PvdA wil opheldering gevolgen eigen bijdrage WMO

Zwolle – In 2010 heeft de gemeenteraad besloten tot het invoeren van een eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen, die voorheen gratis in bruikleen werden gegeven. Het gaat hier om een eigen bijdrage voor woon- en vervoersvoorzieningen. De PvdA ontvangt momenteel zorgelijke geluiden over de gevolgen van de invoering van deze eigen bijdrage.

Deze zorgelijke geluiden betreffen de wijze van communiceren door de gemeente m.b.t. de eigen bijdrage, het eenzijdig omzetten van een gebruikersovereenkomst in een huurovereenkomst, de heffing van de eigen bijdrage voor de resterende levensduur van voorzieningen en het aantal scootmobielen (200-300) dat is teruggekomen sinds de invoering van de eigen bijdrage. Bij de eigen bijdrage lijkt het er nu op dat mensen na zeven jaar eigenlijk de nieuwwaarde afgelost hebben, maar het goed niet in eigendom krijgen. De PvdA wil van het College weten of de eigen bijdrage ertoe leidt dat mensen hierdoor beperkt worden in hun zelfredzaamheid, bewegingsvrijheid en mogelijkheden tot participatie.

Communicatie.

Eén van de signalen betreft het feit dat mensen bij hun aanvraag voor een WMO-voorziening niet gewezen worden of het feit dat hen om een eigen bijdrage gevraagd zal worden. Daar komen zij pas achter als zij daarvoor een bericht krijgen van het CAK. In een ons bekende situatie gaven de mensen aan zonder enige informatie vooraf een schrijven van het CAK te hebben ontvangen waarin een eigen bijdrage gevraagd wordt van  € 218,-  per maand.

In een andere situatie kregen mensen te horen dat zij geen recht hadden op een traplift, omdat zij in een koophuis wonen. Zij zouden hun huis moeten verkopen en verhuizen naar een gelijkvloerse woning, waarbij ze wel recht hadden op een verhuisvergoeding. Als dit zo is, dan is dat in tegenspraak met het uitgangspunt dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

Van gebruikersovereenkomst naar huurovereenkomst.

Er is ook sprake van situaties waarin mensen al gebruik maakten van een voorziening voordat de eigen bijdrage werd ingevoerd. Deze mensen kregen de voorziening voorheen in bruikleen en moeten nu een huurovereenkomst voor zeven jaar tekenen.

Recente jurisprudentie heeft de gemeenten vooralsnog in het gelijk gesteld m.b.t. deze handelswijze, maar heeft de gemeenten er ook op gewezen dat zij in dergelijke situaties de burger een keuzemogelijkheid moeten bieden. In dergelijke situaties dient de gemeente de WMO-gebruikers de mogelijk te bieden om: accoord te gaan, af te zien van (verder) gebruik van de voorziening of te kiezen voor een PGB.

De resterende levensduur van voorzieningen.

Bij het heffen van een eigen bijdrage wordt (b.v. bij een scootmobiel) uitgegaan van een afschrijvingsperiode van zeven jaren, waarbij ieder jaar 13 perioden van vier weken kent.

De situatie blijkt nu zo te zijn dat iemand die al 6,5 jaren een scootmobiel heeft, nu een eigen bijdrage moet betalen voor het gehele zevende jaar en dus niet voor de resterende 6 perioden van 4 weken.

Dat geldt ook voor voorzieningen die verstrekt zijn sinds 1 februari 2011, de datum waarop de eigen bijdrage in is gegaan. Sommige mensen waren echter pas sinds 1 augustus 2011 bijdrageplichtig i.v.m. de wettelijke overgangsperiode die hen gegund moet worden. Hun eigen bijdrage wordt echter berekend m.i.v. 1 februari 2011.

Bij het voorgaande lijkt zich de merkwaardige situatie voor te doen dat mensen na zeven jaar een eigen bijdrage betaald te hebben, nadien het goed niet in eigendom krijgen. Immers, de situatie is nu zo dat de gemeente altijd de formele en juridische eigenaar van de WMO-voorziening blijft. De vraag is echter of dit redelijk is en of dit rechtmatig is. Stel dat een voorziening een nieuwwaarde heeft €7000,- , dan betaalt iemand dus zeven jaar lang  €1000,- en heeft aldus na zeven jaar de voorziening volledig betaald. Niettemin blijft de gemeente in de huidige situatie eigenaar van de voorziening.


De PvdA ontvangt berichten dat sinds de invoering van de eigen bijdrage er tussen de 200 en 300 scootmobielen en/of elektrische rolstoelen ingeleverd zijn bij de gemeente, omdat mensen de eigen bijdrage niet kunnen of willen betalen. Ons is niet bekend of het hier een kwestie van niet kunnen of niet willen betalen betreft.

Tevens blijkt dat een aanzienlijk deel van deze vervoersvoorzieningen terug zijn gekomen uit verzorgingshuizen.

Bovenstaande brengt de PvdA tot de volgende vragen:

·         In hoeverre en op welke wijze worden bestaande en nieuwe WMO-gebruikers gewezen op de invoering van de eigen bijdrage en de hoogte van de eigen bijdrage?

·         In hoeverre en op welke wijze wordt aan deze mensen de keuze geboden om in te stemmen met, een alternatief te kiezen voor of geheel af te zien van de voorziening?

·         Klopt het dat WMO-gebruikers die al een voorziening hadden voor de invoering van de eigen bijdrage nu voor een vol kalenderjaar een eigen bijdrage verschuldigd zijn, ook al is er een goed deel van dat kalenderjaar verstreken?

·         En zo ja, vindt u dit dan een billijke en wenselijke situatie?

·         Klopt het dat de gemeente in alle gevallen eigenaar blijft van de verstrekte voorziening, ook als deze volledig door de gebruiker betaald is? En zo ja, is dit dat billijk en rechtmatig?

·         Kunt u ons inzicht verschaffen in het aantal verstrekte voorzieningen dat sinds de invoering van de eigen bijdrage terug is gekomen naar de gemeente?

·         En kunt u daarbij aangeven of u duidelijk heeft wat hiervoor de redenen zijn, maar belangrijker nog: wat hiervan de gevolgen zijn voor de bewegingsvrijheid en mogelijkheden tot participatie van deze mensen?

·         Kunt u van bovenstaande aangeven wat hiervan de impicaties zijn voor de compensatieplicht van de gemeente, die immers de plicht heeft mensen te compenseren die beperkingen ervaren in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie?

Resumerend: graag ontvangt de PvdA uw antwoord op bovenstaande vragen en daarbij een analyse van de consequenties van de ingevoerde eigen bijdrage, d.w.z. de consequenties voor de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van deze gebruikers van WMO-voorzieningen.

PvdA Zwolle.

Y. Ben Ali

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Ik denk dat de PVDA hiermee heel erg achter loopt op de Zwolse SP die dit onderwerp al langer geleden aan de orde heeft gesteld.

    Wat drijft de PVDA er toe om een ouder onderwerp van de SP te copieëren?    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.