Organisaties werken samen in het netwerk CJG

Zwolle – ‘Een flexibel netwerk van samenwerkende professionals, die vanuit dezelfde visie er voor zorgen dat ouders en kinderen tijdig, snel en in hun eigen omgeving ondersteund worden bij het opvoeden en opgroeien.’ Deze ambitie is uitgesproken en uitgewerkt in het projectplan Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 2012-2015 dat het college van B&W heeft vastgesteld. Wethouder Filip van As: “Het versterken van de opvoeding is de kern van de visie en uitgangspunten om deze ambitie te realiseren.”

Het projectplan is een gezamenlijk resultaat van verschillende organisaties die werken met ouders en kinderen. Wethouder Van As: “De ondersteuning moet snel, tijdig en dus dicht bij huis beschikbaar zijn en daar waar ouders en kinderen al komen. Dan is het vanzelfsprekend dat het netwerk CJG bestaat uit professionals uit de zorg, opvang, het onderwijs en welzijnswerk. Niet elke partner heeft dezelfde rol en verantwoordelijkheid in het netwerk. Wat hen bindt is de gezamenlijke visie waarop zij ouders en kinderen ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien.” De wet Passend Onderwijs bepaalt dat onderwijsinstellingen aan alle kinderen onderwijs bieden, ook aan kinderen met een leer- of ontwikkelingsachterstand. “Ook het onderwijs is betrokken bij de ontwikkeling van deze visie. Zo versterken het onderwijs en het netwerk CJG elkaar in de ondersteuning aan ouders en kinderen”, aldus de wethouder.

Visie op opvoeden en opgroeien De manier van werken door het netwerk CJG is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Zo moet de ondersteuning zoveel mogelijk aansluiten bij de eigen kracht, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van het gezin. Ouders hebben voldoende zelforganiserend vermogen om hun leven op orde te krijgen bij tegenslag. En als het even niet lukt, zijn zij in staat om daarbij de hulp van anderen in hun omgeving in te roepen. Waar zij dit niet kunnen, krijgen ze ondersteuning van het netwerk CJG.Integrale aanpak Daar waar het nu voorkomt dat meerdere hulpverleners betrokken zijn bij gezinnen en zij het van elkaar niet weten, gaat het netwerk CJG zodanig samenwerken dat er sprake is van één gezin, één plan en één team. Eén hulpverlener coördineert en zorgt dat alle betrokken hulpverleners in beeld zijn of de juiste hulpverlener betrokken wordt. Zo kan de ondersteuning in samenhang gegeven worden. Van As: “We blijven intensief investeren in deze manier van samenwerken, want daarin is nog verbetering nodig. Een goed functionerend netwerk stimuleert een tijdige en snelle ondersteuning van ouders en kinderen. Daardoor kunnen we beter voorkomen dat gebruik gemaakt moet worden van de ingrijpende en dus duurdere vormen van hulp, of erger: dat kinderen uit huis geplaatst worden.” Van As benadrukt dat ouders en zo mogelijk het kind altijd betrokken zijn en blijven en dat de coördinator de hen hierbij ondersteunt. “We praten niet over, maar met de ouders en het kind”. Deze manier van werken met deze participatiegedachte sluit aan op de visie van de gemeente Zwolle hoe zij alle bewoners wil ondersteunen, en dat dat gebeurt met de inzet van ondersteuningsnetwerken in de wijk. Transformatie Jeugdzorg

Het netwerk CJG is een belangrijk instrument in het Passend Onderwijs en in de Transformatie Jeugdzorg. In 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de financiering en uitvoering van alle jeugdzorgtaken. Filip van As: “Meer preventieve en lichte ondersteuning, daar sturen we op aan, maar ook de meer specialistische vormen van ondersteuning blijven, weliswaar in mindere mate, nodig. Daarin werken we samen met andere gemeenten, want het is inefficiënt en te duur om die hulp in elke gemeente te organiseren.”

De uitdaging waar het netwerk CJG voor staat, is om de Transformatie Jeugdzorg en de invoering van Passend Onderwijs in elkaar te vlechten tot een op al deze terreinen functioneel werkend netwerk CJG. Bovendien moet het netwerk zich nauw verbinden aan andere ondersteuningsnetwerken in de wijken.

Participatie

In het projectplan is een werkagenda opgenomen om de doorontwikkeling CJG te kunnen bewerkstellingen. Hierin is benoemd welke aspecten verder uitgewerkt worden en op welke wijze. Om te leren, ervaring op te doen en een goede verbinding te leggen tussen beleid en uitvoering, worden nieuwe werkwijzen en samenwerkingsvormen in pilots getoetst. Zo kunnen medewerkers in de praktijk een bijdrage leveren in de doorontwikkeling van het netwerk CJG.

Om goed te voorzien in de behoeften en wensen van jongeren en ouders is een belangrijk speerpunt in het projectplan de participatie van ouders, jongeren, belangenbehartigers en adviesraden.

Artikel delen:

Reageer