Politie constateert meer geweldsincidenten in Zwolle

Het jaarverslag 2006 van de Politieregio IJsselland verscheen dinsdag. Het geeft een heldere beschrijving van de door de Regiopolitie behaalde resultaten in 2006.

Zo blijkt uit het verslag dat het aantal misdrijven in de periode 2002 – 2006 is afgenomen met ruim 11% en het aantal vernielingen in 2006 stabiel is gebleven ten opzichte van 2005. Het aantal woninginbraken in de regio IJsselland is in 2006 wederom gedaald. Daarbij is het aantal verdachten dat voor woninginbraak naar het OM is gezonden gestegen met 16%.

Het totale aantal geweldsincidenten, zowel in de openbare ruimte als in de relationele sfeer, nam toe met 3,5%. Het aantal verdachten dat naar het OM gezonden kon worden nam in 2006 eveneens toe (6,5%). Met name het aantal verdachten dat voor het plegen van openlijk geweld is aangehouden steeg aanzienlijk. Het uitgaansgeweld in Zwolle neemt in het directe uitgaansgebied af (35% minder aangiften). In 2006 is het gehele jaar gemonitord en is een hotspotanalyse gemaakt om meer zicht te krijgen op horecagelegenheden in relatie tot geweldsincidenten.

Lees verder…

Vervolg Jaarverslag 2006 van Politieregio IJsselland

Jeugdcriminaliteit door jongeren tot en met 24 jaar wordt op drie manieren aangepakt: door te signaleren en door te verwijzen, door op te treden bij strafrechtelijke feiten en door partners te adviseren. In Zwolle zijn in 2006 diverse jeugdgroepen in beeld gebracht. In samenwerking met de gemeente worden dergelijke jeugdgroepen samen met de ouders uitgenodigd op een bijeenkomst. Momenteel wordt een plan van aanpak uitgewerkt dat tot stand komt in samenwerking met de jongeren, de ouders, de politie en de gemeente.

In 2006 zijn 550 aangiftes van relationeel geweld binnnengekomen t.o.v. 593 in 2005. Dit is bijna 20% van het totaal aantal geweldsmisdrijven. De aanpak van relationeel geweld blijft een actueel beleidsthema.

Op een lichte toename in 2005 na, heeft de jarenlange daling van het aantal verkeersdoden en gewonden zich in 2006 doorgezet. De Regiopolitie concludeert voorzichtig dat de integrale aanpak, de verbeterde infrastructuur en het intensieve verkeerstoezicht en –handhaving door de gebiedsgebonden teams en de regionale teams Verkeersveiligheid en Subjectieve verkeersonveiligheid, effect heeft.

Jaarverslag 2006 Zwolse teams

In dit verslag zijn de resultaten van de Zwolse teams samengevat zodat een beeld van de stad Zwolle te zien is. Speerpunten van beleid en wijze van aanpak zijn verdeeld naar regionaal, gemeentelijk en team niveau. Binnen de gemeente Zwolle pakt de politie de onderwerpen die in iedere wijk spelen op eenzelfde wijze aan.

De speerpunten welke voortkomen uit de regionale afspraken rond het prestatiecontract met BZK en de aanwijzing opsporing 2006 waren in 2006: woninginbraken, geweld, verkeer en jeugd.

De extra speerpunten in 2006 die binnen de gemeente Zwolle zijn gesteld waren: opsporing, drugs, aanpak overlastgevenede Antillianen en Arubanen, diefstal/inbraak bedrijven, winkeldiefstal, diefstal van atuo, vernielingen, fietsendiefstal, veelplegersaanpak en VOS-centrum.

De genoemde speerpunten van de Zwolse teams sluiten aan bij het gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid. Terugkoppeling van de genoemde onderdelen heeft ook in 2006 plaatsgevonden in de balance score card (BSC) van de teams. Hierin kwamen ook de belangrijke ontwikkelingen aan de orde en de eventuele invloed die deze ontwikkelingen hebben gehad op de werkwijze van het team. Bespreking van de BSC vond plaats in de lokale driehoek.

Meerjarenbeleidsplan 2007 – 2010

In het meerjarenbeleidsplan 2007 – 2010 wordt beschreven wat Politie IJsselland in 2010 wil bereiken, welke zaken met voorrang worden aangepakt, wat gedaan wordt om de tevredenheid van de inwoners van de gemeente te vergroten en hoe de politie-organisatie er in de regio IJsselland in 2010 uitziet

Het college heeft waardering voor de manier waarop de politie bezig is door procesgerichte aanpak de veiligheid binnen de regio te vergroten.

Voor wat betreft de intergratie van regio- en districtsniveau is voor ons belangrijk dat vanuit Zwolle één directielid net zo aanspreekbaar is op lokale zaken zoals nu de districtschef dat is.

Met betrekking tot de beleidsprioriteiten zoals genoemd op pagina 3 maken wij puntsgewijs de volgende opmerkingen, welke wij ook zullen inbrengen tijdens het regionaal college van 27 juni 2007:

·          Mede aan de hand van het Lokaal Criminaliteits & Veiligheidsbeeld (LCVB) en de beleidsprioriteiten van de gemeenten worden in de lokale driehoek afspraken gemaakt over de gezamenlijke beleidsprioriteiten van politie, OM en gemeente Zwolle. Ons college interpreteert hoofdstuk 2.1 van het meerjarenbeleidsplan dan ook op deze wijze, hetgeen ook aansluit bij de wijze prioriteitenstelling zoals afgelopen jaren in Zwolle gebruikelijk is, waarbij de gemeente de regierol vervult.

·          We spreken onze waardering uit voor het belang dat uw korps hecht aan de klanttevredenheid van de burgers. Naar onze mening is de burger ook gebaad bij wijkgerichte aanpak in samenwerking van de ketenpartners. Ons college mist deze beleidsprioriteit.

·          Verder merkt ons college op dat de beleidsprioriteit ´subjectief meetbare veiligheid´ weinig tot niet beïnvloedbaar is. Wat ons betreft heeft wijkgericht werken een hogere prioriteit en verwachten wij dat daardoor de subjectieve veiligheid zal verbeteren. Wat ons betreft is subjectief meetbare veiligheid meer een ambitie en behoeft dan ook geen beleidsprioriteit te zijn.

·          In de aanbiedingsbrief wordt het onderwerp ´Jeugd en Alcoholgenoemd als prioriteit, terwijl dit onderwerp niet duidelijk terugkomt op de lijst met beleidsprioriteiten zoals genoemd op pagina 3. Welliswaar worden de keten&nbsp; genoemd als prioriteit maar naar onze mening is jeugd en alcohol een bredere problematiek.</P> <P>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ons college juicht de aandacht voor bureau Halt toe, alleen zouden we nog graag in gesprek komen over de definitieve invulling van de doelstelling.</P> <P>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Met betrekking tot de beleidsprioriteit ´geweld gaat ons college er van uit dat onder de noemer ‘algemeen’ de aanpak van geweld in de openbare ruimte valt aangezien in het jaarverslag 2006 wordt aangegeven dat juist deze vorm van geweld toeneemt.

·          De prioriteit ‘mobiel banditisme’ dient naar het oordeel van ons college cijfermatig beter onderbouwd te worden.

Tenslotte mist het college bij de beleidsprioriteiten de aanpak loverboys en de aanpak veelplegers. Met betrekking tot de aanpak veelplegers heeft ons college  in het kader van het Grote Steden Beleid (GSB) afspraken gemaakt.   

Artikel delen:

Reageer