Studenten planten bos voor beschermde ‘IJsselbever’

Zwolle – Als voorbereiding op het Ruimte voor de Rivierproject Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden treft het Waterschap Groot Salland samen met studenten Bos- en natuurbeheer van De Groene Welle compensatiemaatregelen voor de daar aanwezige en beschermde bevers.

beverbos_groene_welle_004.jpg

Als praktijkopdracht richten de studenten een nieuw stuk beverbos in langs de IJssel bij Zwolle-Zuid. Als uitvoerder van de Ruimte voor de Rivierplannen is het waterschap hier wettelijk toe verplicht. De werkzaamheden bevatten het uitzetten, inrichten en aanplanten van een nieuw zachthoutooibos, waarmee een nieuwe natuurlijke leefomgeving voor de beschermde bever wordt gecreëerd. Het waterschap vindt het belangrijk projecten uit te voeren in goede afstemming met de omgeving en zoekt daar waar mogelijk samenwerkingsverbanden om win-win-situaties te realiseren. Door de inzet van de Groene Welle-studenten kunnen zij theorie aan praktijk koppelen en kan het waterschap ook bij deze doelgroep nut en noodzaak van Ruimte voor de Rivier onder de aandacht brengen. Bovendien wordt door de samenwerking een klein deel van het project uitgevoerd wat blijvend in het landschap wordt opgenomen.

Komende weken gaan acht Bos- en natuurbeheerstudenten van De Groene Welle uit Zwolle aan de slag met het zogeheten ‘Bevercompensatieplan’. Één dag in de week werken ze dit najaar hard aan het uitzetten van het bosgebied, maaiwerkzaamheden en het aanplanten van diverse soorten wilgen (schietwilg, kraakwilg, amandelwilg, katwilg).
De locatie en inrichting van het nieuwe beverbos is tot stand gekomen op advies van de Zoogdiervereniging Nederland. Het aan te planten (stukje) bos bevindt zich langs de IJssel ter hoogte van de spoorlijn, tegen park Het Engelse Werk aan.

De bever staat op de rode lijst voor bedreigde zoogdieren. Volgens de Europese Habitatrichtlijn (1992) is de bever strikt beschermd en moeten beschermde leefgebieden (Natura2000) worden aangewezen. De ‘Uiterwaarden IJssel’ is hierbij aangewezen als één van deze gebieden waar de bever beschermd moet worden. De bever is bovendien beschermd door de Flora- en faunawet.

Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden vormt samen met Dijkverlegging Westenholte Ruimte voor de Rivier Zwolle. Hiermee houdt het Waterschap Groot Salland Zwolle en achterland veilig en droog in tijden van hoogwater. Om de IJssel meer ruimte te geven wordt bij Westenholte de ruim twee kilometer lange dijk ongeveer driehonderd meter landinwaarts verplaatst. Daarnaast wordt een geulensysteem gegraven dat aansluit op de bestaande watergeul in de Vreugderijkerwaard. In de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden, ten zuidwesten van de stad, wordt de uiterwaard vergraven en komt er een nieuwe watergeul tussen Oldeneel en de plassen van het Engelse werk. De aan te leggen geulen stromen mee in periodes van hoogwater.
Naast het vergroten van de hoogwaterveiligheid is er ook aandacht voor het landschap. Zo wordt bij Westenholte het nieuwe buitendijkse gebied ingericht als natuurgebied en krijgt Schelle het bekende ‘Voerman-landschap’. Ook krijgen de gebieden verschillende recreatieve functies. Ruimte voor de Rivier Zwolle moet in 2015 gereed zijn.

Ruimte voor de Rivier Zwolle is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Hiermee zorgt het Rijk met meer dan 30 projecten langs de Rijn en Rijntakken voor het vergroten van de hoogwaterveiligheid. Langs de IJssel krijgt de rivier op 8 plaatsen meer ruimte. Onder andere door maatregelen als dijkterugleggingen, uiterwaardvergravingen en zomerbedverlaging wordt gezorgd voor droge voeten voor de mensen langs de IJssel. De locaties voor de projecten zijn zorgvuldig uitgekozen. Alle projecten houden met elkaar verband en zorgen samen voor de benodigde waterstanddaling.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Hoe weet men dat de bevers daar blijven zitten dan ze zouden zichzelf toch ook kunnen verplaatsen dan is het werk voor niets lijkt mij .Of zie ik dat verkeerd


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.