Zwolle blijft verantwoord investeren

Zwolle – Zwolle zet ook voor 2013 in op behoedzaam financieel beleid. De gemeente blijft met een investeringsprogramma de kwaliteiten van de Overijsselse hoofdstad versterken. Er wordt daarbij onder meer ingezet op solide sociaal beleid dat ervoor zorgt dat iedereen mee kan doen. En op de bereikbaarheid van de stad. Tegelijkertijd houdt Zwolle in de begroting van 2013 rekening met de moeilijke economische en financiële omstandigheden.

Zwolle staat er goed voor. De investeringen die de afgelopen jaren in de stad zijn gedaan komen zowel de inwoners van de stad als bedrijven en bezoekers ten goede. De Overijsselse hoofdstad staat landelijk inmiddels bekend als een gastvrije, goed bereikbare (woon)plaats met een aansprekend economisch klimaat. Ook dit jaar is de aantrekkelijkheid van Zwolle weer vergroot. Zo is er het nieuwe zwembad De Vrolijkheid, wordt binnenkort de Hanzelijn in gebruik genomen, vordert de nieuwbouw van het Isala ziekenhuis en staan er bijzondere culturele ontwikkelingen op stapel met aanstaande openingen van een centrum voor cultuurbeleving in de Broerenkerk en de spectaculaire uitbreiding van museum De Fundatie. Poppodium Hedon en wijkcentrum ’t Anker realiseren nieuwbouw. Eind dit jaar wordt de Ceintuurbaan opgeleverd, waarmee de capaciteit van het noordelijk deel van de Zwolse buitenring ook klaar is voor de toekomst. Waar mogelijk kiezen burgemeester en wethouders ook in 2013 voor het ondersteunen van dergelijke initiatieven.

In de door burgemeester en wethouders gepresenteerde begroting van Zwolle voor 2013 wordt ook rekening gehouden met extra financiële voorzieningen die noodzakelijk zijn door de afgenomen en veranderde vraag naar met name woningbouw- en kantoorlocaties. Al langer werkt het college, samen met de gemeenteraad en partners in de stad, aan maatregelen om de veranderde marktvraag op te vangen.
Financiële onzekerheid kent Zwolle ook nog waar het gaat om het rijksbeleid: het is nog onduidelijk met welke bezuinigingen van de nieuw te vormen regering de gemeente te maken krijgt.

In de begroting van 2013 heeft Zwolle zowel voor de korte als voor de langere termijn buffers opgenomen om noodzakelijke maatregelen te kunnen nemen. In de zogenoemde Perspectiefnota die volgend voorjaar gepresenteerd wordt kan naar verwachting met meer zekerheid aangegeven worden welke bezuinigingen noodzakelijk zijn. Dan zijn zowel de uitkomsten van de Zwolse heroriëntatie op de gemeentelijke vastgoedprogramma’s bekend als de aard en omvang van de bezuinigingen door de nieuwe regering.

Naast al te rekenen met deze te verwachten financiële tegenwind blijft Zwolle ook investeren in de kansen die college en gemeenteraad zien in de stad. Al eerder heeft de provinciehoofdstad een Stadsinvesteringsfonds ingesteld van ruim 6 miljoen euro om te kunnen blijven bouwen aan een sterk en kwalitatief hoogwaardig Zwolle. In de laatste Perspectiefnota is bovendien een miljoen euro gereserveerd voor incidentele bestedingen. Dit bedrag, stelt het college voor, hoeft niet volledig besteed te worden. Om het weerstandsvermogen van de gemeente verder te versterken kan 175 duizend euro van dat bedrag aan de algemene concernreserve worden toegevoegd.

Investeringen die in 2013 gedaan kunnen worden zijn onder meer in het organiseren van het proces om de toekomstige gebiedsontwikkeling van de Spoorzone na de ingebruikname van de Hanzelijn mogelijk te maken. Daar is 3,5 ton voor beschikbaar. Verder wordt geïnvesteerd in initiatieven om de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad en het gebied direct rond het centrum te waarborgen. Van belang blijft wat het college betreft ook de Regio Zwolle, het samenwerkingsverband van 16 gemeenten in dit deel van het land. Om de ambities voor de (digitale) dienstverlening aan burgers en bedrijven waar te maken is ook geld beschikbaar voor ICT, in 2013 in totaal 2 ton.

Zwolle kent een goede financiële basis. De zogenoemde BeleidsRapportage (Berap) van de gemeente heeft een positief resultaat. Het structurele perspectief van de gemeente tot 2016 is positief. Alleen in 2013 is een tekort van 1,3 miljoen euro, dat incidenteel opgevangen wordt uit eerder gereserveerde incidentele middelen ter grootte van 5 miljoen. Die buffer is bij de Perspectienota ingesteld om de verwachte gevolgen van het rijksbeleid op te vangen. Het structureel perspectief tot 2016 laat momenteel voor dat jaar een overschot van 1,3 miljoen euro zien. Daarnaast is structureel nog een bedrag van 3,5 miljoen euro beschikbaar voor het opvangen van de te verwachten decentralisaties van taken van het rijk naar de gemeenten en voor effecten van rijksbeleid op het sociaal domein.

Zwolle geeft aan met de actuele meerjarenraming te voldoen aan de eisen die de provincie stelt aan gemeentelijke begrotingen.

De Zwolse gemeenteraad spreekt zich op vrijdag 9 november uit over de begroting 2013. Inwoners van Zwolle kunnen de raad laten weten wat zij van de plannen vindt. Daarvoor is tijdens het Raadsplein van 5 november tijd ingeruimd. Tussen 19.00 en 19.30 uur is er een inspraakronde. Iedereen die dat wenst kan de gemeenteraad in maximaal 5 minuten toespreken. U dient zich hiervoor wel aan te melden. Dat kan tot uiterlijk vrijdag 2 november 10.00 uur. Stuur een mail naar raadsgriffie@zwolle of bel met telefoonnummer (038) 498 21 81.

Artikel delen: