Zwolle toont gunstig resultaat vastgoedprogramma

Het Meerjaren Programma Vastgoed 2007 (MPV-2007) is deze week door het college van burgemeester en wethouders vrijgegeven voor behandeling in de gemeenteraad. Het MPV geeft inzicht in de financiële resultaten van het grondbeleid van de gemeente Zwolle. Het grondbeleid gaat over de wijze waarop bouwgrond voor woningen, kantoren, bedrijven en andere functies wordt geproduceerd. Het MPV-2007 laat evenals vorig jaar een gunstig financieel resultaat zien.

Mede door de toepassing van de ‘Richtlijnen voor tussentijdse resultaatneming bij grondexploitaties’, kan er een bedrag van € 23,81 miljoen worden overgeheveld van de Reserve Vastgoed naar de Concernreserve. Bovenop dit bedrag laat het MPV op langere termijn een begroot positief vermogensresultaat zien van € 50,56 miljoen. Dit is een geprognosticeerd bedrag en moet nog wel worden verdiend; het resultaat dus nog niet zeker.

Ten opzichte van het resultaat van vorig jaar laat de huidige MPV een verbetering zien van circa € 32,74 miljoen.

Drie factoren

Het positieve resultaat wordt in beginsel bepaald door drie factoren:

1.       Het actieve grondbeleid van de gemeente Zwolle:
Het positieve resultaat wordt voornamelijk gegenereerd uit de ontwikkeling van de uitleggebieden (woningbouw en bedrijventerreinen). Doordat de gemeente zelf de grond in eigendom heeft en ook de regie voert komen de revenuen rechtstreeks ten gunste aan de gemeente en vloeien niet weg naar ontwikkelaars.

2.       De gunstige economische ontwikkelingen waar ook Zwolle van blijft profiteren:Afgelopen jaar is opnieuw gebleken dat Zwolle een gunstiger economisch klimaat laat zien. Dit geldt voor zowel de economische ontwikkelingen (bedrijven- en kantoren) als de woningbouw. De vraag naar woningen blijft onverminderd groot, terwijl ook de prijzen van huizen in Zwolle blijven stijgen. Ook de uitgifte van de bedrijventerreinen verloopt volgens planning. De ligging van Zwolle en de gunstige economische ontwikkelingen maken Zwolle voor landelijke bedrijven en instellingen een gunstige vestigingsplaats.

3.       Het ‘op orde zijn van’ het project transparant grondbeleid:
Met het project ‘Transparant Grondbeleid’ is een systematiek ontwikkeld, waarbij niet alleen duidelijkheid is ontstaan over de zaken die tot de grondexploitatie worden gerekend, maar er is ook eenduidigheid ontstaan in de wijze waarop gewaardeerd wordt, winsten worden genomen, onderdelen van beleid financieel worden vertaald (grondvoorraad, grondprijzen) etc.

Concernreserve

Van het begrote resultaat MPV is inmiddels een bedrag van € 23,81 miljoen overgeheveld naar de Concernreserve. De komende jaren zal er verspreid over de jaren het resterende gecalculeerde resultaat van nog eens € 50,56 miljoen beschikbaar komen, en worden overgeheveld naar de Concernreserve.

Bij de behandeling van de Perspectiefnota (juni 2007) zal het college aan de raad voorstellen doen over besteding van het bedrag.

Artikel delen:

Reageer