Samenwerking Waterschap en gemeenten

Zwolle – Waterschap Groot Salland en diverse gemeenten gaan nauwer samenwerken op het gebied van afvalwaterbeheer. Samen willen ze de kwaliteit ervan verbeteren, de duurzaamheid vergroten, de kwetsbaarheid laten afnemen en de kosten reduceren. Regionaal feitenonderzoek becijfert een besparing oplopend tot 5,0 miljoen euro per jaar in 2020 (gerekend vanaf 2010).

Tot 2016 gaan genoemde partners in Salland werken aan het realiseren van de kansen uit het regionaal feitenonderzoek. Die beogen een besparing oplopend tot 2,4 miljoen euro per jaar in 2020. Daarnaast wordt de komende jaren onderzocht welke kansrijke mogelijkheden er zijn voor ‘verdergaande integratie’. Deze kans leidt potentieel tot de aanvullende besparing oplopend tot 2,6 miljoen euro per jaar in 2020. Dit zou leiden tot een totale besparing van 5,0 miljoen euro per jaar in 2020. 

De besparingen moeten gerealiseerd worden door bijvoorbeeld het gezamenlijk opstellen van een rioleringsplan, het verlengen van de levensduur van het riool, het gezamenlijk aanbesteden van werkzaamheden, het versterken van de samenwerking met het bedrijfsleven en het slimmer inzetten van renovatietechnieken van het riool.

Ambitieverklaring

De colleges van de gemeenten Zwartewaterland, Kampen, Zwolle, Staphorst, Dalfsen, Olst-Wijhe, Raalte en Deventer en het dagelijks bestuur van het waterschap hebben ingestemd met de verdergaande samenwerking. De ambities zijn vastgelegd in een ambitieverklaring. De verklaring wordt begin 2013 ondertekend.

Bestuursakkoord Water

In mei 2011 hebben het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) het Bestuursakkoord Water (BAW) ondertekend. Het BAW stelt zich als doel om in 2020 het bedrag van 380 miljoen euro per jaar te besparen door effectief investeren en efficiënt uitvoeren. De verwachting is dat de jaarlijkse kosten in de afvalwaterketen in de periode 2010-2020 met ongeveer 750 miljoen zullen toenemen. Door de besparing worden uiteindelijk ‘minder-meer’ kosten bereikt. Let wel: het zijn besparingen ten opzichte van verwachte investeringen. De kostenbesparing kan bereikt worden door een betere samenwerking tussen gemeenten en waterschappen. Verder gaat het om het professionaliseren van het operationeel beheer, innoveren met oog op duurzaamheid en het verminderen van de kwetsbaarheid.

Lagere lasten

Volgens Jan Oggel, lid dagelijks bestuur van het waterschap, is de nauwere samenwerking binnen GAWO een mooie opmaat om invulling te geven aan de doelstellingen van het BAW. “In opdracht van de GAWO-partners is een regionaal feitenonderzoek uitgevoerd voor het gebied. Daarin zijn veel kansen beschreven om de doelen te kunnen halen. Het vervolg daarvan is ‘Ambitieverklaring GAWO; bestuursakkoord water’. Door die te ondertekenen zetten we met elkaar de eerste stap om de doelen van het BAW te realiseren. Uiteindelijk moet dat leiden tot een betere afvalwaterketen. Bovendien gaan de 350.000 inwoners van Salland structureel minder meer betalen voor hun riolering en zuivering.”

Artikel delen:

Reageer