Evenementen Wijthmenerplas uur eerder afgelopen

Zwolle – Afgelopen maandag 7 mei heeft wethouder René de Heer de raad tijdens het meningsvormende debat over het evenementenbeleid toegezegd dat hij nadere informatie zou geven over het bestemmingsplan “Bos en buitenplaatsen Wijthmen”. Daarnaast had de wethouder nog aangegeven aanvullende informatie te geven (Lees verder) over de wijziging van de beleidsregel ten opzichte van de beleidsregel 2007. Deze mededeling heeft De Heer gedaan omdat hij zich realiseerde dat dit in het debat niet aan de orde is geweest maar wel is besproken gedurende de informatieavonden. 

Als het aan de wethouder ligt verandert er voor de activiteiten bij de Wijthmenerplas niets ten aanzien van maximumstelsel (was 3 grootschalige evenementen en blijft dat ook). Voor grootschalige evenementen geldt: evenementen met 85 dB(A) of evenementen met meer dan 5000 bezoekers (was meer dan 2000 bezoekers). De eindtijden van evenementen gaan in het weekend terug van 01.00 naar 24.00 uur. De muziek moet dan uit zijn. Het evenement moet dan een half uur later afgelopen zijn. Maatwerk mogelijk voor geluid, inclusief norm voor lage tonen. Grootschalige evenementen moeten nu ook toegestaan worden  in de periode1 mei tot 1 september waarbij het terrein of een groot deel daarvan moet worden afgesloten.

Wethouder De Heer geeft die informatie aan de hand van het beantwoorden van de vragen die de heer van Harten (raadslid GroenLinks) naar aanleiding van een opmerking van de wethouder heeft gesteld. Bovendien had de raad gevraagd of het mogelijk is een inventarisatie te houden naar andere evenementenlocaties. Via Lees verder schrijft wethouder De Heer een procesvoorstel.

De insprekers hebben naar aanleiding van het debat maandag 7 mei tevens verzocht over bovenstaande informatie te willen beschikken. Een afschrift van dit memo heeft wethouder De Heer daarom verstuurd naar de insprekers die op maandag 7 mei aanwezig waren.

Vraag 1: Hoe verhoudt zich het bestemmingsplan Bos en buitenplaatsen Wijthmen tot de nieuwe beleidsregel en daarin toegestane evenementen, in het bijzonder gezien de rust en privacy die in dat bestemmingsplan genoemd wordt?

Het bestemmingsplan Bos en buitenplaatsen Wijthmen is door de raad vastgesteld op 22 september 2008. Het bestemmingsplan geeft een planologische regeling voor het gebied ten zuidwesten van de Wijthmenerplas voor (toen) de aanleg van circa 23 hectare bos en de realisering van een zevental buitenplaatsen tussen de Wijthmenerplas en de kern Wijthmen.

In het bestemmingsplan wordt in de toelichting aangegeven "dat een afgewogen situering, inpassing en ontsluiting van de buitens de rust en privacy van de bewoners moeten waarborgen, zonder daarbij de beleving voor het recreatiemilieu in termen van beleving te schaden." Met dit laatste wordt bedoeld dat het bos openbaar toegankelijk is, zodat bij de situering van de kavels en de ontsluiting daarvan en de aanleg van de paden in het bos de rust en privacy van de buitenplaatsen een belangrijke rol hebben.

Elders in de toelichting is opgenomen dat een belangrijk uitgangspunt bij de situering en vormgeving van de kavels, die allen een omvang hebben van ongeveer 5.000 m2, het realiseren van privacy, rust, exclusiviteit en een zekere mate van vrijheid in vormgeving is. De toelichting geeft aan dat dit een wat teruggetrokken locatie binnen het bos vraagt.

De privacy en rust richten zich dan ook op de kavels zelf, de situering daarvan en de vormgeving van de bebouwing en de padenstructuur in het bos. De privacy en rust richten zich niet op het niet toestaan van evenementen bij de Wijthmenerplas.

Dit wordt bevestigd door een opmerking verderop in de toelichting, die aangeeft dat "de buitenplaatsen worden gesitueerd op open plekken in het bos, met een duidelijke afscherming naar de omgeving, c.q. de omringende vegetatie. Er wordt hierbij uitgegaan van een tweetal situeringsprincipes. 1. in een duidelijke relatie met de omgeving: op zichtlijnen/-assen vanuit het bos en/of vanuit de omgeving; 2. zonder verdere relatie met het bos: verscholen en introvert gelegen in een omsloten kamer in het bos."

Vraag 2: Wat is de juridische status van de beleidsregel Evenementen uit 2007?

De beleidsregel evenementen 2007 is in werking getreden op 22 februari 2007 en geeft regels ten aanzien van de vergunningverlening voor evenementen.

Vraag 3: Erkent u nu ook dat de omwonenden zoals van ‘Beter met Bos’ een punt hebben dat de gemeente gewekte verwachtingen en afspraken niet is nagekomen?

De potentiële bewoners zijn geïnformeerd over de toenmalige stand van zaken rondom het beleid voor evenementen bij de Wijthmenerplas. In een brief van de gemeente van 20 januari 2009, gericht aan één van de omwonenden, de heer Huisman, staat: "Allereerst heb ik als beloofd voor u geïnformeerd naar het beleid rond evenementen bij de Wijthmenerplas. In de beleidsregel evenementen 2007, te vinden op de gemeentelijke website, staat aangegeven dat bij de Wijthmenerplas buiten het seizoen (1 mei-1 september) maximaal drie grootschalige evenementen georganiseerd mogen worden. Recentelijk is geprobeerd daar een dance-evenement te organiseren. Dat is niet doorgegaan wegens onvoldoende kaartverkoop."

Het nieuwe evenementenbeleid dat nu voorligt, stelt een wijziging van de beleidsregel voor. Vanzelfsprekend moeten omwonenden daar dan goed over geïnformeerd worden. Op die informatievoorziening wordt in vraag 7 nader ingegaan, op de aspecten rust en privacy in vraag 1.

 1. Waarom is de bepaling dat er geen grootschalige evenementen tussen 1 mei en 1 september mogen worden gehouden aan de Wijthmenerplas, geschrapt?

In de beleidsregel van 2007 staat dat er bij de Wijthmenerplas geen grootschalige evenementen tussen 1 mei en 1 september gehouden worden waarbij het terrein of een groot deel van het terrein afgesloten moet worden.

Op 23 mei 2009 is voor de eerste keer het evenement Fusion of Dance gehouden aan de Wijthmenerplas, mede omdat het terrein niet (voor een groot deel) werd afgesloten. Deze eerste aanvraag kreeg veel publiciteit en de raad is over de aanvraag in mei 2009 geïnformeerd. De kwestie is ook besproken in het wijkplatfom Wijthem.

Vervolgens is, telkens in de maand mei, in de jaren 2010 en 2011 wederom het evenement Fusion of Dance georganiseerd bij de Wijthmenerplas. Hiervoor is vanzelfsprekend altijd vergunning aangevraagd en er zijn geen zienswijzen of bezwaren ingediend.

Dit jaar is er wel bezwaar gemaakt, expliciet gericht op de bescherming van de flora en fauna. Hierop ga ik in bij de beantwoording van vraag 6 (discussie over natuurwaarden).

Gezien het feit dat in de jaren 2009, 2010 en 2011 in de maand mei Fusion of Dance heeft plaatsgevonden en gezien het feit dat buitenevenementen het beste gedijen in de zomermaanden, is besloten de betreffende bepaling te schrappen. Ik merk daarbij nadrukkelijk op dat het maximumstelsel voor evenementen aan de Wijthmenerplas ongewijzigd is gebleven: dat was acht in totaal (3 grootschalig en 5 kleinschalige) en dat is het nog steeds (3 grootschalig en 5 kleinschalig). Ik merk ook op dat de maximale geluidsbelasting eveneens hetzelfde is gebleven (85 dB(A).

Belangrijk is daarnaast om op te merken dat in de nieuwe beleidsregel een aantal nieuwe elementen is opgenomen:

1. de eindtijden van de evenementen zijn teruggebracht met één uur;

2. er is expliciet benoemd dat elke evenementendag telt voor één evenement in het maximumstelsel;

3. er is een maximum ingevoerd voor de lage tonen;

4. weliswaar is het aantal bezoekers dat bepaalt of een evenement grootschalig is verhoogd van 2.000 naar 5.000, maar er is tegelijkertijd expliciet benoemd dat een evenement ook telt als grootschalig als de toegestane geluidsproductie 85 dB(A)/95 dB(C), onafhankelijk van het aantal bezoekers;

5. er is opgenomen dat de geluidsbelasting kan worden gemeten op de in de vergunning aangegeven punten. Dus niet meer, zoals voorheen, bij de dichtstbijzijnde woning;

6. er is opgenomen dat een geluidsontwerp deel kan uitmaken van de vergunningaanvraag.

Al met al een evenwichtige wijziging van het beleid, waarbij er ten opzichte van de beleidsregel uit 2007 in de beleidsregel 2012 een behoorlijk aantal verbeteringen voor de omwonenden is doorgevoerd. Er zijn twee uitbreidingen (het schrappen van de periode 1 mei -1 september en het aantal bezoekers), er zijn 6 beperkingen en maximum aantal evenementen is gelijk gebleven.

Daarnaast merk ik op dat het niet mogelijk is te overnachten tijdens een meerdaags evenement. Een aanvraag daartoe is om die reden ook afgewezen.

Voor de volledigheid voeg ik bij de mail die op 3 mei 2012 aan de heer Wilkens is gestuurd naar aanleiding van een brief die deze vertegenwoordiger van een aantal bewoners van Wijthem geschreven heeft.

Goedemiddag mevrouw of meneer Wilkens,

Ik ontving uw brief van 24 april 2012 met uw kenmerk 2102R2SCH205084.ON. In deze brief brengt u namens de heer en mevrouw Huisman, de heer en mevrouw Berk en de heer en mevrouw Gelder, bezwaren naar voren tegen de beleidsregel Evenementen in de open lucht 2012.

Vanwege het feit dat de nieuwe evenementennota komende maandag aan de orde zal komen in de gemeenteraad (http://zwolle.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=14169), reageer ik per mail op uw brief.

De beleidsregel is door de burgemeester vastgesteld op 20 maart 2012. Vanwege de zeer sterke samenhang met de nota evenementenbeleid, is de beleidsregel nog niet in werking getreden. Daarvoor wordt dus behandeling in de raad afgewacht.

In de brief geeft u aan dat de beleidsregel 2012 ten opzichte van de beleidsregel uit 2007 drie fundamentele wijzigingen bevat. Dit zijn:a. bij de locatie Wijthmenerplas zijn in plaats van 3 nu 8 evenementen per jaar toegestaan, waarvan maximaal 3 grootschalig;b. het aantal bezoekers van grootschalige evenementen is verhoogd van 2000 naar 5000 bezoekers;

c. tenslotte is in het concept de maximaal toegestane dB(A) voor muzak en content met 10 dB(A) verhoogd.

Ten aanzien van punt a merk ik het op dat er ten opzichte van de beleidsregel Evenementen 2007 geen wijziging is voor wat betreft het aantal evenementen dat is toegestaan bij de Wijthmenerplas. In de beleidsregel Evenementen 2007 staat in artikel 6, lid: "voor de locaties als bedoeld in artikel 5, vijfde lid (dat is onder andere de Wijthmenerplas) geldt dat maximaal acht evenementen per locatie per jaar zijn toegestaan". Lid 4 luidt: "voor de locatie Wijthmenerplas geldt dat maximaal drie grootschalige evenementen per jaar zijn toegestaan”. De nieuwe beleidsregel hanteert hetzelfde maximumstelsel. Artikel 6, lid 2 van de nieuwe beleidsregel luidt: "Voor de locatie op of nabij de Wijthmenerplas geldt dat maximaal acht, waarvan maximaal drie grootschalige, evenementen per locatie per jaar zijn toegestaan. Hierbij geldt voor meerdaagse evenementen dat elke evenementendag telt als één evenement".

Nadrukkelijk vestig ik daarbij de aandacht op de laatste regel: deze toevoeging is een expliciete verduidelijking ten opzichte van de beleidsregel Evenementen 2007.

Ten aanzien van punt b, geef ik aan dat dit een terechte constatering is en dat dit ten opzichte van de beleidsregel Evenementen 2007 een verruiming is. Ik merk daarbij op dat tegelijkertijd in de nieuwe beleidsregel een beperking is opgenomen, namelijk dat alle evenementen waarvoor een maximale geluidsbelasting van 85 dB(A) is toegestaan, ook zijn aangemerkt als grootschalige evenementen, los van het aantal bezoekers dan wel de te treffen fysieke maatregelen. Ik merk ook nog op dat de eindtijden van evenementen ten opzichte van de beleidsregel Evenementen 2007 met een uur zijn teruggebracht. Verder is in de nieuwe beleidsregel opgenomen dat de geluidsbelasting nu ook kan worden gemeten op de in de vergunning vastgestelde referentiepunten in plaats van alleen op de dichtstbijzijnde woning. Deze wijziging geeft de mogelijkheid om maatwerk te verrichten en in het geval van bijvoorbeeld de Wijthmenerplas te bepalen dat de meetpunten dichterbij de geluidsboxen komen.

Punt c is niet juist. De toegestane maximale geluidsbelasting, uitgedrukt in dB(A), is ten opzichte van de beleidsregel Evenementen 2007 onveranderd gebleven. Voor evenementen waarvoor muziek het bepalend aspect is, gold én geldt een maximale geluidsbelasting van 85 dB(A). Voor evenementen waarbij muziek ondergeschikt is, gold én geldt een maximale geluidsbelasting van 75 dB(A). Wel is een nieuwe norm opgenomen die wordt uitgedrukt in dB(C), juist met het oog op de belangen van omwonenden. Een evenement waarbij muziek bepalend is, mag dan maximaal 85 dB(A) en maximaal 95 dB(C) produceren, voor een evenement waarbij muziek ondergeschikt is geldt een maximale belasting van 75 dB(A) en 85 dB(C).

Omdat er in de beleidsregel Evenementen 2007 geen norm is opgenomen voor de lage tonen die voor veel overlast kunnen zorgen (dB(C)), voldoet de organisatie in dergelijke gevallen vaak toch aan de gestelde dB(A) norm en kan er in handhavende zin dus niet worden ingegrepen. Via deze normering wordt er voor gezorgd dat de geluidsoverlast wordt beheerst en verminderd.

Voor de volledigheid voeg ik bij beide beleidsregels toe: http://www.zwolle.nl/beleid/overzicht-beleidsregels/openbare-orde/Beleidsregel-evenementen-2007.htm

In uw brief gaat u ook nog in op de rust en privacy van uw cliënten. U geeft aan dat in het bestemmingsplan Bos en buitenplaatsen Wijthem en in de nota van Uitgangspunten Bos en buitenplaatsen privacy en rust een grote rol hebben gespeeld bij de situering van de buitenplaatsen.

Deze uitgangspuntengelden voor de kavels zelf. Rust, privacy en exclusiviteit voor de bewoners van de buitenplaatsen gaan niet zover dat aan de Wijthmenerplas geen evenementen zouden mogen plaatsvinden. Daarnaast is het zo dat in de beleidsregel Evenementen 2007 al was opgenomen dat aan de Wijthmenerplas maximaal 8 evenementen mogen plaatsvinden waarvan maximaal 3 grootschalige evenementen. Zoals hierboven uitgelegd, is hierin is geen wijziging gekomen in de nieuwe beleidsregel.

Uw conclusie dat uw cliënten als gevolg van de wijziging van het bestaande beleid veel meer en vaker (geluids)overlast moeten ondervinden, is dan ook niet juist.

Vraag 5: Zo ja, hoe gaat u deze omwonenden tegemoetkomen?Bij de beantwoording van vraag 3 ben ik daarop ingegaan. Daarnaast leggen we in het nieuwe beleid nadruk op de rol en verantwoordelijkheid van evenementenorganisatoren om nadrukkelijk met omwonenden in de omgeving te communiceren over naderende evenementen.

Zie verder het antwoord op vraag 3.

Vraag 6: Is het gezien de verwachtingen, en ook de discussie over natuurwaarden, niet het beste om de beleidsregel te behouden vanuit het oogpunt van betrouwbaar bestuur? En deze alsnog te handhaven, om te beginnen bij de al ingeplande evenementen, binnenkort in mei en juni?

Nee. Ten aanzien van de verwachtingen verwijs ik naar het antwoord op de overige vragen. Ten aanzien van de natuurwaarden is het zo dat op het strandgedeelte van de Wijthmenerplas, gezien ook het recreatieve gebruik dat daarvan wordt gemaakt, geen grote natuurwaarden aanwezig zijn. Voor wat betreft het broedseizoen geldt dat op dit moment onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van de evenementen op de broedende vogels en dat de hier bevoegde Dienst Regelingen heeft aangegeven geen reden te zien het evenement Hardshock op 14 april 2012 geen doorgang te laten vinden. Het door het bureau Tauw gedane onderzoek geeft aan dat er nauwelijks effect is op de broedende vogels en de dienst Regelingen onderschrijft dit.

Inmiddels heeft de Dienst regelingen aangegeven dat ook het evenement Fusion of Dance doorgang kan vinden onder het treffen van een aantal maatregelen die door de organisatie zullen worden uitgevoerd.

Vraag 7: Hoe is de informatievoorziening verlopen naar de bewoners van Wijthem, waaronder de bewoners van Beter met bos?

Op 1 november 2011 is in restaurant De Mol een bijeenkomst geweest over de visie Wijthmenerplas. Daar is aan het begin discussie geweest over het evenementenbeleid. Toen is onder andere het getal van 2000 genoemd voor grootschalige evenementen conform de beleidsregel 2007. Aangezien het onderwerp de visie op de plas was, heeft wethouder de Heer verdere discussie beëindigd en gezegd graag nog een keer naar Wijthmen te willen komen om over het evenementenbeleid van gedachten te wisselen.

Als vervolg daarop heeft op 29 november 2011 een informatieavond plaatsgevonden in de Elshof over het nieuwe evenementenbeleid. Het karakter van deze bijeenkomst, waarvoor het concept evenementenbeleid en de concept beleidsregel waren meegezonden, was informerend. Dat is ook aangegeven tijdens de bijeenkomst. Voor deze bijeenkomst waren de mensen uitgenodigd die hadden aangegeven over het nieuwe evenementenbeleid geïnformeerd te willen worden. Uitgenodigd en aanwezig op deze avond waren onder andere de bewoners van de Hoekse Erflaan 16 en 18 (twee van de insprekers).

Tijdens de informatiebijeenkomst is expliciet aangegeven dat van de bijeenkomst geen verslag zou worden gemaakt, maar dat de naar voren gebrachte argumenten betrokken zouden worden bij de definitieve besluitvorming door het college en dat vervolgens de raad beslist. Van de datum van raadsbehandeling zouden de betrokkenen op de hoogte worden gesteld. Beide is ook gebeurd.

Ten aanzien van de jaarlijkse motorwegrace voor 50 cc (brommer en scooterwegraces) is op de informatieavond aangegeven dat de gemeente het al dan niet grootschalige karakter van het evenement zal onderzoeken. Aangezien het evenement wordt vergund op 75 dB(A) en een bezoekersaantal van 5.000 niet wordt gehaald, is dit evenement geen grootschalig evenement. Bij de eerstvolgende editie van de wegraces zullen deze aspecten in de praktijk worden onderzocht.

Voor de volledigheid is de powerpointpresentatie die toen is getoond als bijlage bijgevoegd.

Vraag 8: Is er rekeninggehouden met bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld kampioenschappen of huldigingen?

Ja, in de beleidsregel is in artikel 11 een zogenaamde hardheidsclausule opgenomen, juist met het oog op speciale gelegenheden met een eenmalig zeer bijzonder karakter.

Vraag 9: Kan er een inventarisatie komen van de evenemententerreinen in de stad met de bijbehorende raadvoorwaarden?

Toegezegd is dat de inventarisatie er zal komen. Ik wil dit jaar een inventarisatie uitvoeren naar extra plekken in de stad waar het organiseren van evenementen van omvang mogelijk is. De in de beleidsregel in artikel 5 benoemde locaties zijn de huidige beschikbare locaties die al de uitkomst zijn van een inventarisatie.

Overigens is het zo dat voor vrijwel alle evenementen van omvang geldt dat deze besproken worden in het GEOZ.

Ik verwijs hiervoor naar paragraaf 9.4.1 van de nota, waarin wordt ingegaan op het GEOZ (Gemeentelijk Evenementen Overleg Zwolle) en de informerende rol van de diverse afdelingen.

Binnen het GEOZ vindt afstemming plaats over de verschillende aspecten van het evenement zoals locatie, inrichting, communicatie en veiligheid. In dit overleg is het uitgangspunt dat we inzetten op een wederzijdse professionele houding bij de deelnemers aan het GEOZ en organisatoren van evenementen. Op deze manier willen we zorg dragen voor het rekening houden met de verschillende belangen die spelen rond de organisatie en beleving van evenementen bij inwoners en bezoekers.

Tot slot is het goed te zeggen dat, naast het GEOZ, de diverse afdelingen die betrokken zijn bij de evenementen in de stad, altijd bereid zijn de organisatoren van de kleinere evenementen te informeren en te adviseren.

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Het lijkt mij een redelijk alternatief om het dansfeest een uur eerder te sluiten, al zal de jeugd en de organisatie het daar niet mee eens zijn vermoed ik zo. Ook goed dat het milieuaspect niet zo drastisch en dramatisch toegepast wordt.


  Maak melding

 2. De tijd heb ik niet zon probleem mee het moet eens in het jaar mogelijk zijn dat de jeugd kan genieten van de muziek waarvan ze houd.Dus als omwonende moet je dan een beetje je verdraagzaamheid kunnen verleggen naar wat latere uurtjes dat de muziek nog draait.Men is tenslotte allemaal jong geweest .Wat ik wel een punt vind is het alcohol verkoop op zon muziekfeest daar gaat het vaak fout bij bepaalde figuren .Maar voor de rest genieten maar


  Maak melding

 3. Swollwacht dient een motie in omdat men constateert dat:

  – Organisatoren van evenementen in de buitenlucht met een geluidsniveau van 85 dB(A) niet of zeer moeilijk kunnen voldoen aan de nieuwe norm van 95 dB(C)
  – Hier niet of onvoldoende overleg heeft plaatsgevonden met de organisatoren van evenementen in de stad
  – Er in de binnenstad (bijv.: Grote Kerkplein, Luttekestaat, etc..etc..) met deze nieuwe norm het praktisch onmogelijk wordt om met een live band een goed stuk audio te produceren i.v.m. reflectie en het meetpunt van dichtbij staande gebouwen

  En draagt het college op:

  – Zo spoedig mogelijk in overleg te treden met de diverse organisatoren van evenementen in de open lucht, met als doel dat een nieuw in te stellen norm wel werkbaar is voor een kwalitatief goed evenement en de met organisatoren nader te bepalen normering vervolgens terug te koppelen aan de raad.  Maak melding

 4. Verder is Swollwacht van mening dat:

  – Onduidelijkheid over de periode waarin evenementen gehouden kunnen worden op de Wijthmenerplas kan leiden tot overlast en aantasting van het mooie recreatieve gebied
  – De Wijthmenerplas in het hoog seizoen volledig toegankelijk moet zijn voor de recreatieve bezoekers

  Draagt het college op:

  De beleidsregel Artikel 6, punt 2 evenementen in de openlucht 2012 als volgt te wijzigen:

  Voor de locatie op of nabij de Wijthmenerplas geldt dat maximaal acht, waarvan maximaal drie grootschalige, evenementen per locatie per jaar zijn toegestaan. Hierbij geldt voor meerdaagse evenementen, dat elke evenementen dag telt als één evenement. De evenementen kunnen niet plaatsvinden in het hoogseizoen resp. schoolvakantie.


  Maak melding

 5. Vrees dan wel voor de nieuwe buiten-norm. Past de organisatoren van ‘een kwalitatief goed evenement’ een “nader bepaalde en met de raad teruggekoppelde” norm dan nog wel 😮

  Max 8 evenementen (3 grootschaligen)…waar gaat men nu vanuit? Of moet ik dan eerst die 3 A4-tjes hierboven doorspitten?


  Maak melding

Reageer