Nieuwe basis vastgoedprogramma’s Zwolle

Zwolle – Zwolle inventariseert hoe de Overijsselse hoofdstad zo goed mogelijk om kan gaan met de veranderde vraag naar (met name) woningbouw- en bedrijfslocaties. Begin dit jaar hebben burgemeester en wethouders al opdracht gegeven te onderzoeken hoe de blijvend veranderde marktvraag zo goed mogelijk opgevangen kan worden. Inmiddels zijn ook al (deel)maatregelen genomen, bijvoorbeeld voor de vraag naar kantoren.

Burgemeester en wethouders verwachten later dit jaar, in samenspraak met onder meer de gemeenteraad, helder te hebben hoe Zwolle in de toekomst zo effectief mogelijk om kan gaan met de veranderde marktvraag. De economische tegenwind vanaf 2008 is algemeen in eerste instantie gezien als een tijdelijke dip. Zwolle heeft daarop gereageerd met jaarlijkse bijstellingen, bijvoorbeeld in programma-actualisaties en in bijstellingen voor bijvoorbeeld Voorsterpoort. Sinds vorig jaar is duidelijk dat door de duur en diepte van de economische crisis ook in Zwolle op korte en lange termijn maatregelen genomen moeten worden om de gevolgen op de verschillende ontwikkelingsprogramma’s in de stad op te vangen.

Nieuwe basis

Bijvoorbeeld in de MeerjarenPrognose Vastgoed heeft dat al geleid tot aanpassing van de toekomstverwachtingen. Het college heeft begin dit jaar opdracht gegeven tot een diepgaande analyse van de marktvraag naar woningen, kantoren, bedrijven, winkels en leisure. Doel is deze aanpak is om een nieuwe basis te leggen voor de Zwolse programmeringen. De beschikbare ruimte voor de bouw van woningen en kantoren zal in de voorzienbare toekomst minder snel benut worden dan eerder gepland op basis van de bestaande vraag. Zwolle verwacht binnenkort duidelijk te hebben hoe de veranderde vraag zo effectief mogelijk opgevangen kan worden.

Evenwicht

De afgelopen periode is gebruikt om een analyse te maken van de vraag in Zwolle naar woningen, kantoren, bedrijventerreinen, detailhandel en commerciële vrijetijdsvoorzieningen. De vraag en de ruimtelijke mogelijkheden zijn vervolgens met elkaar vergeleken. Burgemeester en wethouders stellen nu voor om die vergelijking tussen vraag en aanbod te bespreken met de gemeenteraad en partners in de stad. De verwachting is dat nog voor het einde van het jaar een gezamenlijk besluit genomen kan worden hoe Zwolle zo verstandig mogelijk vraag en ruimtelijke planning weer in evenwicht kan brengen.

Actueel

Op de website van de gemeente Zwolle (www.zwolle.nl) zijn de actuele analyses van kwantitatieve (‘hoeveel’) en kwalitatieve (‘welke soort’) vraag en aanbod in de Overijsselse hoofdstad in te zien.

De analyses maken duidelijke dat de crisis gevolgen heeft voor alle ontwikkelingsprogramma’s.

Voor detailhandel en de leisuresector zijn recent al nieuwe beleidskaders gemaakt. Hierin zijn de meest actuele gegevens verwerkt en bepaalt voortdurende monitoring of bijstelling noodzakelijk is. Voor bedrijfsterreinen is sprake van verminderde uitgifte en een behoorlijke ruimtelijke mogelijkheden. Een nadere analyse is nodig om te kijken of er in kwaliteit of kwantiteit van het bestaande aanbod wijzigingen nodig zijn. De kantorenmarkt is volledig veranderd. Hier is in de afgelopen jaren op geanticipeerd door grote delen van de kantoorprogrammering uit gemeentelijke exploitaties te halen en door de programmering te halveren. Verder is er actief sprake van leegstandsmanagement. De ontwikkelingen op de kantorenmarkt (zoals het nieuwe werken, de aantrekkingskracht van de binnenstadsschil als vestigingslocatie en de ontwikkeling van bestaande locaties) vragen blijvend om monitoring en het maken van keuzes.

De woningbouwprogramma’s kennen het meest grillige verloop. Ten opzichte van de (toekomstige) groei van de stad heeft Zwolle voldoende woningen in de programmering. Maar de programmering die de komende tijd op stapel staat laat een behoorlijk overschot zien. Dat heeft te maken met een langdurige uitval van de vraag. Daarnaast is de vraag ook kwalitatief veranderd bijvoorbeeld door minder vraag naar appartementen en meer naar huurwoningen. Daarnaast is er nu meer behoefte aan wonen nabij de binnenstad ontstaan. Factor daarbij is dat de woningbouw sterk beïnvloed wordt door de nog te maken landelijke politieke keuzes. Al met al zorgt dat voor een onzekere markt die gevolgen heeft voor de actuele woningbouwprogramma’s, ook in Zwolle.

Gemeenteraad

De Zwolse gemeenteraad buigt zich op maandag 8 oktober over het dossier, tijdens een informatief raadsplein. Partners uit de stad evenals geïnteresseerde burgers zijn daarvoor van harte uitgenodigd.

Artikel delen: