CDA heeft hart voor het platteland

Zwolle – De CDA-Statenfractie Overijssel zegt duidelijk voor ogen te hebben hoe ze de bewoners en ondernemers op het platteland kan ondersteunen om zo goed mogelijk te kunnen wonen en werken. "De leefbaarheid van het platteland is hierbij van groot belang. Hiermee nauw verbonden is de CDA-waarde rentmeesterschap, waarmee beoogt wordt het landelijk gebied in Overijssel met trots door te kunnen geven aan de volgende generaties."

CDA Zwolle.jpg 

Een van de onderwerpen die het CDA zal aansnijden tijdens het debat Landelijk Gebied dat woensdagmiddag 19 september plaatsvindt in het provinciehuis in Zwolle is het benutten van vrijkomende agrarische gebouwen. Wanneer agrarische ondernemers stoppen, verliezen de bedrijfsgebouwen met woning hun functionaliteit. Burgers die op het platteland gaan wonen, kunnen in deze zogenoemde plattelandswoningen trekken en ondernemers van buitenaf kunnen hier inkomsten genereren voor andere economische activiteiten, zoals recreatie, zorg, energieopwekking en natuurbeheer. De leefbaarheid op het platteland van Overijssel wordt hiermee gestimuleerd en dat is voor het CDA een belangrijke waarde.

Niet voor niets heeft het CDA onlangs een “Manifest Leefbaar Platteland” gepresenteerd waarin gesteld wordt dat we waarde hechten aan een gezamenlijke opbouw van een gemeenschap waarbij mensen omzien naar elkaar. We moeten het tenslotte samen doen op het platteland. Een andere mogelijkheid is om de vrijkomende agrarische, vaak asbesthoudende bebouwing te slopen. Hiermee wordt de kwaliteit van het landschap verbeterd en kan de grondeigenaar bijvoorbeeld een nieuwe woning op de vrijgekomen grond realiseren.

Platteland en natuur

Het landelijk gebied bestaat uit enerzijds de natuur en anderzijds het platteland met onder andere agrarische activiteiten. Het CDA is voornemens om plattelandsbewoners en natuurbeschermers nader tot elkaar te brengen, door particulieren, agrariërs en natuurverenigingen de kans te geven om natuurbeheerder te worden. Van oudsher viel deze taak automatisch onder terrein beherende organisaties, zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Particulieren, agrariërs en natuurverenigingen hebben de kennis en kunde om de natuur dicht bij huis kwalitatief goed te beheren en kunnen dit daardoor vaak ook goedkoper ten uitvoer brengen. Dit biedt tevens mogelijkheden om samen de gestelde natuurdoelen te bereiken.

Binnen het verhaal omtrent Natura2000, hebben veel agrarische ondernemers te maken met aanpassing van de bedrijfsvoering om aan de natuurdoelen te kunnen voldoen. Wat volgens het CDA momenteel onderbelicht wordt, zijn de sociaal-economische gevolgen die de te nemen maatregelen met zich meebrengen. Vaak zijn bedrijven genoodzaakt veel kosten te maken om zo natuurbeschermend mogelijk te kunnen werken of, in het ergste geval, moeten bedrijven zelfs stoppen. Of een gebied wel of niet toegewezen wordt als Natura2000-gebied is nu afhankelijk van de natuurdoelen, maar het CDA wil hier graag een sociaal-economische toets aan toevoegen.

Wanneer Natura2000 als gevolg heeft dat gronden van een agrarische ondernemer moeten worden opgekocht door de provinciale overheid, vindt het CDA dat instrumenten als kavelruil moeten worden toegepast om landbouwbedrijven voldoende perspectief te laten houden voor de toekomst. Het CDA is ook duidelijk in haar mening over de Natura2000-gebieden. In het voorjaar van 2013 moet er duidelijkheid zijn voor de bewoners van het platteland over de te nemen maatregelingen in het kader van de gestelde natuurdoelen.

Belangstellenden zijn van harte welkom om het debat op woensdag 19 september vanaf 14:00 uur in het Provinciehuis in Zwolle bij te wonen.

Artikel delen: