Vragen over aanpassing N35 bij Wijthmen

Zwolle – Woensdagavond 9 november jongstleden werd bij het wijkplatform Wijthmen de keuze voor de korte variant van de omlegging N35 toegelicht. De ChristenUnie was daarbij een geïnteresseerd aanwezige. Later in die week ontving de CU aanvullende informatie van Rijkswaterstaat. Dat leverde een aantal vragen voor het Zwols college op.

CU: "Vanuit Rijkswaterstaat vormt het bevorderen van verkeersdoorstroming de doelstelling van de aanpassingen aan de N35. Daartoe worden er aan weerszijden een extra rijstrook aangelegd, alsmede een fly-over ten behoeve van de verkeersaansluiting van en naar de richting Wijthmen/Dalfsen. De weg wordt zodanig aangepast dat in de toekomst 100 kilometer als maximumsnelheid kan worden ingesteld. Vanuit de gemeente Zwolle is de doelstelling om een win-win-situatie te realiseren door de samenloop van de aanpassingen aan de N35 enerzijds en de ontwikkeling en uitvoering van het dorpsplan Wijthmen anderzijds." De informatie van Rijkswaterstaat over de aanpassingen aan de N35 roept bij de CU de volgende vragen aan u op:

Over de aanpassingen die betrekking hebben op het instellen van 100 kilometer maximumsnelheid:

1. Wanneer verwacht u dat de 100 kilometer maximumsnelheid zal worden ingesteld? Wat is daarvoor nodig op de gehele N35? Hoe realistisch acht u dat deze aanpassingen binnen de door u aangegeven termijn daadwerkelijk zullen plaatsvinden?
2. Klopt het dat de ongelijkvloerse verkeersaansluiting van en naar de richting Wythmen/Dalfsen tenminste 7 meter boven maaiveld komt te liggen? Welke inbreuk op het landschap enerzijds en het dorpsbeeld anderzijds verwacht u als gevolg van deze fly-over? Op welke wijze zijn de bewoners betrokken bij de planvorming?
3. Hoeveel kost de aanleg van de fly-over? Hoeveel kost de aanleg van een verdiepte aansluiting onder de N35 door? Welke afweging is hier gemaakt? Welke invloed heeft u als college op die afweging gehad? Zijn er op dit moment in de planvorming nog alternatieven denkbaar?

Over de aansluiting op de Kroesenallee:

4. Bent u het met ons eens dat het verleggen van de Kroesenallee idealiter gelijktijdig met de aanpassingen aan de N35 zou moeten plaatsvinden, dit in het belang van de inwoners van Wythmen, ter voorkoming van het gangbaar worden van sluiproutes door het dorp en ter uitvoering van het gezamenlijk opgestelde dorpsplan Wythmen?
5. Wat kunt u als college doen teneinde alles in het werk te stellen zodat het verleggen van de Kroesenallee gelijktijdig met de aanpassingen aan de N35 kan plaatsvinden?

Over de belangen van gedupeerden als gevolg van de aanpassingen aan de N35:

6. Twintig adressen zijn aangeschreven als (mogelijk) gedupeerden van de aanpassingen aan de N35. Betreft dit alle twintig inwoners van de gemeente Zwolle? Wat doet u als college om de belangen van deze inwoners te behartigen? Waar ligt de verantwoordelijkheid voor het schadeloos stellen van de (mogelijk) gedupeerden (bij Rijkswaterstaat, gemeente of elders)?

Over het besluitvormingsproces:

7. Hoe ziet het proces van besluitvorming over de aanpassingen aan de N35 er precies uit? Welke rollen en bevoegdheden heeft de gemeente? Welke risico’s zijn er eventueel voor de gemeente? Wat ligt op het terrein van provincie en Rijk? Welke bevoegdheden heeft de gemeenteraad op welke procesmomenten?

Hoogachtend,

Namens de ChristenUniefractie,
Gerdien Rots

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Toch vind ik het een goed idee om bereikbaarheid en mobiliteit te verhogen op deze weg. Tis een hoofdroute, dus svp niet teveel vragen stellen 😉


    ⚠️ Meld

  2. Ach ze hadden in het verleden gewoon de variant boven wijthmen langs naar de A28 moeten kiezen. Had een boel geld gescheeld aan aanpassingen voor de ceintuurbaan, nu deze variant en de discussie over de aanpassingen aan de N340/N48 (zie ander bericht).


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.