatie van dit unieke boek in 2005 in Zwolle, waren veel internationale gasten – waaronder de ambassadeur van Japan -, vakmensen en pers aanwezig. Wim Hazelaar is kortom een bloemsierkunstenaar die een grensverleggende bijdrage heeft geleverd aan de (inter)nationale innovatieve ontwikkeling van de bloemsierkunst. 

Artikel delen:

Reageer