Zwolle presenteert ‘agenda voor ouderen’

Zwolle – Hoe houden we ouderen actief in de samenleving, hoe zorgen we ervoor dat ouderen rond kunnen komen, hoe vult de gemeente Zwolle haar preventieve rol in de ouderenzorg in en hoe richt je de leefomgeving in zodat ouderen minimale belemmeringen ervaren? Deze vier vragen stonden centraal in het opstellen van de agenda voor ouderen.

Ouderen van nu zijn vitaal, voor een groot deel onafhankelijk en zelfstandig, hebben geld voor leuke dingen, kunnen voor zichzelf opkomen en staan vaak nog midden in de samenleving. Dat neemt niet weg dat er ook ouderen zijn die hulp nodig hebben om toch nog mee te kunnen blijven doen. Door ouderen bij de uitvoering van het gemeentelijke beleid te betrekken, bijvoorbeeld onderwijs, werkgelegenheid of jeugdbeleid, kan de jarenlange kennis en ervaring van ouderen worden benut.  Samen met de partners in de stad bekijkt de gemeente of ouderen de gelegenheid geboden kan worden om na hun pensionering in deeltijd door te kunnen werken. Voor ouderen die het ondanks hun eigen netwerk niet redden om mee te draaien in de maatschappij wordt ondersteuning geboden, denk hierbij aan eigen kracht conferenties, de boodschappendienst, wijkverpleging maar ook door ouderen in de gaten te houden bij grote veranderingen zoals het overlijden van de partner of een ernstige ziekte.

Om te voorkomen dat ouderen financieel buitenspel komen te staan wordt met partners in de stad afspraken gemaakt om dit te signaleren en door te leiden. Ook wordt door maatschappelijke organisaties een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gevraagd, zodat de producten en diensten voor iedereen toegankelijk blijven.

Gezond

De gemiddelde levensverwachting van ouderen stijgt, dat wil niet zeggen dat ouderen van nu ook gezonder zijn dan voorgaande generaties. Suikerziekte, obesitas, dementie en hart- en vaatziekten zijn belangrijke bedreigingen in de gezondheid van ouderen. De gemeente Zwolle wil preventief in de ouderenzorg hier aandacht voor vragen. Daarvoor wordt onderzoek gedaan naar de gezondheid van Zwolse ouderen en het bestaande preventieve aanbod wordt in beeld gebracht. Dit onderzoek is in het voorjaar 2012 afgerond. Met betrekking tot dementie, en het voorkomen van depressies, angst en eenzaamheid wordt dichtbij huis basiszorg geboden. Daarnaast wordt het sport- en beweegklimaat voor ouderen in Zwolle aantrekkelijker gemaakt in samenspraak met sportverenigingen en zorginstellingen.

Veilig

Een veilige omgeving is voor iedereen van groot belang. Slechte verlichting, rommelige straten en kapotte stoeptegels zijn vooral voor ouderen belemmeringen om naar buiten te gaan. Toch vinden de meeste ongelukken in huis plaats. Onderzocht wordt hoe thuiselektronica en domotica ouderen kan helpen langer zelfstandig te wonen. Ook worden zogenoemde woonservicegebieden ingericht waar de openbare ruimte en gebouwen zijn ingericht op de wensen van ouderen en het zorgaanbod goed vertegenwoordigd is.

De agenda voor ouderen is opgesteld met de inbreng van de welzijns- en ouderenorganisaties, corporaties in Zwolle. De uitvoering gebeurt ook in samenwerking en goed overleg. De agenda is vooral richtinggevend en agendazettend.

 

Artikel delen: