Samen werken aan gezonde, weerbare kinderen

Zwolle – De jeugd heeft de toekomst, daarom zet de gemeente Zwolle, in samenwerking met de partners, in op een geslaagde schoolloopbaan, weerbare kinderen en ouders, een omgeving die stimuleert en een ondersteuning als dat nodig is. Dit vormt de leidraad van de nota jeugdbeleid 2012 die na inspraak van inwoners en belangenbehartigers nu door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

“Zwolle heeft veel jongeren met potentie en energie, daar mogen we als stad blij mee zijn”, aldus wethouder Filip van As. “Jongeren moeten hun talenten kunnen ontdekken en verder ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat kinderen weerbaar en gezond zijn.”’ In de nota jeugdbeleid ‘De toekomst van Zwolle’ is de ambitie van gemeente en partners vastgelegd om samen verbeteringen te realiseren en daarmee een gezonde ontwikkeling van de Zwolse jeugd bevorderen. De nota is samen met scholen en instellingen die werken met jeugd en de Jongerenraad opgesteld en ter inspraak voorgelegd aan de Zwolse bevolking en aan de adviesraden Wmo, Integratieraad. Wethouder van As licht toe: “Een positieve toekomst creëren voor jeugd doe je samen. Samenwerking is gewenst en noodzakelijk, want de opgaven zijn vaak groter en breder dan de reikwijdte van de gemeente en afzonderlijke partners en vereist deskundigheid van alle betrokken partijen.”

Inspraak

De gemeente Zwolle hecht grote waarde aan de inbreng van direct betrokkenen zoals ouders en jongeren en hun belangenbehartigers. ”Om goed in te spelen op behoeften van ouders en jongeren en op maatschappelijke ontwikkelingen hebben we de nota ter inspraak voorgelegd. In de definitieve nota die voorgelegd wordt aan de gemeenteraad, zijn de ingebrachte reacties en adviezen verwerkt. Van As: “Samen met bijvoorbeeld de Jongerenraad gaan we kijken hoe we jongeren in de uitvoering meer kunnen betrekken. De integratieraad adviseert het college om ruimte te geven aan maatwerk per doelgroep, wijk of leeftijdsgroep. Het kan niet anders dan dat we rekening houden met de verschillen van mensen.”

De nota vormt de inhoudelijke agenda voor het jeugdbeleid, die ook samen met partners, ouders en jongeren verder wordt uitgewerkt. De nota en de inspraakreacties zijn in te zien op www.zwolle.nl/jeugd. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over de nota jeugdbeleid.

Artikel delen: