Studiesucces groter door aandacht voor gezondheid

Zwolle – Hbo-studenten presteren beter als er op school aandacht is voor leefstijl en psychosociale problemen en als studenten een sterke band ervaren met de school. Onderzoek vanuit Project #FIVE (Fit en Veilig Windesheim) onder Windesheimstudenten heeft dit aangetoond.

Windesheim wil deze wetenschap inzetten voor betere begeleiding van studenten tijdens de opleiding om studieuitval en -vertraging te voorkomen. Op 12 november 2012 debatteren Tweede Kamerleden over dit onderwerp met studenten van Windesheim. Hoe is het gesteld met de fysieke en psychische gezondheid onder studenten en ervaren zij hun omgeving als veilig? Dat was de insteek van het onderzoek dat recent werd uitgevoerd onder studenten van Windesheim in Zwolle en Almere. Uit het onderzoek blijkt een duidelijke samenhang tussen studievertraging en zaken als obesitas, overmatig alcoholgebruik, angst en depressieve klachten en het ontbreken van een ‘wij-gevoel’, ofwel sociale cohesie. Dit verband is op deze schaal niet eerder aangetoond binnen het hoger onderwijs.

Samenhang problemen en studieresultaten
De onderzoeksresultaten zijn merendeels een afspiegeling van landelijke cijfers. Het innovatieve aan dit onderzoek is de constatering dat er een samenhang bestaat tussen gezondheids- en veiligheidsproblemen en een negatief studierendement. Projectleider Daniëlle Schwartz: ‘kabinetsbeleid dat zich richt op verbetering van studierendement in het hoger onderwijs, door een betere selectie naar niveau en motivatie aan de poort is te beperkt. Ook goed gemotiveerde en intelligente studenten kunnen uitvallen. Een goede begeleiding bij dergelijke problemen tijdens de studie kan studiesucces verhogen.’

Gebrek aan vergelijkingsmateriaal
Studentengegevens over gezondheid, middelengebruik en leefstijl in het algemeen van andere hogescholen en universiteiten ontbreken nog. Hoofdonderzoeker Jolien Smit-Dopmeijer: ‘Dat is jammer omdat we weten dat studenten door de vele veranderingen in hun leven een kwetsbare groep vormen. Bijvoorbeeld het gebruik van alcohol en drugs in deze leeftijdsklasse ligt aanmerkelijk hoger dan in het voortgezet onderwijs. Het vormt een belangrijke risicofactor voor onderwijsuitval en gezondheidsproblemen in de toekomst. Ik pleit dan ook voor landelijke monitoren, zoals het Peilstationsonderzoek van het Trimbos-instituut.’

Keuzes #FIVE onderbouwd

Project #FIVE, een initiatief van het kenniscentrum Gezond & Welzijn van hogeschool Windesheim, startte in 2011 met als doel verbetering van het studiesucces van studenten door het bieden van een betere fysieke en sociale leefomgeving op Windesheim. Schwartz: ‘Wij vinden het belangrijk om studenten en medewerkers actief te betrekken bij het verbeteren van het onderwijsklimaat’.

Debat
De landelijke politiek heeft interesse getoond voor het project: Tanja Jadnanansing en Lea Bouwmeester, Tweede Kamerleden van de PvdA, komen 12 november a.s. naar Windesheim om tijdens de HBO Roadshow te debatteren met studenten over de thema’s van het Project #FIVE.

Artikel delen: