Gemeente Zwolle onderzoekt communicatie

“Bent u bekend met het gemeentekatern Wijzer in de Peperbus? Kijkt u wel eens op de website van de gemeente om de persberichten te lezen? Bent u bekend met de wijkservicepunten en de wijkplatforms van de gemeente Zwolle?” Dit is een greep uit de vragen die voorgelegd worden aan ongeveer 1600 leden van het Zwols Burgerpanel. De enquête naar het onderzoek over de communicatiemiddelen van de gemeente Zwolle wordt op 3 en 4 mei verspreid.

Bijna dagelijks zet de gemeente Zwolle middelen in om te communiceren met haar burgers. Om hen te informeren, een dialoog met hen aan te gaan, voor te lichten of te overtuigen van de juistheid van het besluit of de koers van het beleid. De wet Openbaarheid van Bestuur verplicht bovendien de gemeentes bij bestuurlijke aangelegenheden burgers gevraagd en ongevraagd te informeren. Dit in het belang van de democratische besluitvorming.

Ten behoeve van deze besluitvorming verstrekt de gemeente informatie over de plannen en wil zij de dialoog met de burgers aangaan, hen uitnodigen mee te denken en te reageren. Vervolgens informeert de gemeente burgers over de voortgang en over het besluit dat genomen is. De informatie varieert van B&W-besluiten tot bouwvergunningen, van herstructureringsplannen tot subsidies.

Maar ook over bijvoorbeeld de openingstijden van de publieksbalie, wegversperringen, onderhoudswerkzaamheden, evenementen en vergunningen worden burgers geïnformeerd.

De wijze waarop de gemeente communiceert is divers, evenals de communicatiemiddelen die ingezet worden. De informatie kan mondeling tijdens een wijkplatform of een inspraakbijeenkomst gegeven worden of schriftelijk met bijvoorbeeld een brief, folder of nieuwsbrief. De gemeente Zwolle zet bovendien steeds vaker internet en email in om de burgers te bereiken. Ook via de media geeft de gemeente bekendheid aan het reilen en zeilen in en van de gemeente met bijvoorbeeld een persbericht, een advertentie, oproep of een aankondiging.

Met behulp van een schriftelijke enquête peilt de gemeente bij het Zwols Burgerpanel de bekendheid van en de tevredenheid over de communicatiemiddelen, of de informatie duidelijk, tijdig en actueel is en voldoet aan de informatiebehoefte.

Naar verwachting is het eindrapport met resultaten, conclusies en aanbevelingen eind juni gereed.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer