Voldoende sociale woningen voor Zwolle

Zwolle – De komende jaren richten de woningcorporaties en de gemeente Zwolle zich op het op peil houden van de voorraad sociale huurwoningen. Dit staat in de prestatieafspraken wonen die de gemeente en de corporaties afsluiten.  

Zwolle blijft groeien, de stad trekt nieuwe mensen en bedrijven. De corporaties bouwen de komende vier jaar gezamenlijk bijna 1100 woningen. Om de druk op de sociale huurmarkt te verminderen wordt in 2012 en 2013 een verkenning gedaan naar nieuwbouwmogelijkheden of de inzet van tijdelijke woonvormen op onbenutte locaties of in leegstaande kantoorgebouwen. Het uitgangspunt is dat er voldoende huurwoningen zijn, verspreid over de Zwolse wijken. Er blijven minimaal 17.500 sociale huurwoningen de komende vier jaar.

De corporaties zijn elk verantwoordelijk voor hun eigen woningvoorraad zodat het aantal gesloopte, verkochte en nieuwbouw woningen in 2015 in balans is. De gemeente Zwolle draagt bij aan de betaalbaarheid van wonen door grond te leveren, voldoende sociale woningen in bestemmingsplannen op te nemen en een vaste m2 prijs voor sociale woningbouw. Natuurlijke wijkvernieuwing

Grootschalige herstructurering van wijken is niet meer aan de orde. Fysieke en/of sociale ingrepen worden per buurt gedaan, bijvoorbeeld zoals nu in Diezerpoort. Op basis van de gemeentelijke onderzoeken buurt voor buurt en early warning en de woningvoorraad van de corporaties worden volgens het principe natuurlijke wijkvernieuwing in 2012/2013 wijkstrategieën voor Holtenbroek (II en III), Dieze West en delen van Zwolle Zuid opgesteld. Natuurlijke wijkvernieuwing is een meer geleidelijke vorm van stedelijke vernieuwing.

Woningzoekenden

Bij de uitwerking van de prestatieafspraken is ook oog voor het woonruimteverdeel-systeem. Het vorig jaar in werking genomen systeem loopt op onderdelen niet altijd even goed, met name het toewijzen van een woning via de spoedmodule. Hiervoor zijn maatregelen genomen waarvan de effecten op korte termijn worden geëvalueerd. Deze zomer wordt het woonruimteverdeelsysteem in zijn geheel geëvalueerd.

Woonplan

De prestatieafspraken maken onderdeel uit van het woonplan 2011-2015 waarin de thema’s die in die periode prioriteit hebben worden vastgelegd. Voor de periode 2011-2015 zijn dat: nieuwbouwopgave, sociale huur, natuurlijke wijkvernieuwing, energie, wonen en zorg. De afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.

Artikel delen:

Reageer