Swollwacht stelt Soepbus ter discussie

De raad van de gemeente Zwolle heeft op 16 december 2002 ingestemd met het voorstel Ketenaanpak Zorg voor Overlast. Binnen deze Ketenaanpak is ook aanvullend op het project bemoeizorg de activiteit van de Soepbus opgenomen, welke een preventief doel beoogt en signaleringsfunctie dient te hebben waarbij tevens geacht wordt hulp te bieden aan zorgwekkende zorgmijders, waaronder dak en thuislozen.

Nu bijna 4 jaar later met alle investeringen in het achterhoofd op het gebied van sociale opvang, zoals: Nachtopvang Nel Banninkhuis, Dagopvang Bonjour, Dag / nachtopvang Pannenkoekendijk en de Herberg. Begint de Swollwacht fractie zich af te vragen of de aanwezigheid van de Soepbus in de straat nog wel functioneel is en zo niet overbodig is geworden. “Dit daar Zwolle – door zijn verantwoordelijkheid te nemen – grote stappen voorwaarts heeft gemaakt op het gebied van goede voorzieningen voor de uiterst kwetsbare groepen van onze samenleving”, zegt Freddy Eikelboom namens Swollwacht. Het is de tweede keer dat Swollwacht de Soepbus van straat wil hebben. Eerder suggereerde de partij dat er teveel studenten en ‘normale mensen’ gebruik maakten van de Soepbus. Dat argument wordt nu overigens weer aangehaald.

Eikelboom: Zoals u weet, is de Swollwacht fractie van mening dat initiatieven waarmee jaarlijks subsidiegeld gemoeid is (structureel € 45.000,-, besluit 02-06-2003) op zijn tijd tegen het licht gehouden moeten worden om te bezien of deze investeringen nog wel nuttig c.q. noodzakelijk zijn of wellicht overbodig zijn geworden.

De Swollwacht fractie heeft op verzoek van verschillende Zwolse burgers, welke twijfels hebben over de cliëntéle van de soepbus, de afgelopen weken regelmatig poolshoogte genomen bij de soepbus. Eikelboom: Bij persoonlijke waarneming heb ik kunnen constateren, dat de grote getale klanten van de soepbus, welke genieten van ongetwijfeld een heerlijke kop soep, dikwijls bestaan uit gewone burgers, studenten enz….. En helaas of eigenlijk gelukkig niet alleen maar uit dak en thuislozen.

Tevens komt bij de fractie de vraag op of de soepbus niet concurrerend is geworden in relatie tot de aanwezige reguliere voorzieningen, waar de doelgroep ook voorzien wordt van maaltijden oftewel bed, bad en brood.

De Swollwacht fractie is dan ook gezien bovengenoemde waarneming van mening dat het wellicht aannemelijk is geworden dat de soepbus – na jarenlang haar dienst te hebben bewezen – nu 4 jaar na invoering overbodig is geworden en dat deze middelen ad. € 45.000,- per jaar misschien anders en beter ingezet kunnen c.q dienen te worden.

De Swollwacht fractie heeft naar aanleiding van bovenstaande voor u de volgende vragen:

  1. Bent u met ons van mening dat wanneer een activiteit – waarmee subsidiegelden gemoeid zijn – onvoldoende functioneel is en niet meer noodzakelijk is – heroverwogen dient te worden?
  2. Bent u met ons van mening, mede door de gedane investeringen m.b.t. de maatschappelijke opvang, de aanwezigheid van de soepbus hiermee wellicht overbodig is geworden? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het juist dat er jaarlijkse een subsidiebedrag van € 45.000,- beschikbaar is voor de soepbus? Of is dit bedrag hoger? Zo ja, welke bedrag is hier jaarlijks mee gemoeid.
  4. Bent u met ons van mening dat structurele middelen (subsidie) alleen ingezet dienen te worden indien deze nuttig en noodzakelijk zijn?
  5. Bent u met ons op de hoogte van het gegeven dat niet alleen aan kwetsbare groepen mee lepelen, maar ook gewone burgers die heel goed in staat zijn om in hun eigen onderhoud te voorzien.
  6. Kunt u aangeven wat de richtlijnen c.q instructies zijn t.a.v. de verstrekking van soep door de soepbus.
  7. Kunt u aangeven of de cliëntéle van de soepbus nog steeds bestaat uit mensen die de weg naar de reguliere opvang nog niet hebben gevonden. Zo ja, om hoeveel zorgmijders gaat het en wat is de reden dat deze mensen nog geen gebruik maken van de reguliere voorzieningen c.q opvang?

Freddy Eikelboom

Fractievoorzitter Swollwacht

Artikel delen:

Reageer