Zomersluiting station Zwolle van de baan

Zwolle – ProRail en de aannemer hebben besloten de werkzaamheden op station Zwolle opnieuw in te plannen. De huidige werkplanning kan niet binnen budget worden uitgevoerd. Daarom stelt ProRail prioriteiten en wordt werk over een langere periode verdeeld. Om te zorgen dat de Hanzelijn eind 2012 open kan, wordt allereerst het vierde perron afgebouwd.

De buitendienststelling van deze zomer gaat in de huidige vorm niet door. Samen met vervoerders en reizigersorganisaties wordt opnieuw naar de buitendienststellingen gekeken. Reizigers krijgen gedurende de verbouwing van station Zwolle nog wel te maken met een aantal kleinere buitendienststellingen dit jaar. De exacte uitwerking daarvan is nu onderwerp van onderzoek. Nieuw in te plannen werkzaamheden zijn bijvoorbeeld ook de verdere bouw van de perrontunnel en de aanpassingen aan het spoor. Bij het opstellen van de nieuwe werkplanning betrekt ProRail vanzelfsprekend de vervoerders, maar ook reizigersorganisaties om de hinder voor de reiziger zoveel als mogelijk te beperken.

Kosten

Om de kosten beter te beheersen prioriteren ProRail en de aannemer de bouwwerkzaamheden opnieuw en wordt het werk over een langere periode uitgesmeerd. Uitgangspunt bij de nieuwe werkplanning is dat de meest urgente werkzaamheden als eerste worden uitgevoerd. De opening van de Hanzelijn staat daarbij voorop.

Nieuwe inzichten

ProRail en de aannemer kijken continu naar de beheersing van de risico’s in de werkplanning en kosten van de werkzaamheden van de verbouwing van station Zwolle. De afgelopen weken hebben aannemer en ProRail helaas geconstateerd dat de werkzaamheden volgens de huidige werkplanning niet binnen budget uitgevoerd kunnen worden. Doorgaan op de huidige voet zou financieel onverantwoord zijn.

Artikel delen:
Reacties 8
 1. De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil opheldering van minister Schultz van Infrastructuur over de problemen bij de vernieuwing van het station Zwolle.

  CDA-Kamerleden Van Hijum en Haverkamp willen onder meer weten waardoor de vertraging precies wordt veroorzaakt, wat de gevolgen zijn voor reizigers en omwonenden, en hoeveel extra het geheel gaat kosten. Ook willen zij weten of ProRail voldoende toezicht heeft gehouden op de uitvoering door de aannemer.


  Maak melding

 2. Vragen van de leden Van Hijum en Haverkamp (beiden CDA) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de problemen bij de vernieuwing van het treinstation Zwolle

  Kunt u bevestigen dat ProRail een conflict heeft met aannemer Dura Vermeer over de uitvoering van het contract m.b.t. de stationsvernieuwing in Zwolle (persbericht Prorail, 18 januari 2011)?
  Kunt u aangeven over welke onderdelen van het contract met de aannemer verschil van mening bestaat? Is het juist dat de aannemer voor tientallen miljoenen euro??s werkzaamheden opvoert als ??meerwerk??? Welke activiteiten betreft dit, en op welke wijze worden dergelijke financiële risico??s doorgaans door ProRail in contracten afgedekt?
  In hoeverre zullen reizigers en omwonenden extra overlast ondervinden als gevolg van het conflict? Blijft algehele buitendienststelling in de zomer nu geheel achterwege, of wordt dit ⤽beperkt⤝? Van hoeveel ⤽kleinere buitendienststellingen⤝ zal sprake zijn en wanneer worden deze ingepland?
  Hoe verhouden de betreffende problemen zich tot de selectiecriteria die bij de gunning zijn gehanteerd, waarbij juist de veronderstelde publieksvriendelijkheid van de bouwmethode zwaar heeft meegewogen? Is het financiële risico van de innovatieve bouwmethode door ProRail wel in voldoende mate bij de aannemer gelegd?
  Volgens ProRail passen de werkzaamheden niet binnen het huidige budget en de huidige planning. Hoeveel budget heeft u aan ProRail voor de vernieuwing van het station Zwolle beschikbaar gesteld? Hoeveel extra budget is er nodig voor de uitvoering en op welke wijze wordt dit financieel gedekt?
  Welke scopewijzigingen bevatten de nieuwe afspraken met de aannemer ten opzichte van de drie afzonderlijke contractonderdelen (spoortunnel, vierde perron, vernieuwing sporen/wissels)?
  Heeft ProRail naar uw mening voldoende toezicht gehouden op de uitvoering? Gaat u in de richting van ProRail actie ondernemen om er voor te zorgen dat de aannemer alsnog zoveel mogelijk wordt gehouden aan de contractuele voorwaarden voor wat betreft het moment van oplevering en het beschikbare budget, en zoja: welke stappen gaat u concreet zetten?  Maak melding

 3. Het zal wel weer een stuk duurder worden dan begroot, maar ik ben blij dat het domme plan van 4 weken het station sluiten van de baan is.


  Maak melding

 4. Vragen CU Zwolle:

  Geacht college,

  Sinds medio december liggen de werkzaamheden op het station in het kader van het project ZwolleSpoort stil. Dit vanwege kwesties tussen ProRail en de aannemer Dura Vermeer.

  Vandaag (18 januari) heeft Minister Schultz van Haegen een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met de mededeling dat de problemen zijn opgelost door een andere fasering van de werkzaamheden. De minister schrijft:
  ⤽ProRail en de aannemer kijken continu naar de beheersing van de risico’s in de werkplanning en kosten van de werkzaamheden van het project ZwolleSpoort, dat zoals gezegd uit diverse onderdelen bestaat die nauwgezet op elkaar moeten worden afgestemd. De afgelopen periode hebben aannemer en ProRail helaas geconstateerd dat de werkzaamheden niet binnen het huidige budget en de huidige planning kunnen worden uitgevoerd. Doorgaan op de huidige voet zou onverantwoord zijn. Dit betekent dat ProRail heeft besloten af te zien van de aanpak via één lange vier weken durende buitendienststelling in de zomer. In overleg met de aannemer heeft ProRail een alternatieve aanpak ontwikkeld. Het totale project ZwolleSpoort wordt gefaseerd, de werkzaamheden worden gespreid. Dit houdt in dat de algehele sluiting van station Zwolle beperkt zal blijven maar dat de reizigers te maken zullen krijgen met een aantal kleinere buitendienststellingen, en dat het totale project een langere doorlooptijd gaat kennen dan tot nu toe was voorzien. ProRail plant nu met NS en andere betrokkenen nieuwe buitendienststellingen in. Het plan hiervoor zal ook met Rover besproken worden. Zoals gezegd is ProRail nu bezig met een nieuwe planning van het project. Uitgangspunt daarbij is dat de meest urgente werkzaamheden als eerste worden uitgevoerd. Wat voorrang heeft, wordt als eerste ingepland en wat kan wachten, wordt beter gespreid. Daardoor zijn de projectkosten lager en zijn de risico??s beter te beheersen. De hoogste prioriteit is het afbouwen van het nieuwe vierde perron ten behoeve van de Hanzelijn. De ingebruikname van de Hanzelijn in december 2012 komt daardoor niet in gevaar. ProRail verwacht dat de nieuwe perrontunnel en perronaanpassingen naar verwachting in 2014 klaar zijn.⤝

  De ChristenUnie is blij met het besluit om het station niet vier weken achtereen te sluiten. Maar de berichtgeving roept bij ons wel de volgende vragen op:
  1.Welke betrokkenheid bij en invloed op de besluitvorming heeft u (gehad)? Hoe worden de Zwolse belangen behartigd voor enerzijds de reizigers van en naar Zwolle en anderzijds de beleving van het station als entree naar de stad Zwolle?
  2.Wat betekent de stillegging van de werkzaamheden in de afgelopen weken voor de planning van de realisatie van de spoorse werkzaamheden in het kader van de Spoorzone (aanleggen vierde eilandperron, aanleggen Hanzelijn, verbreding en verdieping passagierstunnel, verleggen spoorwerk- en wasplaats, aanpassingen aan het spoor)?
  3.Welke fasering is er door ProRail precies aangebracht in het totale project ZwolleSpoort? Wat wordt de nieuwe en langere doorlooptijd van het totale project? Welke werkzaamheden worden later uitgevoerd? En welke consequenties heeft dat voor de gemeentelijke plannen in het kader van de Spoorzone (o.a. verplaatsen van busstation, herinrichting stationsplein)?
  4.Welke kostenbesparende maatregelen worden getroffen? En welke consequenties heeft dat voor de gemeentelijke plannen in het kader van de Spoorzone?
  5.Wat is er inmiddels bekend over de kleinere buitendienststellingen van het station?

  Wij zien de beantwoording van deze vragen met belangstelling tegemoet.
  Hoogachtend,

  Namens de ChristenUniefractie, Gerdien Rots  Maak melding

 5. ” De hoogste prioriteit is het afbouwen van het nieuwe vierde perron ten behoeve van de Hanzelijn. De ingebruikname van de Hanzelijn in december 2012 komt daardoor niet in gevaar”

  maarja, de maya’s dachten daar dus mooi anders over……8)


  Maak melding

 6. Ik vind hey maar lastig. Ik wil mijn vakantie op het werk door geven, maar mijn planning hangt af van de buiten dienststelling. Ik wil niet nog meer extra reistijd. Hoop dat er snel meer bekend is.


  Maak melding

Reageer