Onderzoek naar defibrillators voor wijken in Zwolle

Op 2 mei 2007 heeft de Swollwacht fractie het college verzocht om € 150.000,– incidenteel vrij te maken in de Perspectiefnota 2008 voor de aanschaf van defibrillators en het opleiden van wijkbewoners (voor het gebruik van de defibrillator) in iedere Zwolse wijk. Het gaat dan om Automatische Externe Defibrillatoren (AED´s). Een AED is een specifiek type defibrillator die ook niet-medici mogen gebruiken. De Swollwacht fractie tekent daar onder meer bij aan dat het gemeentebestuur de verantwoordelijkheid zou hebben om iedere burger in tijd van nood tijdig van hulp te kunnen voorzien en voorzieningen te creëren waar burgers elkaar in tijd van nood van dienste kunnen zijn.

Het college staat sympathiek tegenover de gedachte om burgers in staat te stellen elkaar ten dienste te zijn, zeker in tijden van nood. Zij onderkennen ook het belang van goede en snel beschikbare voorzieningen in geval van levensbedreigende situaties. Gemeenten hebben echter geen verplichte rol of wettelijke taak waar het de inzet van AED’s betreft. In feite betreft de inzet van defibrillatoren een aanvulling op de bestaande spoedeisende of acute zorg en gebruikelijke eerste hulpvoorzieningen. Voor de acute zorg zijn in eerste instantie andere partijen, met name Rijk, provincies en zorgverzekeraars, verantwoordelijk.

Hoewel de primaire verantwoordelijkheid de publieke beschikbaarheid van defibrillatoren niet bij de gemeente ligt, is het college wel van mening dat een grotere inzetbaarheid van defibrillatoren van waarde kan zijn om de overlevingskans van mensen in levensbedreigende situaties te vergroten. De overlevingskans van slachtoffers blijkt door inzet van een AED in combinatie met reanimatie met een factor 2 tot 3 groter te worden. Het college wil daarom in overleg treden met lokale partners over de wijze waarop in Zwolle effectieve inzet van AED´s kan worden gefaciliteerd. Vragen die daarbij wat ons betreft in elk geval aan de orde moeten komen zijn:

§         De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) benadrukt dat lokale omstandigheden van invloed zijn op de maatregelen die nodig zijn om tot snelle en verantwoorde defibrillatie te komen, waaronder tenminste de verwachte gemiddelde aanrijdtijd van de ambulance, de verwachte gemiddelde tijd tot defibrillatie met een AED en de verwachte frequentie waarin hartstilstanden onder de bevolking voorkomen. De NRR verwijst hierbij naar internationale richtlijnen. Hoe die voor Zwolle uitpakken is op dit moment niet bekend.

§         Hoewel het gebruik van een AED door niet-bevoegden in noodsituaties toelaatbaar wordt geacht, moet een bediener van een AED absoluut kennis hebben van ‘normale’ reanimatie. De AED dient namelijk in combinatie met hartmassage te worden toegepast en vervangt die niet. Voor een goede inzet van defibrillatoren zijn voldoende en afdoende opgeleide vrijwilligers een must, ook op langere termijn. Het gesubsidieerd aanschaffen van AED’s zonder garantie van voldoende opgeleide AED-helpers in de directe omgeving en van continuïteit op langere termijn is niet effectief.

§         Vanwege de noodzaak van continuïteit is het van belang om aan te sluiten bij bestaande organisaties en initiatieven. In Zwolle is in elk geval een aantal particuliere initiatieven bekend van verenigingen of organisaties die voor eigen gebruik een AED hebben aangeschaft. Onderzocht moet worden hoeveel van deze apparaten reeds beschikbaar zijn en op welke plaatsen. Tevens moet worden nagegaan of die apparaten, voor zover ze dat nog niet zijn, publiek toegankelijk gemaakt kunnen worden.

§         De Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) in de regio IJssel-Vecht voert met steun van de provincie Overijssel het project ‘Van ‘niet-deskundige’ naar Automatische Externe Defibrillator-helper in de regio IJssel-Vecht’ uit. Dit project eindigt op 1 augustus 2007. Vanwege de genoemde noodzakelijke kennis en kunde op het gebied van reanimatie richt dit project zich op mensen met een geldig EHBO-diploma met reanimatiebewijs. Zij zijn c.q. worden opleid om met een AED te kunnen werken. Tevens is met de betrokken EHBO-verenigingen en Rode Kruis-afdelingen afgesproken dat zij de opgeleide AED-helpers in het reguliere herhalingstraject de AED-vaardigheden bij laten houden. Rode Kruis Zwolle en KNV EHBO Zwolle doen beide mee met het project. Op 1 augustus a.s. worden zij geacht respectievelijk 46 en 60 personen te hebben opgeleid. Een nieuw initiatief in Zwolle zal hierop moeten aansluiten.

§         Ten slotte is de gemeente als gezegd niet de eerstverantwoordelijke partij. Wij achten overleg met Rijk, provincie en zorgverzekeraars wenselijk alvorens te besluiten of een gemeentelijk bijdrage noodzakelijk c.q. wenselijk is.

Het college wil de raad vóór de behandeling van de begroting 2008 informeren over de uitkomsten van het overleg met lokale partners, zodat dit onderwerp kan worden betrokken bij de besluitvorming over de begroting in november van dit jaar.

Artikel delen:

Reageer