Watergangen klaar voor de winter

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland is bijna klaar met de maaiwerkzaamheden aan waterbodems en oevers van sloten, weteringen en kanalen in haar werkgebied. Dit betekent dat het maaiseizoen bijna voorbij is en de watergangen in West-Overijssels er schoon bij liggen. Dat is nodig, omdat met de winter in aantocht de neerslag toeneemt.

onderhoud_watergangen.jpg

Het waterschap voert maaiwerkzaamheden uit om te voorkomen dat watergangen dichtgroeien. Er moet voldoende water doorheen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging te voorkomen. Groot Salland maait ongeveer 2000 kilometer watergangen gemiddeld ruim twee keer per jaar. Onderhoud van de watergangen betekent dat waterplanten, riet, takken en vuil die de water aan- en afvoer belemmeren, worden verwijderd. Daarnaast worden zogeheten ‘duikers’ schoongemaakt. Dit zijn buizen die onder wegen of toegangsdammen lopen en zo watergangen met elkaar verbindt. Om watergangen voldoende op diepte te houden, voert het waterschap naast de maaiwerkzaamheden ook kleine baggerwerkzaamheden uit. Hiermee gaan medewerkers de komende maanden aan de slag. Tevens wordt onderhoud verricht aan gemalen, stuwen en bruggen én worden waterbergingen aangepakt, zodat ze weer optimaal de wintermaanden in gaan.

Tractoren, kranen en boten

Voor al deze werkzaamheden zet het waterschap eigen mensen met verschillende machines in. Voor de maaiwerkzaamheden worden small- en breedspoortractoren en hydraulische kranen ingezet. De smalspoortractoren zijn uitgerust met een maai/harkcombinatie om taluds te maaien. De breedspoortractoren en kranen worden ingezet voor het klepelen van de taluds en het maaien met een maaikorf voor de begroeiing onder water. Een maai-/veegboot is nodig voor het onderhouden van brede watergangen en grote vijvers.

In totaal heeft het Waterschap Groot Salland de verantwoordelijkheid over 4000 kilometer aan watergangen. Hiervan onderhoudt het zelf 2600 kilometer. De overige 1400 kilometer is in particulier bezit en moeten de eigenaren zelf onderhouden.

Bijzondere flora en fauna

Om rekening te houden met de Gedragscode Flora- en Faunawet worden tijdens de werkzaamheden bepaalde plekken ontzien. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties met bijzondere soorten flora, zoals kievitsbloemen en kruipend moerasscherm, en fauna, zoals bittervoorns, modderkruipers en diverse soorten vogels. Groot Salland werkt volgens de voorschriften van de door LNV goedgekeurde Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen. 

Voorkeursperioden

In deze Gedragscode Flora- en Faunawet zijn verschillende voorkeursperioden aangegeven voor het uitvoeren van het waterschapswerk. Voor het schoonmaken van watergangen geldt als voorkeursperiode 15 juli tot 1 november. In de perioden 1 juni tot 15 juli en 1 november tot 15 maart kunnen deze werkzaamheden alleen worden verricht wanneer tijdens de werkzaamheden goed wordt gelet op het instant houden van de planten, vogels en amfibieën. In de periode 15 maart tot 1 juni wordt alleen in uiterste noodzaak en met de nodige voorzorg onderhoud uitgevoerd. Redenen hiervoor zijn broedende vogels en vissen en amfibieën die eitjes afzetten.

Artikel delen: