Samenwerking voor begeleiding ‘zorgleerlingen’

Zwolle – De Gereformeerde Hogeschool (GH) in Zwolle en OptiMent, onderdeel van Eleos, gaan samenwerken op het gebied van de preventieve zorg. De Educatieve Academie van de GH en OptiMent (eerstelijnspsychologische hulp, preventie en dienstverlening) bogen zich al eerder over de vraag hoe onderwijs en jeugdzorg beter op elkaar kunnen aansluiten. De samenwerking is erop gericht beter en preventief zogenoemde ‘zorgleerlingen’ te begeleiden.

De GH en OptiMent hebben elkaar gevonden in de uitdaging om aan te sluiten op de kaders van Passend Onderwijs. Beide instellingen willen die kaders in samenhang uitwerken naar natuurlijke, vanzelfsprekende leefroutes van kinderen, ouders en opvoeders. De school is een belangrijke plaats waar informatie wordt verzameld over de ontwikkeling van kinderen. Die informatie kan er met de juiste afstemming voor zorgen dat problemen vroegtijdig worden gesignaleerd. Op die manier kunnen zorgadviesteams van het onderwijs, het preventief jeugdbeleid en de jeugdzorg passende begeleiding bieden.


Kind centraal
“We willen nascholing aanbieden aan onderwijzend personeel gericht op vroegtijdige signalering” aldus Jaap Modderman, directeur Educatieve Academie. “Concreet betekent dit het bieden van lichte interventieprogramma’s, trainingen in omgaan met autisme, ADHD, gedrags-problematieken voor kinderen, ouders en leraren. De al bestaande trainingsprogramma’s op het gebied van angst en depressie: ‘Kind en trauma’, ‘Jij en scheiding’ en ‘Als muren konden praten’ komen via deze samenwerking nog beter voor het onderwijs beschikbaar. De Educatieve Academie wil daarmee het onderwijs ontschotten. Het accent komt nu daadwerkelijk te liggen op de ketenbenadering. Hierin staat het kind centraal”. EerstelijnsOptiMent is een onderdeel van Eleos waar men terecht kan voor preventie en eerstelijns psychologische hulp. Door de korte lijnen is ook bij zwaardere problematiek bij leerlingen de lijn naar tweedelijns zorg bij Eleos geborgd. Albert Tahaparij, manager OptiMent over de samenwerking: “Doordat we als onderwijs en zorg de handen ineen slaan, kunnen we ervoor zorgen dat de leerling die een steun in de rug nodig heeft, dat op het juiste moment ook kan krijgen. We staan voor vroegtijdig, snel en kortdurend met korte lijnen naar meer gespecialiseerde behandeling als dat nodig is”. Met de behandelpraktijk rondom Dyslexiezorg timmert de Educatieve Academie van de GH hard aan de weg om taalleeszorg aan leerlingen op de school zelf aan te bieden. Door de samenwerking met OptiMent kan nu óók de jeugdzorg voor kinderen in de klas een plek krijgen. “We geven niet alleen leerkrachten adequate nascholing, maar verzorgen ook trainingen voor kinderen”, aldus Modderman. “Met deze samenwerking willen we samen met OptiMent onderwijs en jeugdzorg dichter bij elkaar brengen. Samen hebben wij de kwaliteiten in huis om leerkrachten en ouders een toegevoegde waarde in zorg te bieden. Daarnaast kan de kennis bij OptiMent zorgen voor actuele doorvertaling naar onze pabostudenten in de opleiding Pabo”.IntegratieIn het regeerakkoord is opgenomen dat de jeugdzorg moet integreren tot een stelsel voor hulp aan jeugdigen en gezinnen. Alle taken op het gebied van jeugdzorg worden gefaseerd overgeheveld naar de gemeenten. Om een eerste stap te zetten in samenwerking met het onderwijs wordt op 2 juli de samenwerking tussen beide instanties bekrachtigd met de ondertekening van een intentieverklaring op de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle.

Artikel delen: