Structuurplan Zwolle moet breed gedragen worden

De gemeente werkt sinds 2004 aan een nieuw structuurplan dat als leidraad en toetsingskader zal dienen voor de toekomstige ontwikkeling van Zwolle. Onlangs zijn in de gemeenteraad de criteria besproken voor het aanwijzen van toekomstige inbreidings- en uitbreidingslocaties voor wonen. Dat heeft geleid tot het verzoek van de gemeenteraad aan het college om de criteria nader aan te scherpen en te objectiveren.

Na aanscherping en objectivering worden de in- en uitbreidingscriteria in het ontwerp Structuurplan opgenomen. Dit aangepaste plan komt dit najaar voor advies in de commissie Ruimte. De raad zal ook het Structuurplan vrijgeven voor de tervisielegging van zes weken. Aan de hand van de aangescherpte criteria voor inbreiding en uitbreiding kan straks duidelijker worden aangegeven hoe bepaalde plekken in Zwolle bebouwd gaan worden en wanneer ze voor bebouwing in aanmerking komen. Verantwoordelijk wethouder Emmy Witbraad wil graag voortvarend en zorgvuldig verder: “Wij hebben behoefte aan een Structuurvisie die de koers voor de stad aangeeft maar de raad wil terecht dat dit zorgvuldig wordt uitgewerkt en onderbouwd. Dit kost even wat extra tijd maar ik merk dat de keuze om zowel in de stad bij te bouwen als uit te breiden, breed gedragen wordt en daar gaat het om.”

Door het aanscherpen van de criteria en de verwerking ervan in het ontwerp Structuurplan, neemt de planvorming van het structuurplan meer tijd in beslag. Het plan wordt dit najaar 6 weken ter visie gelegd in het gemeentelijk Informatiecentrum in het stadhuis. Inwoners van Zwolle kunnen het daar inzien en hun zienswijze indienen. De verwerking en behandeling van de zienswijzen neemt enkele maanden in beslag. Naar verwachting kan het nieuwe Structuurplan 2020 volgend jaar worden vastgesteld.

Toekomstbeeld 2020

Het Structuurplan fungeert straks als leidraad voor de ontwikkeling van Zwolle en als kader voor nieuw op te stellen bestemmingsplannen. Hieronder wordt in enkele pennenstreken getypeerd hoe de stad over 13 jaar eruit ziet als het Structuurplan 2020 wordt gevolgd:

·         Zwolle is in 2020 nog altijd een economisch sterke stad en het centrum van de regio. Het Structuurplan heeft duidelijk aangewezen waar voorzieningen (bijv. onderwijs, zorg, winkels), bedrijven en kantoren zich goed kunnen ontwikkelen. De bereikbaarheid is goed op peil.

·         De stad telt 15.000 inwoners meer dan in 2007. De trend dat er per woning minder mensen wonen dan nu, heeft zich doorgezet. Hierdoor zijn in verhouding meer woningen nodig.

·         De nieuwe woningen zijn zowel in de bestaande stad (inbreiding) als in uitbreidingslocaties gebouwd (= tweesporenbeleid). Ze sluiten in aantal en type aan bij de behoefte op de woningmarkt.

·         Door in te breiden en kleinschalig uit te breiden, is er op een zuinige, duurzame manier met de ruimte omgegaan. Zo kon het buitengebied zoveel mogelijk worden gespaard. In de bestaande stad zijn woningen bijgekomen en bij enkele bestaande wijken is kleinschalig uitgebreid. Daardoor was het niet nodig om één grote uitbreidingslocatie met vele duizenden woningen aan te leggen, zoals Stadshagen.

Terugblik

Begin 2006 ging het voorontwerp Structuurplan in de inspraak met de campagne ‘Wakker worden in 2020’. De Inspraaknota met 300 inspraakreacties is in juli 2006 door het college van B&W vastgesteld en werd in november 2006 in de gemeenteraad behandeld. Bij die behandeling is ondermeer verzocht om Inbreidings- en Uitbreidingscriteria te formuleren. Dit is gebeurd in de discussienota die vorige week in de gemeenteraad is behandeld.

Wilt u de Discussienota Inbreidings- en uitbreidingscriteria of andere stukken, zoals het voorontwerp Structuurplan en de inspraaknota (download) inzien of meer weten over het vervolgtraject kijk dan op www.detoekomstvanzwolle.nl.

Artikel delen:

Reageer