Lef bij investering Burg. Roelenweg Oost

Zwolle – Op 19 juni heeft er een Informatieronde over deze Beslisnota ‘Ontwikkeling Burg. Roelenweg Oost’ plaatsgevonden. Maandagavond werden tijdens een meningvormend debat van het Raadsplein  de standpunten ten aanzien van het voorstel uitgewisseld. De meeste fracties geven aan in te zullen stemmen met het voorstel. Een aantal fracties stelt kritische vragen.

zorgcluster_burgemeester_roelenweg.jpg

Deze vragen gaan met name over de toekomstbestendigheid van de parkeernorm, de procesgang, de beschikking van de provincie en de samenhang met naastgelegen projecten Kraanbolwerk en het Katwolderplein. Met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit geven diverse fracties aan dat zij graag zouden zien dat er meer aansluiting wordt gezocht met betrokkenen. Er worden ook complimenten gegeven. Complimenten voor het doorzettingsvermogen van de portefeuillehouder en de betrokken partijen. Betrokken partijen durven het aan om in een moeilijke tijd een grote investering te doen en dat wordt door veel fracties gewaardeerd. Als het gaat om de druk van de provincie op dergelijke besluitvormingstrajecten wordt door een aantal fracties aangegeven dat zij dit niet prettig vinden. Het zou de zorgvuldigheid niet ten goede komen. Wethouder Dannenberg benadrukt nog eens dat hij erg content is met de inzet van de betrokken partijen. Er wordt al 15 jaar gesproken over de plannen. Er zijn veel plannen gestruikeld over de bodemsanering. Dat binnen de criteria een plan is neergelegd is een compliment waard.

De wethouder wil de ongerustheid m.b.t. de nog niet aangepaste beschikking wegnemen. Hij vindt het een probleem dat niet bestaat. Hij zegt toe dat de beschikking wordt aangepast na het besluit van de raad. Er zal nog een Welstandstoets komen en een aantal uitwerkingsvraagstukken komen nog aan de orde. De wethouder heeft kennis genomen van interessante suggesties als het gaat om de ruimtelijke kwaliteit. Hij geeft voorzichtig aan dat er wat hem betreft nader wordt gekeken naar participatie van betrokkenen bij de verdere uitwerking. Echter, hij dient dit wel nader te bespreken binnen het college. Het parkeervraagstuk behoeft aandacht. Aanvankelijk was er de gedachte van een wat grotere parkeervoorziening.

Gaandeweg het proces werd deze gedachte meer een probleem dan een oplossing. Toen is gekeken naar de parkeernorm en die is aan de indiener van het plan meegegeven. De komende jaren zal worden bezien hoe het daar gaat. Is de parkeerdruk te groot, dan kan bij de ontwikkelingen rondom toren D bekeken worden of het opgelost kan worden. De meest actuele eisen worden toegepast als het gaat om duurzaamheid. Maar bij de verdere uitwerking zal worden bekeken welke mogelijkheden er zijn qua verdere verduurzaming. Ook een beheer(s)plan dient nog verder te worden uitgewerkt, bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van de openbare ruimte. De voorzitter concludeert dat de standpunten ten aanzien van deze Beslisnota voldoende uiteen zijn gezet. Hij constateert dat er mogelijk amendementen en moties worden ingediend als het gaat om parkeren, beheersplan, duurzaamheid, beschikking van de provincie en betrokkenheid van derden bij de nadere uitwerking van het plan. Om zo veel als mogelijk is te kunnen voldoen aan de eis van de provincie m.b.t. een besluit voor 1 juli 2012, wordt er op maandag 2 juli 19.00 uur een extra Besluitvormingsronde belegd.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Ziet er prachtig uit moet ik zeggen. Beter dan hoe het er nu uit ziet met die taxi centrale en dergelijke, de binnnenkomst vanaf de A28 ziet er nu niet uit nu niet uit Pannenkoekendijk en omgev. Goed dat daar aandacht aan word gegeven.


    Maak melding

  2. Jammer dat het dan weer zo kneuterig wordt. Durf eens omhoog te bouwen, deze 3 gebouwen passen ook wel in 1 hoger gebouw zodat er ruimte overblijft voor andere voorzieningen.


    Maak melding

Reageer