CDA: Zorgen om proefboringen Steenkoolgas

Zwolle – De CDA fracties Kampen en Zwolle hebben hun zorgen geuit aan de colleges van B&W over berichten dat twee bedrijven willen boren naar steenkoolgas in Overijsselse gemeenten, waaronder Kampen en Zwolle. De bedrijven zouden een vergunning daarvoor hebben gevraagd aan het ministerie van economische zaken.

De risico’s van steenkoolgasboringen op bijvoorbeeld vervuiling van grondwater, bodem en natuur zijn wat de CDA fracties betreft onvoldoende in beeld. Daarom vragen de fracties hun respectievelijke colleges om hierop naar de provincie en het ministerie van Economische Zaken te reageren en om – in ieder geval zolang er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de milieueffecten – de verlening van de vergunning tegen te houden. Volgens de CDA fracties past een dergelijke risicovolle winning van gas ook niet in de inzet op duurzame energie en moet eerst helder zijn wat de effecten zijn. Ook Natuur en Milieu Overijssel heeft haar zorgen over eventuele steenkoolgasboringen in Overijssel geuit en gemeenten hierover een brief geschreven in oktober 2011. Steenkoolgas is hetzelfde als aardgas (= methaan). Het is alleen lastiger te winnen en uit de grondlagen op te boren. Er zijn diverse methodieken om dat toch op te boren waarbij schadelijke effecten kunnen optreden zoals vervuiling en instabiliteit van de bodem. 

Artikel delen:

Reageer