Vragen over overlast Wijkbeheer Hogenkampsweg

Omwonenden van de locatie Hogenkampsweg 17 hebben de laatste tijd veelvuldig bij de fractie van lokale partij Swollwacht geklaagd over geluids- en stankoverlast en het rommelige aangezicht van het onderkomen van de afdeling Wijkbeheer op voornoemde locatie. Aan de hand hiervan heeft de fractie deze locatie bekeken en hebben daar ter plekke geconstateerd, dat de klachten terecht zijn. (zie foto’s).

De Swollwachtfractie vraagt zich af of een instantie, welke toch ook een voorbeeldfunctie vervult zich op deze wijze kan manifesteren. De Swollwachtfractie is dan ook van mening, dat omwonenden géén hinder mogen ondervinden door diverse vormen van geluids-, stank- en privacyoverlast van een gemeentelijke instantie. Met betrekking tot het bestemmingsplan heeft de Swollwachtfractie ook navraag gedaan bij de afdeling Bouwkunde van de gemeente Zwolle, in hoeverre het onderkomen binnen het huidige geldende bestemmingsplan past, t.w. het pand Hogenkampsweg 17 (v/h 21). Hieruit is gebleken, dat de activiteiten niet passen binnen het bestemmingsplan, waarin staat aangegeven dat er slechts sprake mag / kan zijn van kwekerij e/o groenvoorziening. Gezien het feit, dat de loods voor allerhande activiteiten wordt gebruikt en hiermee tevens geluids- en stankoverlast veroorzaakt wordt voor derden, wil de Swollwachtfractie beantwoording van het college op een aantal vragen.

  1. Is het juist dat de loods met de huidige activiteiten niet past binnen het geldende bestemmingsplan?
  2. Zo ja, is hier dan sprake van illegaal gebruik t.a.v. de functie in het bestemmingsplan? Zo nee, kunt u dan aangeven of hier vrijstelling voor is verleend en wanneer dit heeft plaatsgevonden.
  3. Kunt u aangeven, indien de functie niet voldoet aan het bestemmingsplan, wat er nu gaat gebeuren met de loods en activiteiten?
  4. Kunt u aangeven, welke stappen u terstond gaat ondernemen om de overlast voor omwonenden terug te dringen?

Trudy Kistemaker, raadslid Swollwacht.

 

Artikel delen:

Reageer