Meer aandacht voor onderwijsachterstandsbeleid

Zwolle wil meer werk maken van het onderwijsachterstandenbeleid. Als gevolg van een wijziging in de landelijke regelgeving wordt met name fors ingezet op voor- en vroegschoolse educatie. Ook wordt gestart met zogenaamde schakelklassen en wordt verdubbeling van het aantal Zwolse Brede Scholen nagestreefd (van 7 naar 14 in 2009). Activiteiten op onderwijsachterstandengebied die hun waarde hebben bewezen worden voortgezet.

De gemeente Zwolle zet sterker in op voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Gemeente Zwolle heeft zich verplicht om eind 2009 150 kinderen te hebben geplaatst in het VVE-programma. De selectie wordt bepaald door het consultatiebureau. Het komende schooljaar wordt gestart met een pilot in de vorm van een schakelklas, een fenomeen dat Zwolle tot nu toe niet kent.

In een schakelklas wordt aan allochtone en autochtone basisschoolleerlingen intensief taalonderwijs aangeboden om taalachterstanden weg te werken. Dit moet een succesvol verloop van de verdere schoolloopbaan bevorderen. De lessen worden na schooltijd gegeven.

VVE en schakelklas worden betaald door het Ministerie van Onderwijs, de overige activiteiten worden betaald uit gemeentelijke middelen voor onderwijsachterstandbeleid.

Schoolbesturen en de gemeente hebben elkaar hard nodig voor een goed lokaal onderwijsbeleid. Samen en met andere partners kunnen zij veel tot stand brengen. Daarom wordt er een lokale educatieve agenda opgesteld, waarvan de ontwikkeling van de Zwolse Brede School een belangrijk onderdeel is. Partners als peuterspeelzalen, kinderopvang en zorg- en welzijnsinstellingen worden nauw betrokken bij het voorkomen en wegwerken van achterstand in het onderwijs.

 

Artikel delen:

Reageer