Gemeente Zwolle, gemeente met laagste ziekteverzuim

Het ziekteverzuim van medewerkers van de gemeente Zwolle is weer gedaald. Samen met Den Bosch staat de gemeente Zwolle aan top van alle gemeentes met 100.000 of meer inwoners. Bij beide gemeentes bedraagt het ziekteverzuimpercentage over 2006 4,5%. In 2005 scoorden Zwolle en Den Bosch ook samen als beste met een percentage van 5,2%. Henk Achtereekte, hoofd HRM is tevreden over de eerste plaats maar vooral dat het ziekteverzuim in 2006 weer is gedaald. ‘In 2001 bedroeg het percentage nog 9,2%, dat betekent dat het percentage inmiddels is gehalveerd. We hebben sindsdien een pakket aan maatregelen genomen om het ziekteverzuim terug te dringen. Ons huidige personeelsbeleid is er op gericht het beste uit mensen te halen.’

Het Zwolse personeelsbeleid gaat uit van het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Investeren in medewerkers is één van de speerpunten in het personeelsbeleid. Het leidinggeven is gericht is op betrokkenheid, gedeelde verantwoordelijkheid en het creëren van goede arbeidsomstandigheden en een klimaat waarbinnen mensen het beste uit zichzelf halen. Het doel hiervan is een tevreden medewerker en het voorkomen van verzuim.

Die eigen verantwoordelijkheid wordt ook benadrukt als een medewerker ziek is. Henk Achtereekte vult aan: ‘Vooral bespreken waar een medewerker wel toe in staat is en motiveren de draad weer zo spoedig mogelijk op te pakken. Onderzoek door de bedrijfsarts wijst uit dat hoe langer een medewerker uit het arbeidsproces is, hoe moeilijker het is om weer een start te maken.’

Het aantal keren dat een medewerker zich ziek meldt is afgenomen. Medewerkers melden zich niet meer zo gemakkelijk ziek, nemen daarin ook de eigen verantwoordelijkheid. Opvallend is dat het kortdurende verzuim is afgenomen. Dat verklaart waarom de gemiddelde duur van het verzuim is toegenomen. Het meest in het oog springt het verzuim vanwege klachten vanwege motorische en psychische aard. RSI-klachten nemen inmiddels af omdat een RSI-consulent toeziet op een goede werkhouding. Medewerkers met een fysiek beroep krijgen onder andere instructies om verantwoord te tillen en ook zijn er technische hulpmiddelen ingezet om de medewerkers te ontlasten.

Oorzaken van psychische klachten zijn terug te vinden in werkdruk, stress en problemen met de leidinggevende. Om de klachten tijdig te signaleren voert de leidinggevende jaarlijks tenminste drie gesprekken met de medewerker en is er aandacht voor de werkomstandigheden, werkdruk, samenwerking en onvrede. Trainingen zoals effectiviteitstrainingen, stresshantering en balans zoeken tussen privé en werk zijn daarop een goede aanvulling. 

De bedrijfsarts heeft een belangrijke rol gespeeld in het onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers. De bedrijfsarts kan door zijn positie en het vertrouwelijke karakter van de contacten de medewerkers, als daar aanleiding toe is, uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Daardoor is een beter inzicht verkregen in de redenen en oorzaken van het verzuim. Zowel voor de individuele medewerker als voor de organisatie kunnen daardoor effectieve verbeterplannen worden opgesteld. Medio maart worden de eerste resultaten voor verbeterplannen verwacht.

Henk Achtereekte: ‘Op alle fronten gaat het beter. De organisatie is in beweging, de goede richting op. Ik spreek de ambitie uit dat het ziekteverzuim verder daalt naar 3,5%, dat moet haalbaar zijn.’

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer