Politiek heeft vragen over verhuizing Het Turfschip

De twee Zwolse lokale politieke partijen Swollwacht en de SP dienen a.s. maandag tijdens de gemeenteraadsvergadering twee amendementen in over het voorstel van de opheffing van het basisschool het Turfschip.

De partijen vinden dat er in het voorstel geen expliciete aandacht wordt besteed aan de overname van leerkrachten van Het Turfschip naar een andere school, en stellen dat de kinderen en ouders van Het Turfschip bijzonder groot vertrouwen hebben in de leerkrachten van de school en willen dat beiden samen gaan verhuizen naar een andere locatie. Verder vinden ze dat er in het voorstel geen expliciete aandacht wordt besteed aan begeleiding en ondersteuning van de kinderen en ouders van Het Turfschip bij een overstap naar een andere school.

Amendement 1:  

Betreft: Overname leerkrachten

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 11 juni 2007. Aan de orde punt 9/083 Opheffing openbare basisschool Het Turfschip.

Constaterende dat;

 • er in het voorstel geen expliciete aandacht wordt besteed aan de overname van leerkrachten van het Turfschip naar een andere school;
 • de kinderen en ouders van het Turfschip bijzonder groot vertrouwen hebben in de leerkrachten van Het Turfschip;
 • de huidige leerkrachten van Het Turfschip veel inzicht in de kinderen hebben;

Van mening dat;

·        voor een goede integratie van de kinderen en ouders op een nieuwe school het van belang is dat er vertrouwen is in de leerkrachten;

·        voor een geslaagde overstap het noodzakelijk is dat er voldoende huidige leerkrachten van Het Turfschip worden overgenomen door een nieuwe basisschool;

Verzoekt het college;

 • dat als de ouders nagenoeg collectief kiezen voor één basisschool er zoveel mogelijk leerkrachten van Het Turfschip meegaan, ter assimilatie van kinderen en ouders;
 • de Werkgroep Toekomst OBS het Turfschip te betrekken bij de keuze van over te nemen leerkrachten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP fractie;

Tjitske Siderius

Namens de Swollwacht fractie;

Freddy Eikelboom

 

Amendement 2:

Betreft: Ondersteuning en begeleiding naar een andere school

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 11 juni 2007. Aan de orde punt 9/083 Opheffing openbare basisschool Het Turfschip.

Constaterende dat;

 • er in het voorstel geen expliciete aandacht wordt besteed aan begeleiding en ondersteuning van de kinderen en ouders van Het Turfschip bij een overstap naar een andere school;
 • de kinderen van het Turfschip het moeilijk vinden om te integreren met de kinderen van een andere school, omdat zij zich niet snel welkom voelen;
 • de opheffing van het Turfschip voor de kinderen en ouders een bijzonder emotionele aangelegenheid is.

Van mening dat;

·        gedegen ondersteuning en begeleiding van deze belangrijke overstap noodzakelijk is, om te kunnen beoordelen of elk kind op de juiste plek terecht komt.

·        bij goede begeleiding en ondersteuning er zoveel mogelijk uitval van kinderen wordt voorkomen;

·        gedegen ondersteuning en begeleiding de kinderen en ouders kan ondersteunen bij deze emotionele aangelegenheid. 

Verzoekt het college;

 • in het voorstel voor twee jaar na opheffing van het Turfschip ondersteuning en begeleiding op te nemen voor de kinderen en ouders van Het Turfschip om te bezien of elk kind op de juiste plaats is terecht gekomen;
 • de Werkgroep Toekomst OBS het Turfschip te betrekken bij de invulling van de ondersteuning en begeleiding naar een andere school.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP fractie                  Namens de Swollwacht fractie

Tjitske Siderius                           Freddy Eikelboom

Artikel delen:
Reactie 1
 1. D66-SP-SW-Motie

  De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 11 juni 2007

  gehoord de beraadslaging over
  De opheffing van basisschool Het Turfschip

  overwegende dat

  1. Het Turfschip een belangrijke rol speelt in het sociale leven van de Indische Buurt en de Zeeheldenbuurt
  2. Er voor het wegvallen van deze sociale functie nog geen alternatief door het college is aangedragen
  3. Door opheffing van de school er sprake zal zijn van opbrengsten voor de gemeente door verkoop van de grond waarop de school staat

  van oordeel dat
  – De sociale functies van het Turfschip van groot belang zijn voor de mensen in de wijk(en) en behouden moeten blijven
  – Er voor deze sociale functies een alternatief moet worden geboden door de gemeente
  – Dat het alternatief financieel niet ten koste moet gaan van sociale functies in andere wijken

  Draagt het college op
  – Uiterlijk eind 2007 aan te geven op welke wijze iale functie van Het Turfschip wordt opgevangen
  – voor de financiering van het alternatief een bedrag te reserveren gelijk aan 80% van de geschatte opbrengst van de grondverkoop

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Ondertekening

  Fractie D66 Jan J. Zelle
  Fractie SP Tsjitske Siderius
  Fractie SW Freddy Eikelboom  ⚠️ Meld

Reageer