Toch geluidsscherm langs spoor bij Mimosastraat

Zwolle – De geluidsbelasting door treinverkeer op de gevels van de woningen langs de Mimosastraat in de Zwolse wijk Assendorp wordt verminderd door een geluidsscherm te plaatsen in combinatie met raildempers op de spoorweg. Dat hebben burgemeester en wethouders besloten. De raad buigt zich binnenkort over het voorstel. Diverse bewoners van de Mimosastraat maken al sinds 2010 kenbaar dat ze tegen een scherm voor hun huis zijn.

mimosastraat_1.jpg

In de omgeving van de Mimosastraat is sprake van een te hoge geluidsbelasting veroorzaakt door treinverkeer. Volgens de Wet geluidhinder is de gemeente wettelijk verplicht om hier maatregelen tegen te treffen. Verschillende (internationale) onderzoeken tonen aan dat een te hoge geluidsbelasting in de woon- en werkomgeving tot gezondheidsproblemen kan leiden. Het college vindt het daarom wenselijk om het spoorweglawaai te verminderen.

Onderzoek

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat alleen raildempers in combinatie met een geluidsscherm het gewenste reducerende effect heeft om te voldoen aan de Wet geluidhinder. Het college geeft de voorkeur aan een begroeid geluidsscherm van twee meter vanaf de bovenkant van het spoor.

Mening van de buurt

Om meer inzicht te krijgen in de mening van buurtbewoners is, op verzoek van de raad, eind vorig jaar een enquête uitgezet. In totaal zijn 447 huishoudens aangeschreven, waarvan 144 de enquête hebben ingevuld (32%). Uit de reacties is gebleken dat 58% van de respondenten niet wil dat er een geluidsscherm wordt geplaatst, 42% wil dit wel.

Raadsbesluit

Het onderwerp is eerder in de gemeenteraad besproken op 11 november 2011. Om de subsidie voor de realisatie van de geluidsmaatregelen veilig te stellen heeft de raad besloten om de aanvraag hiervoor in te dienen. De subsidie moest namelijk voor het einde van 2011 zijn aangevraagd. Tegelijk is besloten dat de raad op een later moment een besluit neemt over de plaatsing van een geluidsscherm langs het spoor. De raad wenste nader geïnformeerd te worden over het project en de achtergronden ervan om zo tot een weloverwogen besluit te komen. Er is een uitgebreider voorstel opgesteld, waarover de raad zich binnenkort uitspreekt.

Artikel delen:
Reacties 9
 1. let op: het is nog steeds geen voldongen feit! ondanks dat de gem. Zwolle het als zodanig presenteert. ze doen hier niet aan objectieve berichtgeving! we vechten het nog steeds aan. de meerderheid is tegen een scherm.  Maak melding

 2. Ingezonden brief:

  Beste,

  Via twitter viel mijn oog op een nieuwsbericht, dat op dit moment breed via de website van gemeente Zwolle gecommuniceerd wordt:
  http://www.zwolle.nl/home/Geluidsschermen-tegen-overlast-treinen-Assendorp.htm
  Wij willen graag verzoeken tot aanpassing hiervan. Het is nu namelijk eenzijdig en tendentieus. Bovendien wordt het gepresenteerd als voldongen feit, terwijl de raad nog moet beslissen. Wij als bewoners voelen ons opnieuw niet gehoord.

  De kop er boven suggereert dat er sprake is van overlast -> dit woord kunt u hier niet gebruiken. Er kan niet gesteld worden dat er overlast is. Daar verschillen de meningen namelijk over. Je kunt dit niet zo in de kop van een bericht op de homepage zetten. Dit woord werkt sturend richting de gemeenteraad, die hier nog over moet beslissen. Het is niet aan de gemeente Zwolle (B&W) om te stellen dat hier sprake is van overlast. Dat wordt gesteld in een wet die slecht blijkt aan te sluiten op de praktijk (Wet Geluidshinder). Er zou eens kritisch naar deze wet gekeken moeten worden, in plaats van dat ding steeds als stokpaardje te gebruiken, om dit project niet ter discussie te hoeven te stellen. Terwijl het absoluut een omstreden onderwerp is. Wij hebben onderzoeken gevonden waarin juist wordt aangetoond dat er helemaal geen sprake hoeft te zijn van geluidsoverlast; decibellen zeggen hierover zeer weinig. Het is een omstreden meetinstrument! Wij zijn op dit moment in contact met een onderzoekster op dit terrein en zullen ons inspannen om deze wet -en alle gevolgen van die wet- wel ter discussie te stellen. Indien nodig (en dat zal het waarschijnlijk zijn) tot op het niveau van de Tweede Kamer. We hopen dat de gemeente Zwolle ons daarbij wil steunen, omdat het hier gaat om het belang van haar inwoners. Op dit moment hebben wij echter niet het idee dat er ?berhaupt aan ons wordt gedacht.

  Via dit twitterbericht (waarmee de gemeente Zwolle kort en vooral piepend door de bocht gaat) moeten wij er bovendien achter komen wat de resultaten van de enquête onder bewoners zijn en wat de beslissing van B&W is. Kunnen wij hierover uitgebreider geïnformeerd worden? Wat is er verder uit de enquête gekomen? Wil werkelijk 42% (graag?) een scherm, of hebben zij alleen aangegeven niet tegen te zijn, en wordt dat geïnterpreteerd als een voor? En waar wonen deze mensen precies? In de Mimosastraat of in de straten er achter? Er waren meerdere enquêtevragen, graag zouden wij willen weten wat daar uit gekomen is. Er is ons beloofd dat wij op de hoogte gehouden zouden worden. Dit gebeurt structureel niet! Ondertussen worden er wel enquêtes en nieuwsberichten uitgestuurd al zou het scherm een voldongen feit zijn. Dat is een zeer suggestieve manier van communiceren.
  Wij verwachten ook dat wij, zoals de afspraak is, het raadsvoorstel van u toegestuurd krijgen. Wij hebben het recht ons voor te bereiden op de informerende/meningvormende ronde van de raad. Pas daar valt een beslissing! Er staat nu nog niets vast, al doet u het nu lijken van wel. Het lijkt wel of u wilt dat wij het opgeven.

  In ieder geval wordt nu ook in cijfers duidelijk dat de meerderheid van de bewoners geen geluidscherm wil. Dat lijkt ons het werkelijke nieuws. En dat B&W dus dat feit naast zich neerlegt door voor een scherm te gaan. B&W staat dus niet achter de bewoners van Zwolle, die zij eigenlijk zou moeten vertegenwoordigen.
  Maar dit wordt soort van weggemoffeld onderin het bericht.

  Ik cc hierbij enkele Zwolse media om te voorkomen dat zij uw bericht eenzijdig overnemen. De media heeft net als de bewoners van Zwolle recht op informatie van alle kanten. Wij vertrouwen er op dat zij het nieuws wel objectief kunnen brengen.

  Wij hopen op een snelle reactie.

  Met vriendelijke groet,
  I. Knuvers
  namens
  Belangengroep Bewoners Mimosastraat  Maak melding

 3. Om meer inzicht te krijgen in de mening van buurtbewoners is, op verzoek van de raad, eind vorig jaar een enquête uitgezet. In totaal zijn 447 huishoudens aangeschreven, waarvan 144 de enquête hebben ingevuld (32%). Uit de reacties is gebleken dat 58% van de respondenten niet wil dat er een geluidsscherm wordt geplaatst, 42% wil dit wel.

  Ik vind de 58% geen ruime meerderheid die de schermen niet willen.
  En 2/3 kan het blijkbaar niet schelen of er wel of niet een scherm geplaatst wordt.
  En wat als een deel van deze mensen die nu voor zijn verhuisd, en er gaan geluiden op dat de bewoners die er dan nog wonen aangeven, wat een geluidsoverlast ervaren we van de langsrijdende trein.
  Moet er dan gelijk ingegerepen worden.


  Maak melding

 4. Wat ambtenaren eenmaal iets in de kop halen is er met geen stokl uit te slaan.
  Ze zullen hun zin door zetten kosten wat het kost.
  Bewoners of belanghebbenden mogen dan wel hun visie geven en/of plaatsnemen in een zogenaamde klankbord om de schijn van democratie op te houden.Schijn !! Want deze zogenaamde bewoners bijeenkomsten is niet meer dan de burger bedonderen.
  Jammer dat ambtenaren die iets uitdenken niet persoonlijk aangepakt kunnen worden als blijkt dat ze weer eens de zoveelste foute beslissing gemaakt hebben,.


  Maak melding

 5. er worden inderdaad grote fouten gemaakt, het is niet zo te zeggen dat het (vooral/alleen) aan de ambtenaren ligt. die voeren ook maar uit wat B&W wil (wat in dit geval dus niet hetzelfde is als wat de bewoners willen). de ambtenaren zitten in een soort spagaat, vermoed ik. maar feit blijft dat in de communicatie met de bewoners veel steekjes zijn laten vallen. en dat er aan suggestieve berichtgeving wordt gedaan. blijft natuurlijk ook vreemd dat B&W iets wil doordrukken waar niet om wordt gevraagd. ik hoop dat de raad wel achter de bewoners staat en dat dit onzinnige plan niet doorgaat.


  Maak melding

 6. B&W of liever gezegd.: Burgemeester en wethouders zijn ook ambtenaren.Zij zijn echter niet meer dan de marionetten van de hogere ambtenaren .Gaat er echt iets fout zoals indertijd met het gouveneurshuis dan stapt de marionet (wethouder) op maar de beslissende ambtenaar blijft lekker buiten schot.  Maak melding

Reageer