Natuurplatform Zwolle wil doorstart Ecodrome

Zwolle – Vanuit het Natuurplatform Zwolle (NPZ) is op 26 januari 2012 een brief aan het College t.a.v. wethouder Dannenberg geschreven, waarin onder andere de zorgen van NPZ worden aangegeven aangaande natuur- en milieueducatie in Zwolle. Aan deze brief én de op 23 maart 2011 geschreven brief wil het platform graag een vervolg geven.

In de eerste plaats wil het Natuurplatform stil staan bij de actuele situatie van het Ecodrome. Zij hebben kennisgenomen van de Informatienota voor de raad d.d. 20 februari 2012. Uit deze nota begrijpen wij dat er t.a.v. de herinvulling van het Ecodrome na de beëindiging van de exploitatie door Ecodrome CV per 1 april a.s. er meer dan 15 organisaties/parttijen zijn, die geïnteresseerd zijn in een herinvulling van het Ecodrome. Een daarvan is de Stichting Namez, die heeft aangegeven een 5e optie uit te willen werken. Uit de informatienota begrijpt het Natuurplatform ook, dat geen enkele variant vóór 1 april volledig of tenminste in voldoende mate uitgewerkt zal kunnen zijn. Het feit zou zich dan ook voor kunnen doen, dat het Ecodrome per 1 april a.s. de poorten moet sluiten en dat wellicht enkele maanden later er opnieuw gestart zou moeten worden. Dit lijkt het Natuurplatform een erg ongewenste en onduidelijkheid bevorderende situatie. NPZ pleit er dan ook voor om de exploitatie , weliswaar op een lager pitje, maar desalniettemin via een interim constructie met een laag kostenniveau voort te zetten gedurende de tijd die nodig is om wérkelijk duidelijk te krijgen wat er met (de locatie van) het Ecodrome in meer definitievere zin gaat gebeuren. Het zonder meer per 1 april a.s. sluiten zal o.i. leiden tot een aanzienlijk moeilijkere herstart.

Naast bovenbedoelde interim-fase wil het Natuurplatform vanzelfsprekend ook opnieuw voor het uitwerken van de verdere toekomst van natuur- en milieu educatie en communicatie voor Duurzame Ontwikkeling pleiten. Daarom het volgende. Op het terrein van de natuur- en milieueducatie heeft de stad Zwolle al decennia lang – ook landelijk – een voortrekkersrol vervuld. Een voortrekkersrol, die destijds vooral werd ingezet door pioniers als R. Horreüs de Haas en Eli Heimans.

Het Natuurplatform is van mening dat er óók vanwege deze historie op de Gemeente Zwolle een meer dan gewone verantwoordelijkheid ligt om ook in de toekomst mede zorg te dagen voor een zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende en innoverend aanbod op dit zowel voor de jeugd als voor volwassenen belangrijke terrein. Wij zijn van mening dat een goede natuur- en milieueducatie een belangrijke – en ons inziens zelfs onmisbare – pijler is in de opvoeding van kinderen en voor het bewustzijn van het belang van onze natuur, het milieu, de noodzaak van duurzaamheid e.d.

Met de beëindiging van de exploitatie van het Ecodrome komt het voortbestaan van de natuur- en milieueducatie steeds verder onder druk te staan. De bij het Natuurplatform Zwolle aangesloten organisaties betreuren dit vanzelfsprekend zeer. Het Natuurplatform Zwolle rekent het dan ook tot haar taak om in overleg met de Gemeente een bijdrage te leveren t.a.v. het toekomstige beleid en de planontwikkeling op dit terrein.

Graag zou het NPZ op korte termijn met u als betrokken en verantwoordelijk wethouders over het voorgaande een constructief overleg hebben, waarin bouwstenen voor het toekomstig beleid en de concrete uitvoering aan de orde zouden moeten komen.

Het NPZ gaat er vanuit dat de natuur- en milieueducatie ook voor u zodanig van belang wordt geacht, dat u bereid bent om een dergelijk overleg met het platform te hebben. Het NPZ nodigt u dan ook van harte uit voor een overleg in de Kruidwisch aan de Goertjesweg 5. Daarom zal een dezer dagen vanuit het bij de Milieuraad ondergebrachte NPZ-secretariaat contact worden opgenomen met uw secretariaat om de bedoelde afspraak te maken.

Namens het Natuurplatform Zwolle,

Hans de Graad, voorzitter

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Als het NPZ er voor is dat het blijft voortbestaan terwijl de kosten met het bezoek niet gedekt worden .Dan vind ik dat het NPZ zelf met de financien of een financiële plan voor de dag moet komen en de zaak moet overnemen .Want als je het door laat gaan en er blijven tekorten te zijn dan wordt de Zwolse belastingbetaler er weer mee geconfronteerd


    Maak melding

  2. Wat mij betreft geeft dit een kans. Afwachten met welke voorstellen ze komen. Educatief is dit een leuke plek voor scholen om naar toe te gaan.


    Maak melding

Reageer