Fouten bij herverdeling geld dak- en thuislozen

De Raad voor de financiële verhoudingen komt tot de conclusie dat het op dit moment onverantwoord is om op basis van de in het rapport gepresenteerde verdeelmodellen over te gaan tot een structurele herverdeling van middelen voor de maatschappelijke opvang en het verslavingsbeleid voor de centrumgemeenten.

De G27, een samenwerkingsverband van 27 middelgrote gemeenten die betrokken zijn bij het Grote Steden Beleid, is verheugd over het oordeel van de Raad. Het oordeel van de Raad komt in hoge mate overeen met de door de G27 geuite bezwaren. De Raad uit kritiek bij de betrouwbaarheid van de gegevens, inhoudelijke onderbouwing van de modellen, en wijst op enkele storende fouten. De grondslag voor een herverdeling van middelen is met dit advies nu weggevallen. De staatssecretaris kan naar de mening van de G27 niet anders besluiten dan vooralsnog de huidige verdeling in stand te houden. Lees verder…

Onlangs presenteerde het ministerie van VWS een onderzoeksrapport naar een nieuwe verdeling van de rijksmiddelen voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg onder alle centrumgemeenten. De G27 heeft, in een overleg met staatssecretaris Bussemaker op 19 april 2007, aangegeven het onderzoek niet geschikt te vinden om te gebruiken voor besluitvorming. Namens de G27 werd dit standpunt verwoord door voorzitter, burgemeester Meijer (Zwolle) en de wethouders Dannenberg (Zwolle) en Van Zutphen (Heerlen). In reactie hierop bood de staatssecretaris aan de Raad voor de financiële verhoudingen een second opinion te laten doen naar de methodiek van het onderzoek.

G27 woordvoerder wethouder Erik Dannenberg uit zijn gevoel aldus: “Ik neem aan dat de dreigende korting op het rijksbudget op basis van dit ondeugdelijk rapport nu van de baan is. Wat nu voor lag betekende afbraak van voorzieningen, met als gevolg dat honderden dak- en thuislozen hun heil weer onder bruggen en in portieken zouden moeten gaan zoeken. De logica achter de uitkomsten van het onderzoek is niet te achterhalen. Die mening blijkt nu ook de Raad voor de financiële verhoudingen toegedaan. Ik ben benieuwd naar de reactie van de staatssecretaris. Wat mij betreft gaan we snel het gesprek aan hoe Rijk en centrumgemeenten sámen de maatschappelijke opvang in Nederland verder kunnen verbeteren. Daarbij zal VWS ook de ongelijke inzet vanuit de AWBZ in deze sector moeten rechttrekken. De gemeenten hebben de ambitie om te komen tot een Stedelijk Kompas, waarbij alle dak en thuislozen voor 2014 persoonlijke hulp wordt aangeboden”.

Artikel delen:

Reageer