“Ontruiming kraakpand Harm Smeengekade opschorten”

Zwolle – GroenLinks Zwolle heeft van van de bewoners van het gekraakte pand aan de Harm Smeengekade begrepen dat ze woensdag jongstleden een brief hebben ontvangen dat het pand ontruimd zal worden. GroenLinks verzoekt het college om dit ontruimen op te schorten, en allereerst met de raad en andere betrokkenen in gesprek te gaan over de wijze waarop Zwolle met de leegstandswet moet omgaan. Daarbij speelt mee dat het pand gemeente-eigendom is, waarbij de leegstandswet onzes inziens ruimte geeft om op een ruimhartiger manier om te gaan. VVD Zwolle was 19 oktober jl. niet blij met het ‘kraakvolk’. Daarover ontstond op Weblog Zwolle de nodige discussie.

In de beantwoording op VVD vragen over het kraken van dit pand onlangs is naar he toordeel van GroenLinks onvoldoende gekeken naar de eigen rol van de gemeente bij de leegstand: het pand stond langer leeg dan beoogd in de nieuwe leegstandswet, namelijk meer dan 6 maanden, terwijl er een nuttige bestemming mogelijk blijkt dankzij de huidige bewoners. Verder lijkt het GL dat in de huidige markt geen zeer spoedige verhuur van dit pand aannemelijk is. Waarbij volgens informatie van de bewoners (raadpleging kadaster) er geen sprake is van een kantoorbestemming zoals het college van Zwolle aangaf, maar van een woonbestemming. Kraken is wat GroenLinks betreft geen misdaad. Succesvolle initiatieven als Eureka en Doas in Zwolle, komen voort uit de kraakbeweging. De oorzaak van leegstand wordt niet aangepakt door panden te ontruimen. Het college  is verder in gebreke gebleven bij een toezegging in de Beantwoording art. 45 vragen GroenLinks d.d. 4 juni 2010 over Zwolle en de Antikraakwet.

Citaat uit de beantwoording:

‘Nu de Wet kraken en leegstand is aangenomen en dit najaar (1 oktober of eerder) in werking treedt gaan wij ons tijdens een themabespreking nog nader beraden over de inzet van instrumenten van de nieuwe wet (leegstandsverordening, leegstandsmelding en voordragen van gebruikers), ook in relatie tot de uitvoeringskosten. Over de uitkomsten van dit overleg zullen wij de raad nader informeren. In de zgn. lokale driehoek heeft het openbaar ministerie inmiddels aangegeven landelijke richtlijnen van het parket-generaal af te wachten als het gaat om de strafrechtelijke handhaving van het kraakverbod’. Ook stelt u in de beantwoording : ‘Dit (* de nieuwe leegstandswet) maakt het voeren van een goed leegstandsbeleid/beheer door eigenaren nog belangrijker om bijvoorbeeld leefbaarheidproblemen te voorkomen’.

GL heeft sinds deze beantwoording niets meer vernomen. GL vindt het ook om die reden onjuist om strafrechtelijk actie te ondernemen tegen de bewoners van het pand aan de Harm Smeengekade, en wil voor verdere stappen gezet worden allereerst een debat in de raad over hoe Zwolle omgaat met de leegstandswet.

We vragen uw college:

1- Per omgaande het voorbereiden van uitzetting van de bewoners van het pand op te schorten;

2- Met meer zelfreflectie te reageren op de situatie aan de Harm Smeengekade: er is langdurige leegstand, maar gemeente heeft geen sancties aan de eigen afdeling vastgoed opgelegd (terwijl antikraakwet dit wel aangeeft).

3- Een reactie op informatie van de huidige bewoners dat in tegenstelling op uw antwoord op de VVD vragen het pand geen kantoorbestemming maar een woonbestemming heeft, volgens het kadaster.

4- Voor verdere drastische stappen te zetten allereerst het gesprek met de raad aan te gaan over de Zwolse uitvoering van de leegstandswet (als toegezegd in bovengenoemde beantwoording), waarbij nadrukkelijk wordt ingegaan op de positie van de eigen gemeentelijke panden.

5- Afspraken te maken met de bewoners over gedogen van hun verblijf, inclusief mogelijkheid van aansluiting op water gas en elektriciteit, tot er een definitieve bestemming/ huurders gevonden zijn, zoals in andere leegstaande panden gebeurt met aldaar aangewezen tijdelijke bewoners.

Tenslotte wil GL het college op het volgende wijzen:

Er zijn nog wel juridische mogelijkheden om ontruimen van panden tegen te gaan, omdat het kraakverbod volgens juristen tegen de grondwet en tegen internationale verdragen indruist, zodat er nog steeds juridische toetsing bijv via kort geding. Oktober 2011 oordeelde de Hoge Raad daarop dat strafrechtelijke ontruiming in beginsel pas mag plaatsvinden nadat de krakers in een kort geding de zaak bij de rechter hebben kunnen voorleggen, het Openbaar Ministerie moest daarbij onder meer de uitkomst van het kort geding afwachten.

Rana Berends en Michiel van Harten

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Als aanvulling hierop heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat de krakers een kort geding tegen de staat zullen aanspannen om de ontruimingsbeslissing aan te vechten.


    ⚠️ Meld

  2. Ja, eruit, ze hebben niets te zoeken in dat (andersman?! whoehahaha) pand waar niemand wat mee doet terwijl er veel te weinig sociale woningbouw is en intussen kantoren leegstaan en massa’s woningen te koop staan, maar er nog steeds koopwoningen bij worden gebouwd. Wat een langharig tuigh!


    ⚠️ Meld

Reageer