Zwolle pakt bijstandsfraude aan

Zwolle – Onderzoek naar misbruik van uitkeringen is belangrijk voor de samenleving. Bewust of onbewust geven mensen die een uitkering krijgen, wel eens verkeerde informatie. Daarom zet de gemeente Zwolle alle mogelijke middelen in om fraude op te sporen. De gemeente Zwolle doet z'n best, maar u kunt zelf ook iets doen.

Onderzoek naar misbruik van uitkeringen is belangrijk voor de samenleving. Bewust of onbewust wordt soms verkeerde informatie gegeven. Daarom zet de gemeente Zwolle alle mogelijke middelen in om fraude op te sporen. U kunt helpen bijstandsfraude tegen te gaan door uw vermoedens van fraude te melden. Als u belt naar 038 – 498 21 36 spreekt u rechtstreeks met de Sociale Recherche. Of gebruik het internetformulier en maak schriftelijk een melding van bijstandsfraude. U kunt dit anoniem doen of u vult uw contactgegevens in. Vanzelfsprekend wordt alle informatie die u de gemeente Zwolle geeft vertrouwelijk behandeld.

Om het recht op een bijstandsuitkering te kunnen beoordelen, moet u al uw inkomsten opgeven.

Uw inkomen wordt berekend door alle inkomsten van de personen die deel uitmaken van uw (gezins)uitkering bij elkaar op te tellen. Dus ook het inkomen van kinderen.

Naast de hoogte van uw inkomen moet u ook andere gegevens over uw inkomen verstrekken. Dit kan gaan om informatie over uw werkgever of uitkeringsinstantie, maar ook om gegevens over een zelfstandig bedrijf of alimentatie.

Zo bent u verplicht om te melden waar u werkt, op welke dagen en welke tijd. Als u zelfstandig opdrachten uitvoert wil de gemeente Zwolle weten wie uw opdrachtgever is. Als uw kinderen heeft die werken moet u aangeven waar ze dat doen.

Voorbeelden:

 • inkomsten uit loondienst
 • inkomsten uit een zelfstandig bedrijf of beroep
 • uitkering
 • studiefinanciering *
 • alimentatie voor uzelf of voor kinderen
 • kinderbijslag **
 • inkomsten van ten laste komende kinderen die op uw adres verblijven *
 • voorlopige teruggave van de Belastingdienst
 • huur, onderhuur en kostgeld
 • afkoopsom bij ontslag

* Lees op rijksoverheid.nl/bijstand meer over studiefinanciering en inkomen van kinderen.
** Kinderbijslag wordt niet meegeteld als inkomen voor het vaststellen van het recht op bijstand. Wel bepaalt de toekenning van kinderbijslag of een kind 'ten laste komend' is.

Hoe u woont en met wie is heel belangrijk voor het recht op bijstand.

Uw woonsituatie bepaalt voor een groot deel of u wel of niet een bijstandsuitkering kunt krijgen. Ook de hoogte van de bijstandsuitkering wordt bepaald door uw woonsituatie.

Niet altijd is het adres waarop iemand staat ingeschreven ook het adres waar diegene woont en slaapt.

Vragen voor het vaststellen van het woonadres

 • Woont u op het adres waarop u staat ingeschreven in de gemeente Zwolle?
 • Verblijft u in een inrichting, instelling of gevangenis?
 • Huurt u een kamer, woning, woonwagen of woonboot?
 • Is de woning, woonwagen of woonboot waar u woont uw eigen bezit?

Het maakt uit of u alleen woont of met meerdere personen.

Vragen om vast te stellen wie op een adres verblijven

 • Woont u samen? Getrouwd of ongetrouwd
 • Verblijven op uw adres kinderen van uzelf en/of uw partner?
 • Heeft u broers, zussen of ouders die op uw adres verblijven?
 • Zijn er andere personen die op uw adres verblijven, zoals kamerbewoners of kostgangers?
 • Deelt u de kosten van het huishouden met iemand anders? Bijvoorbeeld woonkosten en kosten van eten en drinken of gezamenlijk aangeschafte spullen.
 • Woont u samen met een ex-partner waarmee u getrouwd bent geweest, eerder mee hebt samengewoond of met wie u een samenlevingscontract hebt gehad?
 • Mits het geval: hoe verklaart u dat u bij een andere instantie hebt aangegeven dat u met iemand samenwoont op uw adres?
 • Verblijft de vader of moeder van uw kind op uw adres terwijl u daar geen relatie meeheeft?
 • Woont er iemand bij u voor wie u zorgt of die voor u zorgt maar waarmee u geen relatie heeft?

Wanneer u een bijstandsuitkering heeft mag u nog steeds vermogen hebben. Maar de waarde van uw vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen.

Hoe hoog uw vermogen mag zijn verschilt per uitkeringsituatie. De hoogte van het maximale bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Berekening vermogen:

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt wordt uw vermogen vastgesteld. Dit wordt gedaan door de waarde van uw bezittingen te vergelijken met uw schulden. Wanneer u meer schulden heeft dan bezittingen, kunt u daarom ook een negatief vermogen hebben.

Bij de berekening van het vermogen worden de bezittingen meegeteld van alle personen die deel uitmaken van uw (gezins)uitkering. Dus ook de bezittingen van kinderen.

U bent verplicht om al uw bezittingen op te geven. Als u dit niet doet is het mogelijk dat uw bijstandsuitkering beëindigd wordt en moet u de onterecht ontvangen uitkering terugbetalen.

Wanneer u geld ontvangt, bijvoorbeeld door een erfenis of een loterij, moet u dit melden. Ook als uw bezittingen meer waard worden moet u dit melden. Bijvoorbeeld als u aandelen heeft die in waarde stijgen.

Ook kan uw vermogen toenemen wanneer u minder schulden heeft dan eerst. Bijvoorbeeld omdat u iets niet meer hoeft terug te betalen. Het verschil tussen uw bezittingen en schulden wordt dan kleiner, waardoor de waarde van uw vermogen stijgt. Ook dit moet u melden.

Wanneer u bezittingen in het buitenland heeft moet u die ook vermelden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vermogen dat u in Nederland heeft of in een ander land. Dus de waarde van bijvoorbeeld een huis of stuk grond in het buitenland wordt opgeteld bij uw vermogen.

De gemeente Zwolle heeft middelen om te controleren of u waardevolle bezittingen heeft in het buitenland.

Mogelijk heeft u vermogen waar u nog niet over kunt beschikken. Na een relatiebreuk kan het soms even duren voordat de bezittingen zijn verdeeld. Of u erft geld van iemand die is overleden, maar heeft dit nog niet ontvangen. Ook kunt u nog een bedrag tegoed hebben uit een verzekering.

Ondanks dat u het vermogen dan nog niet tot uw beschikking heeft, is het wel van belang voor het vaststellen van uw vermogen en het recht op uitkering.

Wanneer u zich niet houdt aan de Wet werk en bijstand heeft dit gevolgen voor u. Uw bijstandsuitkering kan worden gestopt of verlaagd. Onterecht ontvangen uitkering moet u terugbetalen.

Als een proces-verbaal wordt opgemaakt beslist de rechter welke gevolgen de fraude voor u heeft.

Een 'maatregel' is een verlaging van uw bijstandsuitkering. Als u voor de eerste keer een maatregel krijgt opgelegd, duurt dit meestal één maand.

Handelt u binnen een jaar weer verwijtbaar, dan wordt de duur van de volgende maatregel verdubbeld of wordt uw uitkering met nog meer procent verlaagd.

Hoe ernstiger uw verwijtbare gedrag, hoe hoger de maatregel. Als u buiten uw schuld de voorwaarden niet bent nagekomen, krijgt u geen maatregel opgelegd. Wanneer u het niet eens bent met de maatregel kunt u bezwaar maken.

Voorbeelden waarin een maatregel wordt opgelegd

 • u reageert niet op een uitnodiging voor een gesprek
 • u solliciteert niet actief
 • u weigert algemeen geaccepteerd werk
 • u werkt niet mee aan een traject
 • u levert het rechtmatigheidsformulier te laat in
 • u komt de inlichtingenplicht niet na

Terugvordering

De gemeente Zwolle kan uw uitkering terugvorderen als u onterecht geld heeft ontvangen. Soms kan er verrekend worden in plaats van terug te vorderen. Tot drie maanden na ontvangst van uw inkomen kan dit nog.

Ook kan er teruggevorderd worden van gezinsleden en van partners waarmee u zonder het te vermelden samenwoonde.

Tot twintig jaar na dato kan een uitkering nog teruggevordert worden, daarna niet meer. Als de vordering is ontstaan door een administratieve vergissing van de gemeente is dit twee jaar. Als u het niet eens bent met de terugvordering kunt u bezwaar maken.

Voorbeelden waarin een uitkering wordt teruggevorderd

 • u heeft ten onrechte te veel bijstand ontvangen
 • u voldoet niet aan de aflossingsverplichtingen van een als lening verstrekte uitkering
 • u heeft ten onrechte een voorschot op een uitkering ontvangen
 • achteraf beschikt u over voldoende financiële middelen voor de periode waarin bijstand is verstrekt
 • achteraf heeft u voor kosten waarvoor u bijstand heeft ontvangen een vergoeding gekregen van een andere instantie

Uitkering die wordt teruggevorderd, moet u bruto terugbetalen. Het bedrag wordt verhoogd met de afgedragen premies en belasting. Als deze nog verrekend kunnen worden met het UWV en de Belastingdienst betaalt u alleen de netto uitkering terug.

Wanneer u het terug te betalen bedrag in termijnen mag aflossen, wordt er rekening gehouden met uw persooonlijke omstandigheden. Het bedrag dat u niet voor aflossing hoeft te gebruiken is de beslagvrije voet. Meestal is dit 90% van de voor u geldende bijstandsnorm.

De beslagvrije voet kan hoger zijn wanneer dit noodzakelijk is door hoge woonkosten of zorgverzekeringspremies.

Onderzoek naar misbruik van uitkeringen is belangrijk voor de samenleving. Daarom zet de gemeente Zwolle alle mogelijke middelen in om fraude op te sporen.

De Sociale Recherche Zwolle en omstreken onderzoekt fraude in Zwolle, Dalfsen, Dronten, Hardenberg, Hattem, Kampen, Ommen en Zwartewaterland.

Door het uitgebreide werkgebied worden in de regio veel verbanden gelegd tussen vermoedens van fraude.

In Zwolle vormt de Sociale Recherche samen met de consulenten handhaving een team met een duidelijke taak: het opsporen van uitkeringsfraude. Het team werkt nauw samen met de politie, het Openbaar Ministerie en diverse andere landelijke opsporingsdiensten.

De gemeente Zwolle vergelijkt de gegevens die u opgeeft met die van andere instanties. De koppeling van gegevens en de nauwe samenwerking levert veel informatie op.

Voorbeelden van informerende instanties

 • Belastingdienst
 • UWV
 • DUO-IB-Groep
 • Kadaster
 • Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW)
 • Zorgverzekeraars

Huisbezoek

Het is toegestaan om u thuis te bezoeken zonder u dit vooraf te laten weten. Bij een huisbezoek wordt gecontroleerd of u woont op het adres wat u heeft opgegeven. Ook wordt gekeken of er nog meer mensen in het huis wonen.

Regelmatig onderzoekt de gemeente Zwolle alle mensen die een bijstandsuitkering ontvangen op een bepaald thema. Zo'n onderwerp kan bijvoorbeeld het bezit van een auto zijn of een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Een dergelijk onderzoek kan dan gaan over het aantal auto's die iemand op zijn naam heeft staan en over de waarde van de auto.

De gegevens van uitkeringsgerechtigden worden ook verzameld door het landelijke Inlichtingenbureau. Alleen gegevens die nodig zijn voor de wettelijk vastgestelde taken worden gebruikt. Bij het gebruik van de gegevens is uw privacy wettelijk beschermd.

Iedere maand stuurt de gemeente Zwolle de Burgerservicenummers (BSN) van alle uitkeringsgerechtigden naar het Inlichtingenbureau. Het gaat om het Burgerservicenummer van iedere persoon die betrokken is bij een uitkeringssituatie.

Samen met het Burgerservicenummer ontvangt het Inlichtingenbureau ook de begindatum van de uitkering en de eventuele einddatum. Dit is omdat alleen de periode waarin uitkering wordt ontvangen onderzocht mag worden.

Voortdurend vergelijkt het Inlichtingenbureau hoe uw gegevens bekend zijn bij diverse instanties. De resultaten stuurt het Inlichtingenbureau naar de gemeente Zwolle.

Instanties waarvan het Inlichtingenbureau de gegegevens vergelijkt

 • Belastingdienst
 • UWV
 • Sociale Diensten
 • DUO-IB-Groep
 • Dienst Justitiële Inrichtingen

U bent verplicht om alle informatie te geven die nodig is voor het beoordelen van uw recht op bijstand. Dit betekent dat u ook alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie moet melden bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeente Zwolle.

U hebt het recht om de gegevens in te zien die het Inlichtingenbureau over u vastlegt. Hiervoor kunt u bij het Inlichtingenbureau via een inzageformulier een verzoek indienen.

Artikel delen:
Reacties 76
 1. Goed idee. Er is nog een ex-wethouder die na enkele maanden werk besloot dat het toch niet met hem ging worden. Die krijgt nu een 'uitkering' op kosten van de Zwolse gemeenschap.

 2. Ik zou denk ik ook melden. Als iedereen dat nu doet, dan zijn we binnen no time uit de crisis! En dat is dan weer beter voor iedereen 😉

 3. Je kunt de buren er ook met fatsoen op wijzen dat ze een fout maken.
  Als ze daar niets mee doen of je weet dat ze bewust de kluit belazeren is er niets mis mee om dat bij de juiste instanties te melden!

  In het verleden hier ook wel wat cijfers met resultaten gezien. Geloof me: bij mensen die echt frauderen gaat het niet om een paar euro!

 4. Bij de FIOD-ECD kun je de buren en kennissen aangeven die belastingfraude plegen. Denk daarbij aan verbouwingen, schoonmaaksters en oppas die zwart worden betaald, privégebruik leaseauto, zwart verhuur vakantiehuisjes etcetc. Levert de Staatskas een behoorlijk bedrag op zodat er minder bezuinigd hoeft te worden.

 5. Klein puntje dame: privé gebruik van een leaseauto is lang niet altijd een probleem. Ik gebruik mijn leaseauto ook gewoon privé en betaal daarom een aardige bijtelling.

 6. Fraude is wanneer je het níet netjes opgeeft, Plantje, en die mensen zijn er helaas ook genoeg. Er zijn allerlei andere vormen van belastingfraude die niet zo makkelijk op te sporen zijn, dus hulp van brave burgers is meer dan welkom. 😉

 7. kijk mensen die onterecht vangen pakken vindt ik okay
  Maar dat op een Stassie of NSB manier te doen minder.
  Want heb je hekel op je buurman ff bellen he
  Maar ja NL wordt een vage land helaas

 8. doe gewoon je eigen ding let niet op de buren
  laat de instantie"s die daar voor zijn hun werk gewoon zelf doen.
  na dat de overheid ons geld heeft verspild en fruit mandjes van 700 en flessen wijn van 1200 euro die ze nuttigen met hun gezin tijdens een etenje en dan declaren als zakkelijke kosten.daar word niks aan gedaan
  maar nu onder het mom van de crissis moet het weer bij de zwaksten
  worden gehaald.overheid ge je schamen en kijk eerst eens naar jullie eigen fraude praktijken.

 9. Iedereen moet zich gewoon aan de regels houden. Als een politicus onterecht declareert moet hij daar voor gestraft worden, maar een burger die bewust de boel belazerd en daarmee extra gemeensschapsgeld krijgt, moet diegene gestraft worden. Dat soort mensen maken het juist voor de zwakkeren lastiger.

  Het is in ieders belang dat opgehouden wordt met dit soort praktijken, dus dat dient gemeld te worden (evt. na overleg met de dader). Dat heeft niks met NSB-gedrag te maken.

 10. Wat mij altijd opvalt is dat de fraude aan de onderkant van de maatschappij met veel bravoure aangepakt wordt, maar dat fraude – lees zelfverrijking=hetzelfde als graaien – aan de bovenzijde van de maatschappij, lees directeuren, banken, waardeloze ex-wethouders e.d. niet of nauwelijks aangepakt wordt.
  Die flapdrol van een Berkhout heeft in 2011 wel even ?? 80.000 aan wachtgeld geïncasseerd, maar daar wordt geen klap mee gedaan.
  Daar gaat mijns inziens veel meer geld om dan bij de bijstandsfraudeurs.

 11. Iedere vorm van fraude zou aangepakt moeten worden,maar of de Zwolse bevolking nu als mini klokkeluidertjes moet gaan opereren vraag ik mij af.

  Zolang de grote klokkenluiders van mega fraude zaken het onmogelijk is gemaakt en nog wordt gedaan,vind ik het nogal hypocriet om het aan de burger te vragen.

  Ik kan mij meer vinden in de stelling van Plantje om fraudeurs in je eigen omgeving erop aan te spreken,maar pas ervoor om veradertje te spelen,daar is de overheid voor om hun taken naar behoren uit te voeren.

 12. Je bent dan geen verrader. Dat beeld zou weg moeten worden gehaald bij de mensen. Eerst aanspreken, en als ze dan nog niet veranderen, aangeven. Het is ons geld dat ze jatten.

 13. Jasper.

  Ik ben van mening dat jij het te eenzijdig ziet.In het verleden zijn mega fraude zaken door klokkenluiders aan de kaak gesteld,over ons geld wat gejat werdt gesproken,daar is geen tot weinig iets mee gedaan.

  Ik voel mij als burger niet de aangewezen persoon ,om de fraude aan te pakken soor middel van mijn mede burger te gaan veraden.

  Het is een taak van de overheid om elke vorm van fraude aan te pakken,dus ook de grote mega zaken,maar niet door de opeen stapeling van taken die bij de gemeentes zijn neergelegd ,neer te leggen bij de burger.

 14. Makkelijk gezegd. "Zij doen het niet, dus ik was mijn handen in onschuld."

  De gemeente vraagt om steun, dus spreekt een nieuwe mogelijkheid aan. Passend binnen het beleid.

  Er zijn zoveel zaken die overheid/gemeente verantwoordelijkheid zijn, dat zegt niet dat de burger verder niks hoeft/mag doen.

 15. @ Japser; als je zelf gebruik maakt van zwartwerkers of zelf zwartwerk verricht jat je ook gemeenschapsgeld (niet afgedragen belasting). Zou wel lachen zijn als iemand zijn buurman aangeeft om iets later door dezelfde buurman (met zijn zwartklusser) voor zwartwerk te worden aangegeven. Vind al dat iedereen zich teveel met anderen wil bemoeien (vaak omdat ze zelf geen leven hebben). Natuurlijk: Iemand aanspreken op onwenselijk zeker op onrechtmatig gedrag. Misschien zijn sommigen daar te laf/angstig voor en bellen ze liever anoniem. Of kloppen ze wat in op "aangifte-sites".

  Hoorde dat een buur de kinderbescherming had gebeld: dat er daar ECHT wat aan de hand was! Hadden die mensen ineens 2 kinderbeschermers op de stoep staan; ze hadden geen idee waar het over ging. Dachten dat er misschien iets geschreeuwd was…..Verhoudingen kunnen nogal vertroebelen.

  Wie zonder zonde is werpe de eerste steen.

 16. ik vind het terecht dat iemand een ander aangeeft ook al is het zijn eigen buur .Als degene misbruik maakt van de bijstand vind ik dat ze ten all tijde gestraft moeten worden.Ik heb 50jaar gewerkt en ben nu ziek thuis met COPD die gasten die onterecht misbruik maken daar moest ik altijd het nodige geld voor opleveren en met mij vele werkenden.Voor ieder mens is er wel wat werk te doen en hoeft men niet onterecht in de bijstand te zitten.Er lopen er dagelijks iig veel langs de weg die onnodig trekken van bijstand

 17. Ik maak geen gebruik van zwartwerk en doe dat ook niet. Dus ik zie niet wat dat er mee te maken heeft.

  Als ik weet dat mijn buren allebei een uitkering krijgen en daarnaast er allebei zwart bij klussen en daardoor een dikke auto kunnen rijden, 2x op vakantie kunnen gaan en de kinderen in de nieuwste merkkleding kunnen hijsen, dan ga ik daar zeker wat van zeggen. Eerst bij hun, dan bij de instanties.

 18. Jasper.

  Nu een hypotetische vraag.

  Zou jij je buren ook eerlijk zeggen als jij een desbetreffende instantie gaat inlichten naar vermeende fraude?

 19. Japser: zwartwerk is ook fraude. Ook diefstal van gemeenschapsgeld. Je betaald immers geen belasting over de klus. Wat vind je van mijn voorbeeld van tenonrechte aangeven door buren?

  Waarom zou je willen weten wat je buurman verdient, welke kar ie rijdt en hoe vaak ie op vakantie gaat? Welke kleding ze en hun kinderen dragen? Het interesseert ons tenminste geen lor. Maar dan hebben wij ook niet snel last van jaloezie.

  Maar goed als je er wel op let en het stoort je: een goed gesprek nooit uit de weg gaan. Neem aan dat je je punt duidelijk kunt maken en je vermoeden (waarom hebben ze geen erfenis gehad, of weet je dat ook allemaal van je buurman) toetsen. Als ze nixxx aan de situatie willen veranderen, laat je toch ook weten dat je aangifte wilt gaan doen. Omdat je niet pikt wat er met "ons geld" gebeurd?

 20. Ja Zwolse, dat denk ik wel.

  @Dirk uiteraard moet je wel zekerheid hebben, voor je de instanties inlicht.

  Ik hoef het allemaal niet zo nodig te weten van mijn buren. Maar als ik het wel zou weten, zou ik er wel wat aan doen. Ik hoop dat zo veel mogelijk mensen dat doen. Want nu moeten anderen er voor bloeden.

 21. Dick, dat heeft NIETS met jaloezie te maken!
  Het is vrij duidelijk (vaak wordt het zelfs door de mensen zelf gezegd) wanneer iemand een uitkering krijgt. Als zo iemand dan een dure auto rijdt, meerdere keren per jaar op vakantie kan en de kinderen in de duurste kleding kan hijsen is er iets niet in orde…
  Als ze een erfenis hebben gehad waardoor ze dat kunnen doen moeten ze dat ook melden volgens mij.

 22. Gelukkig, er zijn al veel te veel bemoeials en jaloerse types. Vind dat "niet uber-bnemoeizuchtige" juist één van de charmes van een stad. Als ik dat hier hoor en meemaak, in die dorpjes in Drenthe….brrr daar zou ik, alleen daarom al, niet kunnen leven.

  Zou ook een goed gesprek aangaan en zeggen dat ik het asociale gedrag (bij 100% zekerheid natuurlijk) door zou geven als er niets veranderde. Maar aan de andere kant liep eens iemand een tijd lang tegen alles en iedereen op te scheppen dat ie misbruik maakte van PGB's. Naar mijn weten is daar nooit op ingegrepen, hij was ook nogal iemand met grootspraak.

  Ken een sociaal-rechercheur. Hoop wel dat de aangevers de anonieme-klaag mogelijkheid niet gebruiken als laf instrument om iemand een hak te zetten. Dat ze proberen even zorgvuldig en zeker te zijn van hun zaak als een sociaal-rechercheur.

  Je moet je toch niet voorstellen dat je vals beschuldigd wordt door iemand uit je nabije omgeving.

 23. @ Plantje, erfenis moet bij de belasting gemeld worden ja…..kunnen ze toch een mooie cent overhouden? Of een prijs? Ben niet zo wantrouwend en voel me al helemaal geen buurtcontroleur. Moet er niet aan denken.

 24. Jasper.

  En dat geloof ik dus helemaal niet.Er zijn meerdere meldpunten in het leven geroepen,en daaruit blijkt dat de grote meerderheid van de klachten/meldingen anoniem binnenkomen.

  Het is ook gebleken dat angst voor reprasailles de meerderheid ervan weerhoud om zich kenbaar te maken..

  Nogmaals ik vind dit item wel degelijk 2 kanten heeft,en ik absoluut geen voorstander ben van anonieme verklikkerij,het haalt bij mij tenminste een onprettig gevoel op.

 25. Beetje jammer, dat mijn eerdere uitgebreide reactie is blijven hangen bij de admins >:(

  Bericht door dick, op 12 april 2012 om 10:44
  @ Plantje, bij jou dan niet. Maar je moest eens weten hoeveel jaloezie er in de wereld is.

  Ja, dat klopt. Dat zit vaak bij mensen die zeuren over "graaien". Ik weet ook, dat dat bij jou niet het geval is, maar bij veel mensen is dat wel zo!

  Bericht door dick, op 12 april 2012 om 10:46
  @ Plantje, erfenis moet bij de belasting gemeld worden ja…..kunnen ze toch een mooie cent overhouden? Of een prijs?

  Bij mijn weten kunnen ze dan geen mooie cent overhouden. Niet als ze daarnaast nog een uitkering krijgen. Naar hoe ik het heb begrepen krijgen mensen geen uitkering meer als ze zich op andere wijze kunnen bedruipen…

  Nogmaals ik vind dit item wel degelijk 2 kanten heeft,en ik absoluut geen voorstander ben van anonieme verklikkerij,het haalt bij mij tenminste een onprettig gevoel op.

  We moeten er echt van af, dat het aan de kaak stellen van misstanden "verklikkerij" of "verraad" genoemd wordt!

 26. Plantje.

  Voor alle duidelikheid.natuurlijk vind ik net als jij dat zowel de kleine als grote fraude aangepakt moet worden.

  Maar ik persoonlijk ben van mening dat je dat niet via de burger moet doen door middel van meldpunten,de overheid zal zijn reguliere regels en taken moeten uitvoeren en geen buitensporige zijsporen aan boren met het gevolg dat de burger nog meer wantrouwen krijgt naar zijn medeburger.

 27. @ Plantje, dat hangen bij de Amin. komt zeker omdat je off-topic ging

  Alleen hangt mijn reactie over steuntrekkers nog bij de admins??

  hier gaat het echt over

  bijstandsfraude

  . Wat natuurlijk, zal menigeen het over eens zijn "streng en met alle inzet" bestreden moet worden. Zwolse heeft het terecht over "de grote en de kleine fraudeur".

  Volgen mij klopt dat over erfenis en overhouden ook. Maar ik bedoel dat je zo (door alle uiterlijk vertoon bij elkaar op te tellen en je af te vragen hoe ze er aan komen) makkelijk een verkeerde indruk kunt krijgen. Mensen kunnen geld van erfenis/ winst in weet ik veel wat hebben/ gift kan, gevonden kan. Als het over mensen gaat moet je uiterst voorzichtig zijn met conclusies trekken. Zeker met indrukken als feiten doorgeven.

  "wantrouwen (stond hier al boven), argwaan, ruzie….en allerlei negatieve emoties zijn ineens gemeengoed".

  @ Plantje, zou je een zwartwerker en/of iemand die van zwartwerken gebruik maakt ook aangeven onder het mom van "gemeenschapsgeld doen verdampen"?

 28. Bericht door dick, op 12 april 2012 om 11:30
  @ Plantje, dat hangen bij de Amin. komt zeker omdat je off-topic ging

  Dick, jij weet dondersgoed, dat reacties niet bij admins blijven hangen vanwege off-topic gaan! Dat komt omdat er een "verboden" woord in staat. Waarschijnlijk ook nog iets wat ik ge-copy-paste heb!

  Ik weet dat het hier over bijstandsfraude gaat. En hier in het topic zelf noem ik het ook zo. In het chatlog maakt dat toch niet zoveel uit?

  @ Plantje, zou je een zwartwerker en/of iemand die van zwartwerken gebruik maakt ook aangeven onder het mom van "gemeenschapsgeld doen verdampen"?

  Zoals al eerder aangegeven is dat naar mijn idee een ander verhaal.
  Er is een verschil tussen "werken voor geld en daar geen belasting over betalen" enerzijds en "je hand ophouden om geld te krijgen, maar vervolgens niet eerlijk aangeven dat je eigenlijk geen recht hebt op dat geld" anderzijds.
  En over die laatste situatie hebben we het hier!

 29. Plantje.

  Naar mijn mening is fraude fraude of het nu om een bijstandsfraude of een mega vastgoedfraude gaat ,beiden moeten bestreden worden,hier zou geen verschil in mogen/moeten zijn.

  Ik vind het verwerpelijk en onwenselijk dat hier alleen specifiek de bijstandsfraude wordt aangegeven.

 30. 🙂 vond de tegenstelling 'steuntrekkers/bijstandsfraude' als reden,
  zelf wel aardig gevonden als reden. Nee, absoluut niet serieus bedoeld.

  Toch frauderen zwartwerkers en mensen die er gebruk van maken net zo goed. Ze laten belastinggeld verdampen. Natuurlijk is bijstandsfraude veel ernstiger. Was aan het zoeken naar je "ondergrens-van aangifte".

  Iemand had het hier over "er is werk genoeg voor iedereen" nou wie dat fabeltje gelooft.

  Bekijk dit maar eens:

  UWV, zelfsnijden en amper begeleiding gister in Nieuwsuur.

  Werk zat ja, maar onze eigen mensen? Mensen die wij (misschien spreekt dat iemand aan) moeten betalen? polen vervangen gehandicapten Zomaar 2 voorbeeldjes uit de afgelopen 2 dagen Nieuwsuur.

 31. Bijstandsfraude kan niet…maar opletten of de buren toevallig niet frauderen en ze aangeven ? Geen denken aan ! Ik zou me echt een verrader voelen. De overheidsinstanties doen dit maar zelf en anders gaan ze maar een "buurtpolitie" instellen, schept weer banen.
  Het verbaasd mij dat er zelfs mensen zijn die denken dat we de crisis hier mee oplossen…
  En zolang de "hoge heren" niet met ons gemeenschapsgeld om kunnen gaan dmv hun declaratie gedrag, bonussen etc…en het goede voorbeeld niet geven wat verwachten ze dan van de burgers ?
  Belachelijk om dit aan ons te vragen, zal een lekkere (woon)sfeer opleveren.

 32. Zwolse, de gemeente maakt er gelukkig geen gewoonte van om alles op een grote hoop te gooien. Dit gaat over bijstandsfraude. Dat betekent niet dat er met alle andere vormen van fraude niks wordt gedaan.

 33. Japser.

  Dat doet de gemeente nu wel om een meldpunt hierover te openen,als het zo zou zijn als jij schetst dan had de kop moeten zijn ,,,Meldpunt Fraude,,,.

  Els.
  Ik ben het helemaal met je eens,dit zal veel wantrouwen en agressie opleveren.

 34. Bericht door Japser, op 12 april 2012 om 12:18
  Zwolse, de gemeente maakt er gelukkig geen gewoonte van om alles op een grote hoop te gooien. Dit gaat over bijstandsfraude. Dat betekent niet dat er met alle andere vormen van fraude niks wordt gedaan.

  Eens, dit stukje gaat over bijstandsfraude.
  Wat Zwolse aangeeft is te vergelijken met mensen die bekeurd worden voor te hard rijden en vervolgens aangeven, dat de politie boeven moet gaan vangen…alsof ze dat niet óók doen.

  Ik zou me echt een verrader voelen.

  Toch ben je dan geen verrader. Verraden is iemand die niets misdaan heeft aangeven.

  Belachelijk om dit aan ons te vragen, zal een lekkere (woon)sfeer opleveren.

  Ik zie dit anders. Iemand die de boel belazert en verwacht dat ik wel een oogje toe zal knijpen verpest naar mijn idee de (woon)sfeer in de buurt!

 35. elke fraude moett aangepakt worden ik heb daar ook vrede mee
  maar dan ook het foute gedrag van die ambtenaren die alles declareren en wij maar extra belasting betalen.
  en over dat je je buren moet verklikkenen en misdaad anoniem moetbellen .ik krijg hier flasbacks van naar een bepaalde tijd in de vorige eeuw.
  en het word hier steeds erger die heksen jacht onschuldigen leiden hier nu al onder.nogmaals overheid breng eerst je eigen zaakjes eens op orde

 36. maar dan ook het foute gedrag van die ambtenaren die alles declareren en wij maar extra belasting betalen.

  De fout zit dan niet in het declareren of de persoon die dat doet. De fout zit 'em in de regels die zijn opgesteld waaruit blijkt dat die zaken schijnbaar te declareren zijn. Daarnaast: is iedere declaratie een probleem?

  en over dat je je buren moet verklikkenen en misdaad anoniem moetbellen .ik krijg hier flasbacks van naar een bepaalde tijd in de vorige eeuw.

  Nogmaals: vorige eeuw was het melden van absoluut geen fout gedrag bij een bezetter. Dat is wel even wat anders, dan fraude melden bij een opsporingsinstantie!

  en het word hier steeds erger die heksen jacht onschuldigen leiden hier nu al onder

  Welke heksenjacht? Welke onschuldigen lijden hier onder? Onschuldigen lijden juist onder de fraude van deze rotte appels!

  nogmaals overheid breng eerst je eigen zaakjes eens op orde

  En totdat de regering de zaken in jouw ogen op orde heeft kunnen we met de handen over elkaar zitten?

  Ik ga mijn eerdere bijdrage even checken op "verboden woorden" en post hem nog een keer. Als deze nu nog eens goedgekeurd wordt komt ie ergens helemaal bovenin te staan… dat heeft weinig zin.
  Dan ga ik maar weer eens aan de slag met datgeen waar ik hier voor betaald wordt voordat ik ook nog eens van fraude beticht word! 😉

 37. Even een paar woorden voorzien van een *…
  Dit zijn altijd geinige discussies! 😀 Veel verschillende meningen. Meer dan in andere discussies zijn de meningen gevormd door persoonlijke ervaringen. (Op enkele uitspraken na dan…)

  Bericht door brutus, op 12 april 2012 om 00:20
  allemaal duitsers die veraden elkaar in de oorlog

  Dus…Dat is het beste waar je mee kunt komen?

  Bericht door ronny, op 12 april 2012 om 02:56
  kijk mensen die onterecht vangen pakken vindt ik okay
  Maar dat op een Stassie of NSB manier te doen minder.
  Want heb je hekel op je buurman ff bellen he

  Waarom is melden direct een stas* of NSB manier? In dit geval heb je het over het melden van een misstand. Je geeft dan aan dat iemand fraude pleegt. Dat lijkt me iets heel anders dan aan een bezetter aangeven, dat iemand J*den onderdak biedt. Ten overvloede wellicht: de J*den hebben in dat geval niets verkeerds gedaan; de fraudeur die je aangeeft wel.
  En als je een hekel aan je buurman hebt kun je deze toch alleen een hak zetten als deze ook fraudeert? En eerlijk gezegd zal het me dan weinig boeien of je zijn fraude meldt omdat je een hekel aan de persoon hebt of omdat je de fraude niet vindt kunnen. Zonder fraude kun je een hekel aan je buurman hebben, maar heeft aangeven geen zin lijkt me zo…
  Sterker nog: ik kan me voorstellen, dat (wanneer je een hardwerkende burger bent) je een hekel krijgt aan je buurman puur doordat deze overduidelijk fraudeert met ons geld!

  Bericht door j, op 12 april 2012 om 08:33
  na dat de overheid ons geld heeft verspild en fruit mandjes van 700 en flessen wijn van 1200 euro die ze nuttigen met hun gezin tijdens een etenje en dan declaren als zakkelijke kosten.daar word niks aan gedaan

  Daar heb ik nergens iets over gelezen…

  Bericht door j, op 12 april 2012 om 08:33
  maar nu onder het mom van de crissis moet het weer bij de zwaksten
  worden gehaald.overheid ge je schamen en kijk eerst eens naar jullie eigen fraude praktijken.

  Inderdaad: elke vorm van fraude moet aangepakt worden. Maar ik vrees, dat je hier bedoelt dat mensen die meer verdienen dan een ander per definitie fraudeurs zijn. Dat is het stukje jaloezie wat vele mensen doet klagen!
  Het is onzin, dat hier de boel gehaald wordt bij de zwaksten. Mensen die frauderen zijn allerminst zwak! Door deze mensen aan te geven kunnen we zorgen, dat het geld terecht komt bij mensen die het ECHT nodig hebben en er ook RECHT op hebben!
  En hoezo gebeurt dit onder het mom van de crisis? Dit hoort altijd te gebeuren!

  Bericht door Japser, op 12 april 2012 om 08:43
  Iedereen moet zich gewoon aan de regels houden. Als een politicus onterecht declareert moet hij daar voor gestraft worden, maar een burger die bewust de boel belazerd en daarmee extra gemeensschapsgeld krijgt, moet diegene gestraft worden. Dat soort mensen maken het juist voor de zwakkeren lastiger.

  Het is in ieders belang dat opgehouden wordt met dit soort praktijken, dus dat dient gemeld te worden (evt. na overleg met de dader). Dat heeft niks met NSB-gedrag te maken.

  Gelukkig zijn er nog mensen die het wél begrijpen!

  Bericht door Maarten, op 12 april 2012 om 09:15
  Wat mij altijd opvalt is dat de fraude aan de onderkant van de maatschappij met veel bravoure aangepakt wordt, maar dat fraude – lees zelfverrijking=hetzelfde als graaien – aan de bovenzijde van de maatschappij, lees directeuren, banken, waardeloze ex-wethouders e.d. niet of nauwelijks aangepakt wordt.

  Als je directeur bent van een bedrijf en je eigent jezelf een dikke bonus toe is dat geen fraude. Het is wellicht oneerlijk en niet netjes, maar geen fraude.
  Echte fraude in de bovenlagen wordt ook aangepakt hoor!
  Nogmaals: vergeet niet, dat het hier niet om een paar tientjes gaat. Vaak zie je dat mensen vele tienduizenden euro's ten onrechte hebben ontvangen! Daarnaast gaat het niet om "een keer een vinkje vergeten te zetten". Het betreft hier het willens en wetens de boel belazeren!

  Bericht door Maarten, op 12 april 2012 om 09:15
  Die flapdrol van een Berkhout heeft in 2011 wel even ?? 80.000 aan wachtgeld geïncasseerd, maar daar wordt geen klap mee gedaan.
  Daar gaat mijns inziens veel meer geld om dan bij de bijstandsfraudeurs.

  Dan zul je de wet aan moeten passen. Op het moment is dat simpelweg nog geen fraude.

  Bericht door Zwolse, op 12 april 2012 om 09:16
  Ik kan mij meer vinden in de stelling van Plantje om fraudeurs in je eigen omgeving erop aan te spreken,maar pas ervoor om veradertje te spelen,daar is de overheid voor om hun taken naar behoren uit te voeren.

  Zwolse! 🙂 Leuk om te zien dat we het voor de verandering eens aardig eens lijken te zijn!

  Bericht door Japser, op 12 april 2012 om 09:24
  Je bent dan geen verrader. Dat beeld zou weg moeten worden gehaald bij de mensen. Eerst aanspreken, en als ze dan nog niet veranderen, aangeven. Het is ons geld dat ze jatten.

  Het is inderdaad ons geld! En vooral het geld van mensen die het hard nodig hebben én er recht op hebben!
  Ik ben het met je eens, dat het beeld weggehaald moet worden, dat wanneer je misstanden aan de kaak stelt je een verrader zou zijn!
  Nagenoeg iedereen is enthousiast en positief over "burgernet". Er is een oud vrouwtje overvallen en je kunt direct bijdragen aan het pakken van de daders. Mooi toch?!? Hier is dat volgens mij niet anders: iemand berooft de maatschappij (open en bloot) en wij kunnen direct bijdragen aan het pakken van de daders.

  Bericht door dick, op 12 april 2012 om 09:58
  @ Japser; als je zelf gebruik maakt van zwartwerkers of zelf zwartwerk verricht jat je ook gemeenschapsgeld (niet afgedragen belasting). Zou wel lachen zijn als iemand zijn buurman aangeeft om iets later door dezelfde buurman (met zijn zwartklusser) voor zwartwerk te worden aangegeven. Vind al dat iedereen zich teveel met anderen wil bemoeien (vaak omdat ze zelf geen leven hebben). Natuurlijk: Iemand aanspreken op onwenselijk zeker op onrechtmatig gedrag. Misschien zijn sommigen daar te laf/angstig voor en bellen ze liever anoniem. Of kloppen ze wat in op "aangifte-sites".

  Ik vind zwart werken nogal wat anders dan de bijstand belazeren. Als je bijvoorbeeld als stratenmaker afkeurd bent en een uitkering ontvangt lijkt het me te krom voor woorden als je in je "vrije tijd" even hier en daar wat stoepjes gaat leggen om je uitkering aan te vullen!
  Dat is heel wat anders dan een stratenmaker die op zaterdag ook nog wat stoepjes legt en dat niet netjes aangeeft als inkomsten.
  Volgens de letter van de wet heb je gelijk en is het beide fraude hoor. Maar ik zie hier toch wel degelijk een verschil!

  Hoorde dat een buur de kinderbescherming had gebeld: dat er daar ECHT wat aan de hand was! Hadden die mensen ineens 2 kinderbeschermers op de stoep staan; ze hadden geen idee waar het over ging. Dachten dat er misschien iets geschreeuwd was…..Verhoudingen kunnen nogal vertroebelen.

  Dat is dan toch ook zo opgehelderd? Zelfde geldt voor een onterechte aangifte van bijstandsfraude. Daar zie ik geen probleem in.

 38. Nou, dan post ik het maar in losse berichtjes… dan zie ik vanzelf wel waar het verboden woord in zit.
  @Admins: wanneer kunnen we in vredesnaam die lijst met "verboden" woorden online verwachten?!?

 39. Dit zijn altijd geinige discussies! 😀 Veel verschillende meningen. Meer dan in andere discussies zijn de meningen gevormd door persoonlijke ervaringen. (Op enkele uitspraken na dan…)

  Bericht door brutus, op 12 april 2012 om 00:20
  allemaal duitsers die veraden elkaar in de oorlog

  Dus…Dat is het beste waar je mee kunt komen?

 40. Bericht door ronny, op 12 april 2012 om 02:56
  kijk mensen die onterecht vangen pakken vindt ik okay
  Maar dat op een Stassie of NSB manier te doen minder.
  Want heb je hekel op je buurman ff bellen he

  Waarom is melden direct een stas* of NSB manier? In dit geval heb je het over het melden van een misstand. Je geeft dan aan dat iemand fraude pleegt. Dat lijkt me iets heel anders dan aan een bezetter aangeven, dat iemand J*den onderdak biedt. Ten overvloede wellicht: de J*den hebben in dat geval niets verkeerds gedaan; de fraudeur die je aangeeft wel.
  En als je een hekel aan je buurman hebt kun je deze toch alleen een hak zetten als deze ook fraudeert? En eerlijk gezegd zal het me dan weinig boeien of je zijn fraude meldt omdat je een hekel aan de persoon hebt of omdat je de fraude niet vindt kunnen. Zonder fraude kun je een hekel aan je buurman hebben, maar heeft aangeven geen zin lijkt me zo…
  Sterker nog: ik kan me voorstellen, dat (wanneer je een hardwerkende burger bent) je een hekel krijgt aan je buurman puur doordat deze overduidelijk fraudeert met ons geld!

 41. Ik zie het al…..alle clichés vliegen weer over tafel. Het is ook zo, als je naar links kijkt dan zie je rechts niets en heb je nergens last van…..

 42. @ Plantje, wel alles lezen Op je

  Maar ik zie hier toch wel degelijk een verschil!

  anders komen je selectieve citaten niet duidelijk over

  Toch frauderen zwartwerkers en mensen die er gebruk van maken net zo goed. Ze laten belastinggeld verdampen. Natuurlijk is bijstandsfraude veel ernstiger. Was aan het zoeken naar je "ondergrens-van aangifte".

  je kunt je voorstellen dat onderstaand voorbeeld nogal wat (blijvende?) irritaties, argwaan, achterdocht, wantrouwen opleverden. Zou zelfs in agressie kunnen ontaarden. De zgn kindermisbruikers hadden een aan zekerheid grenzend vermoeden wie de kliklijn had gebeld zond eerst te informeren. Dan was er namelijk niet eens een misverstand geweest, laat staan dat ie nogal was verergerd. Nee, naar mijn weten is het slechts bij negeren gebleven. Knap!

  Wat mij betreft is hier onderhand wel genoeg over gemeld.

 43. Plantje.

  Mijn bezwaar is dat je de burger niet in een positie zou moeten plaatsen onder de noemer we pakken de bijstandfraude aan,met behulp van een bijstandfraude meldpunt waar je anoniem kunt melden.

  Ik ben en blijf van mening dat dit een taak van de overheid is.
  Door anonimiteit kunnen onterechte personen worden gehoord en dat brengt onnodige wantrouwen en agressie met zich mee.

 44. Sommige buren hebben niet eens een anoniemmeldpunt nodig om iets wereldkundig te maken:

  Wederom een groot drama voor realityster 'Tijgertje'. Ze is vanochtend haar woning aan het Laveibos in Zoetermeer uitgezet. Dit werd bekend gemaakt door de buren van de Haagse Tatjana.

 45. Ik zie jouw kant van het verhaal ook wel Zwolse. Je hebt daarmee ook echt wel een punt.
  Ik denk alleen dat we met zoveel Nederlanders zijn (waar er ook zoveel van zijn die frauderen) dat het moeilijk is voor de instanties om alles te achterhalen.
  En de andere kant van het verhaal is: als we alle opsporingsinstanties dermate groot maken, dat ze nagenoeg alle misstanden kunnen opsporen en aanpakken krijgen we volgens mij zoveel ambtenaren die zich daar mee bezig houden, dat het voor de gemiddelde Nederlander voelt alsof we in een politiestaat leven.

 46. Wel moord en brand schreeuwen als er door de PVV een "Polen-meldpunt" op internet wordt geopend, maar als de gemeente Zwolle vraagt om fraudeurs te verklikken dan is het wel een goed idee volgens velen. Fraude moet aangepakt worden, maar hoe kan een leek beoordelen of zijn/haar buurman/buurvrouw de kluit belazert. Dit soort maatregelen vind ik eerder een fout van de daartoe aangewezen en bevoegde instanties, laat de gemeente daar eerst eens ingrijpen.

 47. Ook wel typisch dat sommigen ervan overtuigd zijn dat de bijstandsfraudeurs de veroorzakers zijn van de economische crisis……. Ik lees net dat er in een half jaar voor 139000 euro is gefraudeerd. Dat is dus voor de gemeente echt een schijntje, valt in het niets in vergelijking met de totaalbedragen waarmee gewerkt wordt.
  Kijk daarnaast ook aub even wat het de gemeente kost aan uurloon om de stoere opspoorders te betalen. Dit kan nog wel eens meer zijn dan het uiteindelijk oplevert.

 48. @plantje ik jaloers? waarop op mensen zoals jij?
  kom kom heb je niet iets beters te melden.
  ik geef mijn mening hierover en reageer niet in welke zin dan ook op comentaren van andere lezers maar op jou moest ik gewoon reageren want zulke kletspraat op ik nog nooit gelezen.leer eerst maar eens om niet persoonlijk te worden.als iemand kritiek heeft op een besluit of gewoon zijn menig geeft.

 49. Nee, ik denk niet dat je jaloers bent op mij.
  Ik word ook niet persoonlijk. Ik geef alleen aan, dat vaak het klagen over "de hoge heren", "graaiers" enz enz voortkomt uit jaloezie. Wellicht is dat bij jou niet het geval.
  Er zijn wel wat punten in je stelling waarvan ik me afvraag hoe je daar bij komt.

 50. @Plantje: heb jij onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat "vaak het klagen over de hoge heren, graaiers, enz enz voortkomt uit jaloezie? Zou ik wel interessant vinden om te lezen. Dus, is dit jouw persoonlijke mening of kun je deze stelling ergens op stoelen?

 51. @ Plantje, zou jij ook de zéér vele mensen die regelmatig (om voor voorzieningen in aanmerking te komen) een fictief toetsingsinkomen opgeven willen aangeven? Dit kan honderderden tot meer dan 1000 euri aan ten onrechte uitgekeerde voorzieningen kosten.

  Vind dat alle fraude uitgebant zou moeten worden. Maar dat gaat toch niet lukken.

 52. Dat is zeker mijn persoonlijke mening S. Ik bedoel, dat ik niet zozeer iemand (bijvoorbeeld J.) dat persoonlijk wil verwijten.

  Enige dat ik wil aangeven is dat je vaak ziet dat wanneer mensen "graaiers" en "witte boord criminelen" erbij betrekken ze het simpelweg hebben over mensen die meer geld hebben en verdienen. Als je ze dan vraagt wat die mensen dan fout doen kunnen ze niets noemen.
  En puur uit eigen beleving (geen onderzoeken dus) zie ik dan dat mensen dat er alleen bij betrekken omdat ze zelf ook wel zoveel geld zouden willen hebben.

  Tja Dick…dat toetsingsinkomen is er toch niet voor niets?!?

 53. Overigens gaan we daarmee te zeer off topic. Ik heb met Dick ook al eens een discussie gehad over waarom mensen zo vallen over "graaiers", "de hoge heren", "witte boorden criminelen" enz. Maar volgens mij past dat helemaal niet in deze discussie. Ik hou er dan ook over op.

 54. @ 19:12; juist toetsingsinkomen is er niet voor niets! En die honderden tot meer dan 1000 euri zijn per MAAND.

  Toch wisten velen het in 1985 al te omzeilen en anno 2012 nog. Hoe precies en wat? Wil het niet weten, maar er zijn mensen mee bezig: eindelijk!

 55. Weet ik Dick, dat stuk gaat ook niet over jou. Dat was ook de conclusie die we toen trokken: jij hebt ook een hekel aan de genoemde partijen, maar als uitzondering op de regel is dat niet uit jaloezie 🙂

 56. Ben een uur aan het lezen geweest en heb nog niet alles goed gelezen.
  Durf dan ook nauwelijks een reactie te geven vanwege het gevaar dat het al gezegd is. Hier dan toch een poging:

  Je begeeft je op het hellend vlak als je je buren aangeeft voor een vermeend misdrijf. In ieder geval verpest je de sfeer in de buurt waar je toch elke dag bent. Een stevige ruzie is een stuk beter: "Wat een mooie auto, waar heb je die van betaald? Wat gaat jou dat aan? Nou ik denk dat je er niet eerlijk aangekomen bent en dat zijn we hier niet gewend…"
  Zo'n ruzie leg je later weer bij met een potje bier. Maar laat de overheid z'n eigen zaakjes maar opknappen. Ik denk trouwens dat Bart1 op 16:32 gelijk heeft dat het voor de gemeente om een verwaarloosbaar bedrag gaat.

 57. Eens, Bernard. Het gaat om relatief weinig waar relatief veel lawaai over wordt gemaakt. Op de een of andere manier voelen mensen bijstandsfraude als een aanslag op de eigen portemonnee waar ze andere vormen van fraude goedpraten. Iemand die hard werkt en geen belasting betaalt wordt weinig kwalijk genomen en iemand die hard werkt 😉 en een uitkering heeft is een boef. En de grote graaiers in bedrijven, waarvan inmiddels bekend is dat dit gedrag het bedrijf zelf schaadt, wordt bewonderd want heeft kennelijk dusdanige kwaliteiten dat een jaarinkomen van enkele miljoenen gerechtvaardigd is.
  Op mijn sarkastische posting om belastingfraudeurs ook maar even aan te geven werd positief gereageerd.;D
  Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

 58. Dank je Plantje, kon het toch niet laten het weer eens te noemen 😉 Ken de regel (jaloers) trouwens niet. Heb geen idee of jaloezie voor zovelen een drift is. Lijkt me eerder een "hinderlijk in de weg zittend iets". 18:49 vind ik echt een, onderkend, probleem. Die belastingslurpers kunnen hebben het zelf (zonder uitzondering) ook gewoon goed. Dit helemaal met Bernard eens

  Je begeeft je op het hellend vlak als je je buren aangeeft voor een vermeend misdrijf. In ieder geval verpest je de sfeer in de buurt waar je toch elke dag bent. Een stevige ruzie is een stuk beter: "Wat een mooie auto, waar heb je die van betaald? Wat gaat jou dat aan? Nou ik denk dat je er niet eerlijk aangekomen bent en dat zijn we hier niet gewend…"
  Zo'n ruzie leg je later weer bij met een potje bier. Maar laat de overheid z'n eigen zaakjes maar opknappen.

  Wat dat laatste betreft: kosten/baten, vind ik dat onrecht altijd bestreden moet worden. Misschien is de politie ook wel niet kostendekkend. De gelegenheid (minder tot geen controle) schept de dief vaak.

 59. Idd, hoe (zo commercieel mogelijk) naai ik een ander met als doel mezelf te verheerlijken. Foto's en video's zijn nu al ernstig makkelijk en nogal ongezien te maken. Waarom zou je niet ook nog stiekum gesprekken tapen als bewijsmateriaal? Als je de verkeerde snaait kom je gewoon weg met: "Ik had toch een aan zekerheid grenzend vermoeden, gelukkig maar voor em/heur" 🙁

 60. @plantje mijn beweringen komen voort uit onder zoeken van RTL
  daar is duidelijk aangetoont wat de hooge heren/dames doen met gemeenschaps geld en mijn beweringen komen niet voort uit dat hun misschien meer verdienen dan ik.ik vind het gewoon niet kunnen dat de de overheid een heksen jacht opent op de zwaksten van onze samenleving terwijl er bij de overheid miljoenen verdwijnen op deze wijze laat ze beginen waar de fraude het groots is en dat duidelijk bij hun zelf.

 61. Zolang mensen die werkelijk recht hebben op een uitkering niet in de problemen komen vind ik niet, dat hier de zwaksten in de samenleving aangepakt worden.

Reageer