CDA wil tempo en volledige uitvoering Marsroute N35

Zwolle – Volgens de provinciale CDA belemmert een aantal factoreeen duurzame en slagvaardige uitvoering Marsroute N35 Zwolle – Enschede. Dit, omdat er spanningen zijn tussen het beschikbare budget en de geraamde kosten van de realisatie van een volledige stroomweg mat 2×2 rijstroken met een maximum snelheid van 100 km/uur, zoals vastgelegd in afspraken met het Rijk. In verband daarmee wordt overwogen de ongelijkvloerse kruisingen en oprit nabij Nijverdal  te versoberen tot gelijkvloerse varianten. Bij Wierden dient het ontwerp te worden aangepast om doorsnijding van het Waterwingebied te vermijden.

Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de CDA Statenfractie in Overijssel de CDA Tweede Kamerfractie, door tussenkomst van het Tweede Kamerlid Sander de Rouwe, per brief heeft verzocht de Minister ertoe te bewegen extra budget ter beschikking te stellen. Dat is noodzakelijk om de doelstellingen van een volledige stroomweg met 2×2 rijstroken, met ongelijkvloerse kruisingen/aan en oprit nabij Nijverdal  volledig te kunnen  uitvoeren, zoals besloten is in het MIRT. "Een dergelijke verbinding met deze kwaliteiten is van groot belang, onder meer vanwege de noodzaak om twee economische centra ( Zwolle en Twente)te voorzien van een duurzame en adequate verbinding." De CDA Statenfractie acht een besluit daartoe op korte termijn gewenst, omdat ook geborgd kan worden dat dit project blijft vallen onder de werking van de crisis en herstelwet.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Het CDA in de Tweede Kamer wil dat minister Schultz de ambitie handhaaft om van de hele N35 een 100 km doorstroomweg te maken met 2×2 rijstroken. Dit zal het CDA vanmiddag inbrengen in het debat met de minister over de Meerjarenplanning voor Infrastructuur (MIRT). In het bijzonder moet de minister bij de verbreding tussen Wierden en Nijverdal druk op de ketel houden, vindt CDA-Kamerlid Eddy van Hijum. Schultz dreigt hier de versnelde verbetering op grond van de Crisis- en Herstelwet los te laten. Ook wil zij het project versoberen omdat het beschikbare budget van 80 miljoen dreigt te worden overschreden. Hierdoor worden bij Nijverdal twee gelijkvloerse kruisingen gerealiseerd, hetgeen haaks staat op de ambitie van een doorstroomweg. Van Hijum vindt dat de minister en de regio samen moeten zoeken naar een oplossing en ten minste één kruising ongelijkvloers moeten maken.

    Daarnaast verwacht het CDA van de minister dat de uitvoerende werkzaamheden tussen Zwolle en Wijthmen snel van start gaan, zodat de wegverbreding zoals gepland in 2014 wordt opgeleverd. En in overleg met de regio moet de toegezegde verkenning van het traject Wijthmen-Nijverdal snel ter hand worden genomen. Van Hijum wijst er op dat er bij burgers, bedrijven en overheden in de regio een breed draagvlak bestaat voor opwaardering van de N35. ⤽Het is de laatste tijd wel erg duwen en trekken⤝, constateert Van Hijum. ⤽Het wordt echt tijd dat deze minister laat blijken dat zij het belang van regionale infrastructuur voor de economische ontwikkeling in Oost-Nederland ziet⤝.

    Eerder deze week vroeg ook de provinciale Statenfractie van het CDA al aandacht voor de N35.    Maak melding

Reageer