Samenwerking voor Leger des Heils en Landstede

Zwolle – Het Leger de Heils en Landstede gaan een partnerschap aan met de intentie intensief gebruik te maken van een zo breed mogelijk scala aan producten en diensten van beide partners met het doel elkaar te versterken, te ondersteunen en zo een meerwaarde te creëren.

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Zonder onderscheid des persoons verleent zij materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op hun doen. Er wordt gewerkt vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Het Leger des Heils doet een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven. Landstede is een ondernemende organisatie, die midden in de maatschappij staat. De organisatie biedt diensten aan op het gebied van beroepsopleidingen, voortgezet onderwijs en opleidingen voor volwassenen en ook op het gebied van welzijn, kinderopvang en kringloop. De samenwerking van de partners richt zich op het uitwisselen van kennis, expertise en ervaring op het brede gebied onderwijs, zorg en welzijn. Voor Landstede is met name het realiseren van leerwerkplaatsen van belang en het kunnen bijdragen aan enerzijds de maatschappelijke doelstellingen van het Leger de Heils en anderzijds aan de onderwijsdoelstellingen van Landstede.

De samenwerking houdt een wederzijdse betrokkenheid van de medewerkers van het Leger des Heils en de medewerkers en studenten van de onderwijsinstelling. Voor de organisatorische verankering van de samenwerking is een organisatiestructuur opgezet. Jaarlijks worden de afgesproken activiteiten geëvalueerd en worden afspraken gemaakt over programmering van activiteiten voor het volgend jaar.

De partners werken op een tweetal hoofdgebieden met elkaar samen:

-de verrijking van het dienstenaanbod aan cliënten van het Leger des Heils

-het bieden van werkervaring aan studenten

De partners stellen per thema een plan van aanpak op, waarin doelen en activiteiten worden benoemd en vastgelegd. Per thema is iemand verantwoordelijk voor het vorm geven aan en uitvoeren van de bij het thema afgesproken activiteiten. Daarbij valt te denken aan: Ontwikkeling activiteiten, gericht op activering van cliënten van het Leger des Heils op gebied van vrije tijd besteding.

Dat zijn bijvoorbeeld:
– Activiteiten gericht op sport en spel, op expressie (dans, drama, muziek, schilderen) en op het gebied van kunst en cultuur.
-Activiteiten die aansluiten bij de waarden/identiteit van Landstede: ontmoeting, zingeving, verantwoordelijkheid. Hierbij leggen we vanuit onze beider maatschappelijke betrokkenheid verbindingen, onderling en met de omgeving.

Communicatie

De partners zullen zich inzetten voor (gezamenlijke) publiciteit rondom projecten. Bij beide partners wordt actief melding gemaakt van de samenwerking door middel van de eigen dragers en uitingen. Ook bij de interne communicatie zal de samenwerking worden vermeld en door middel van bijzondere aanbiedingen worden uitgedragen en ondersteund.

Preferentie

Partners spreken uit elkaar als preferente partners te beschouwen. Voor Landstede betekent dat een inspanningsverplichting om kwalitatief goede studenten op leerwerktrajecten en stages bij het Leger des Heils te plaatsen en het Leger des Heils spreekt uit bij hun activiteiten in eerste plaats met Landstede te zullen samenwerken. De samenwerking wordt regelmatig geëvalueerd, waarbij wordt bepaald op welke gebieden over een weer van vraag en aanbod sprake is.

Artikel delen: