Vragen rond bestemmingsplan basisscholen

De bewoners van de Staatssecretarislaan hebben de VVD Zwolle ingelicht over de perikelen omtrent de bouw- en sloopvergunningen, en met name het proces van de gemeente en haar partners daar omheen, van de basisscholen De IJsselhof en De Klokbeker. Dat uitbreiding van deze scholen nodig is om het sterk gegroeide aantal leerlingen te kunnen huisvesten staat buiten kijf. Ook wat de bewoners betreft. Over het proces rondom de uitbreiding, mede als gevolg van het toevoegen van extra functies, is veel onduidelijkheid.

De uitbreiding van deze scholen had een goed voorbeeld van “samen maken we de stad” kunnen zijn, zegt de VVD. “Dit is echter om meerdere redenen (onder andere onduidelijkheid, niet nakomen van beloftes, eenzijdige communicatie) niet gelukt. Zo is om nog onduidelijke redenen de bestemming –van alleen onderwijs naar onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang– gewijzigd.” VVD:  “Het college heeft echter niet gekozen voor het opstarten van een procedure om te komen tot een nieuw bestemmingsplan. Plannen worden daarentegen los van elkaar behandelt. Bovendien wijzigen de plannen elke keer. Zo wordt direct na een uitspraak van de rechter  gekozen voor een aangepaste bouwaanvraag, waarbij de extra functies weer zijn geschrapt. Deze flexibiliteit is er niet ten aanzien van aangedragen alternatieven. Door omwonenden aangedragen alternatieven worden niet verder uitgewerkt.”

De VVD vindt dat een duidelijk beeld over de ontwikkelingen rondom de genoemde scholen ontbreekt. Zeker nu er sprake is van het herontwikkelen van scholen, het toestaan van de mogelijkheid nieuwe functies toe te voegen en de plannen van de gemeente met het nabijgelegen woonwagenkamp. Hierover heeft de VVD een aantal  vragen.

1.       De bewoners zijn uitgegaan van tijdelijke uitbreiding d.m.v. noodlokalen. In eerste instantie is dit ook zo gecommuniceerd (notulen 20 april 1999). Vanaf wanneer en op welke manier heeft de gemeente deze wijzigingen in tijd en bestemming aan de bewoners doorgegeven?

2.       Waarom heeft de gemeente niet gekozen voor een volwaardige bestemmingsplanprocedure, ook niet nadat de rechter heeft bepaald dat de vergunning niet rechtmatig verleend is.

3.       Welke alternatieven, die door deze klankbordgroep zijn aangedragen, zijn onderzocht, op basis van welke criteria en wat was hiervan de uitkomst?

4.       De bouwplannen worden los van elkaar behandeld, terwijl er sprake is van de ontwikkeling van een totaal gebied. Waarom wordt niet gekozen voor het ontwikkelen van een integrale gebiedsvisie

Waarom is de raad niet eerder en vanuit de kant van uw college betrokken bij dit proces?

Rene de Heer

VVD Zwolle

Artikel delen:
Reactie 1
 1. Persbericht VVD Zwolle:

  Agenderingsverzoek bouwvergunning De IJsselhof en De Klokbeker

  De bewoners van de Staatssecretarislaan maken zich ongerust over de bouw- en sloopvergunningen, en met name het proces van de gemeente en haar partners daar omheen, van de basisscholen De IJsselhof en De Klokbeker. Dat uitbreiding van deze scholen nodig is om het sterk gegroeide aantal leerlingen te kunnen huisvesten staat buiten kijf. Ook wat de bewoners betreft. Over het proces rondom de uitbreiding, mede als gevolg van het toevoegen van extra functies, is veel onduidelijkheid. De VVD heeft hierover mondelinge vragen gesteld. Na beantwoording van de vragen is nog steeds veel onduidelijkheid over de stand van zaken, het verloop van het proces en de inspraakmogelijkheden voor omwonenden. De VVD Zwolle hecht veel waarde aan een zorgvuldig proces als het gaat om ruimtelijke ingrepen met veel impact en wil hierover in de commissie Ruimte met de andere raadsfracties in debat. Daarom verzoekt de fractie van de VVD de agendacommissie de ontwikkelingen rondom de bouw van De IJsselhof en De Klokbeker te agenderen in de eerstvolgende commissie ruimte. Hiervoor hebben wij de volgende onderbouwing:

  – het college wil door middel van een artikel 19 lid 3 procedure de bouwvergunning door laten gaan. De VVD vreest dat hierdoor stappen worden genomen die op een later tijdstip niet meer terug te draaien zijn;
  – het college is van onderwijs met een groot aantal plusvoorzieningen, teruggegaan naar alleen onderwijs, terwijl het bouwvolume hierbij niet is teruggedraaid. De VVD vreest dat via een artikel 19 lid 1 procedure of binnenplanse vrijstelling de bouwplannen uiteindelijk alsnog opgeplust zullen worden, zonder dat hiervoor een integrale visie op het totale gebied is neergelegd;
  – het college geeft aan veiligheid, voedingsgebied en kosten als criteria te hebben genomen voor de weging van de aangedragen alternatieven door de klankbordgroep. De VVD vraagt zich af of de door het college voorgestelde locatie de meest veilige is voor de leerlingen en de omwonenden (bijna 800 leerlingen die â????s ochtends tegelijk in ?©?©n straat met de auto worden afgezet dan wel aan komen fietsen of wandelen), wat het college als voedingsgebied ziet (wetende dat de leerlingen niet alleen uit de wijk zelf komen, maar ook vanuit aangrenzende wijken met daarin eigen basisscholen) en of het kosten aspect (uitkopen grond Electrabel aan de IJsselcentraleweg, waar nu de huidige noodlokalen van De Klokbeker zijn gestationeerd) voor het college niet het enige criterium is.
  – het college behandelt de bouwplannen apart van elkaar, terwijl de uitkomst â??⤽twee scholen en een nieuw te bouwen sportzaal op ?©?©n terreinâ??⤽ duidelijk als ?©?©n wordt vertaald. De VVD is van mening dat een dergelijk plan op basis van een integrale visie met buurt en raad besproken dient te worden. Alleen dan kan een zorgvuldige afweging van belangen plaatsvinden. Ook de rechter is deze mening toegedaan en heeft de bouwvergunning geschorst. Nu lijkt het belang van behoefte aan ruimte voor het openbaar onderwijs bovengeschikt te zijn aan de belangen van omwonenden en de ontwikkeling van dit gebied in het totaal van Zwolle Zuid. Het feit dat het college naast het bouwen van twee nieuwe scholen en een sportzaal tegelijkertijd bezig is met de uitbreiding van het tussenliggende woonwagenkamp onderstreept nog eens de noodzaak voor een integrale aanpak.

  De VVD wil het bouwplan IJsselhof en Klokbeker agenderen voor de commissie ruimte van 18 juni 2007. De behandeling voor de zomer wil de VVD om te voorkomen dat in de zomer onomkeerbare stappen genomen worden. Uitstel van behandeling is wat de VVD betreft alleen mogelijk als het college besluit de verdere procedure stop te zetten totdat het debat in de raad heeft plaatsgevonden.

  Voor de voorbereiding op het debat wil de VVD inzicht in de volgende stukken:
  – De notulen van de verschillende informatiebijeenkomsten met de omwonenden en de klankbordgroep
  – Het onderzoek dat de gemeente heeft uitgevoerd naar de aangedragen alternatieven en de door het college voorgestelde locatie waarin duidelijk wordt op basis van welke criteria het onderzoek heeft plaats gevonden en op basis van welke argumenten is gekomen tot het aanwijzen van de huidige locatie.

  Namens de VVD fractie,

  Gerrit van der Kooy, Annebeth Westra, Ren?© de Heer  ⚠️ Meld

Reageer