Alternatief bezuinigingsvoorstel GroenLinks Zwolle

Zwolle – Bij de behandeling van de perspectiefnota 2012–2015 is besloten tot een tweede bezuinigingsronde van 8 miljoen euro, waarvan 4 miljoen op het beleid (1 miljoen formatiereductie en 3 miljoen op de gesubsidieerde instellingen) en 4 miljoen op de bedrijfsvoering. In de eerste helft van 2012 worden deze voorstellen door B&W verder uitgewerkt en vervolgens zal hierover bij de behandeling van de perspectiefnota 2013–2016 nader gesproken worden.

GroenLinks heeft vorig jaar een eigen financieel alternatief gepresenteerd onder de titel Bezuinigen en de stad sparen. Daarin is een post 'financieel-technische' maatregelen opgenomen. In deze korte notitie vult GL deze post met enkele nadere suggesties in.

Notitie GroenLinks Zwolle:

1 Kijk kritisch naar de noodzaak van de vervangingsinvesteringen

In moeilijke economische tijden kijkt men in een huishouden, of nieuwe uitgaven om bepaalde goederen te vervangen wel echt nodig zijn of toch niet even uitgesteld kunnen worden, bijvoorbeeld waar het gaat om meubilair, kleding of bijvoorbeeld het al dan niet aanschaffen van de nieuwste Ipad. GroenLinks stelt voor, dat ook de gemeente kritisch kijkt of de geplande vervangingsinvesteringen werkelijk allemaal nodig zijn.

Het gaat in 2012 om een netto bedrag van 2,8 miljoen euro, waarvan de exploitatielasten circa 0,3 miljoen bedragen – zie blz. 146 van het Bijlagenboek bij de Programmabegroting 2012.

2 Onderzoek de mogelijkheid om de geplande investeringen te faseren

Voor de periode tot en met 2015 staat een bedrag ad 250 miljoen euro aan investeringen gepland. Het gaat hierbij niet alleen om nieuwe investeringen, maar ook om restantkredieten uit voorgaande jaren. GroenLinks bepleit, dat per investeringspost bekeken wordt of het niet mogelijk is om enige fasering aan te brengen.

Om de gedachten te bepalen: wanneer in een bepaald jaar 15 miljoen euro minder geïnvesteerd wordt, dan levert dat een voordeel op van 1 miljoen euro aan rente- en afschrijvingslasten. Zie het Investeringsoverzicht op blz. 149-152 van het Bijlagenboek.

3 Hanteer meer realistische financieel-technische uitgangspunten

In de Programmabegroting 2012 wordt voor de jaren 2013 tot en met 2015 uitgegaan van een rentepercentage van 3,5% voor de rente op kort geld en van 5% voor de rente op lang geld.1

In diezelfde begroting wordt onder het kopje Rentevisie gemeld, dat de verwachting is dat eind 2012 deze rentepercentages een niveau van ongeveer 1,5% en 4% zullen bedragen (blz. 208).

Op dit moment zijn de werkelijke renteniveaus nog iets lager dan dit verwachte niveau2. GroenLinks stelt voor om voor het jaar 2013 uit te gaan van een rentepercentage voor kort geld van 1,5%. Dit levert een voordeel op van 740.000 euro (2% van 37 miljoen euro).

Voor de rente op lang geld is het ingewikkelder om precies aan te geven, hoeveel voordeel een verlaging van 5 naar 4% in 2013 oplevert, maar naar verwachting is dit ook een aanzienlijk bedrag. Wij verzoeken het College van B&W dan ook om voor de behandeling van de Perspectief-nota 2013 aan te geven, wat de voordelen hiervan op de korte en langere termijn zullen zijn.

4 Verminder de uitgaven voor externe inhuur

In de informatienota Afwegingskader externe inhuur staat dat in 2010 18,5 miljoen euro werd besteed aan externe inhuur, oftewel 21,5% van de totale capaciteitskosten. De verwachting werd uitgesproken, dat deze kosten in 2011 17,3 mln. zouden gaan bedragen. In deze notie wordt gemeld, dat de gemeente vanaf 1 januari 2012 het kader van de Rijksbegrotingvoorschriften gaat hanteren. Het Rijk hanteert een uitgavennorm van 10%.

GroenLinks is niet uit principe tegen externe inhuur, omdat enige flexibiliteit gewenst is en het soms nodig is specialistische kennis in huis te halen. Wij stellen dan ook niet voor om helemaal geen gebruik te maken van externe inhuur, maar wel om deze rijksnorm als sturingsinstrument te gaan gebruiken. Wij verwachten, dat op deze manier niet alleen enkele miljoenen euro 's bespaard kunnen worden, maar ook dat de bestaande formatie minder ingekrompen hoeft te worden.

5 Breng de stille reserves van de gemeente in kaart

GroenLinks heeft de indruk dat de gemeente Zwolle beschikt over een aantal stille reserves, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de uitkomsten van enkele recente optimalisaties van grondexploitaties of de laatste doorlichting van de nog steeds omvangrijke reserves. Ook zijn wij benieuwd naar de rest-waarde van goederen, nadat zij volgens de termijnen in de afschrijvingstabel zijn afgeschreven.

Een concreet voorbeeld van een stille reserve hebben wij gevonden in het verschil tussen de boekwaarde van de verhuurde panden en de WOZ-waarde daarvan. Dit verschil bedraagt 37,2 miljoen euro (blz. 178 van de Programmabegroting 2012).

GroenLinks stelt voor dat een zo volledig mogelijk overzicht wordt gemaakt van alle stille reserves waarover de gemeente beschikt, en dat per reserve vervolgens wordt aangegeven wat hier mee gedaan zou kunnen worden.

Tot slot

Deze notitie is tot stand gekomen na het inwinnen van deskundig advies van dr. H. Puts, Amsterdam. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn adviezen. De fractie is uiteraard volledig verantwoordelijk voor de uiteindelijke vorm van de voorstellen.

Artikel delen:

Reageer